STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 61, Sygnatura: III CZP 18/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłączenie dopuszczalności wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27 poz. 250 z późn. zm.), obejmuje również sytuacje, w których organ administracji wydał w różnych datach dwie decyzje dotyczące tego samego przedmiotu uwłaszczenia, na rzecz dwóch różnych osób. Powstały między tymi osobami spór o własność rozstrzyga sąd powszechny w postępowaniu, w którym jego rozstrzygni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 62, Sygnatura: I KZP 42/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czy przepis art. 2 § 1 k.k. w zw. z art. 2 u.k.s. pozwala na przypisanie sprawcy czynu kwalifikowanego z art. 94 § 1 u.k.s., w sytuacji gdy narażenie na uszczuplenie należności Skarbu Państwa wiązało się z podatkiem obrotowym, kontynuowanym ustawą z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz.U. Nr 3 z 1983 r., poz. 191 z późn. zm.), która to ustawa utraciła moc obowiązującą (art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. Nr 11 p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 63, Sygnatura: I KZP 3/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 259 k.k. wiąże penalizację nierespektowania wymienionych w nim zakazów z rodzajem organu, który wydał orzeczenie ustanawiające określony zakaz, a nie z podstawą materialnoprawną tego zakazu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 64, Sygnatura: III CZP 123/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest wszczęcie i prowadzenie egzekucji w stosunku do spółdzielni lub związków spółdzielczych będących w stanie likwidacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 65, Sygnatura: III CZP 182/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do zawarcia umowy poręczenia przez jednego małżonka, w czasie trwania wspólności ustawowej, wymagana jest zgoda drugiego małżonka wówczas, gdy umowa ta jest czynnością przekraczającą zakres całego zarządu majątkiem wspólnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 66, Sygnatura: III CZP 133/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd rejestrowy ma obowiązek badania, na podstawie art. 16 § 1 k.h., czy powołanie prezesa zarządu banku w formie spółki akcyjnej nastąpiło w trybie określonym w art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania do rejestru handlowego prezesa zarządu banku w formie spółki akcyjnej, powołanego z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 75 ust. 3 Prawa bankowego, mimo negatywnej opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 67, Sygnatura: I SA 953/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 14 z 1989 r., poz. 74 ze zm.) w brzmieniu znowelizowanym od dnia 5 grudnia 1990 r. (ustawa z dnia 29 września 1990 r. Dz.U. Nr 79 poz. 464) wyłącza możliwość sprzedaży lokali czy domów zajętych przez najemców w przypadku gdy najemcy ci nie wyrazili chęci nabycia przedmiotu najmu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 68, Sygnatura: III SA 12/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kupiec rejestrowy jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest podmiotem uprawnionym do uzyskania pozwolenia na broń na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 12 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 69, Sygnatura: I ACr 101/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik może swobodnie dysponować tą częścią wierzytelności, która na podstawie konkretnego przepisu objęta jest niedopuszczalnością egzekucji, a skoro tak, to poddłużnikowi, który wypłaca dłużnikowi jego wierzytelności w części w jakiej z mocy Prawa nie podlega ona egzekucji, nie można czynić zarzutu działania bezprawnego, co jest warunkiem odpowiedzialności z art. 415 k.c., nawet jeżeli poddłużnik nie stosuje się w tym wypadku do pouczenia komornika niezgodnego z treścią obowiązującego Prawa, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 70, Sygnatura: I ACz 19/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W art. 28 Prawa upadłościowego jest mowa jedynie o wyłączeniu z masy upadłości rzeczy nie należących do upadłego. Przez rzecz - w rozumieniu tego przepisu - należy rozumieć wszelkie prawa, byleby przedmiot wyłączenia nadawał się do wyłączenia z masy i był indywidualnie oznaczony. Wyłączeniu może także podlegać bezsporna, bądź sporna, wierzytelność. Jednakże będzie to zawsze rzecz (prawo) należąca do aktywów masy upadłości, składająca się na majątek upadłego, który zostanie przeznaczony na spłac [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, [314], 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU