STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 71, Sygnatura: I ACr 77/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochodzenie wierzytelności, zabezpieczonej hipotecznie, bezpośrednio od właściciela nieruchomości hipotecznie obciążonej, nie jest prawnie możliwe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 72, Sygnatura: I ACr 45/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do masy upadłości wchodzą także wierzytelności upadłego istniejące w dniu ogłoszenia upadłości, jeżeli nie zostały wyłączone przez zgromadzenie wierzycieli z masy upadłości (art. 121 Prawa upadłościowego) jako wątpliwe co do istnienia lub możliwości zrealizowania. Wierzytelnością taką jest z pewnością roszczenie o wniesienie kapitału zakładowego czy o odszkodowanie z powodu nie przyjęcia aportu na spółkę i może być tym samym dochodzone - co do zasady - przez syndyka. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 73, Sygnatura: V GC 1918/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie SMGS i ETT nie reguluje terminu, w którym ma nastąpić za i wyładowanie wagonu należącego do kolei, a także kar za niedotrzymanie tego terminu. Brak ten nie oznacza jednak luki. Unormowania te nie są bowiem niezbędne dla ukształtowania praw i obowiązków stron, w tym odbiorcy przesyłki przewozu. Generalna klauzula wymieniona w art. 35 umowy SMGS ma na celu uzupełnienie lub w systemie SMGS. Natomiast odnośnie kar pieniężnych - luki nie ma. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 74, Sygnatura: I ACr 635/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie zamieszczenie w umowie SMGS postanowień o represyjnych karach pieniężnych nie było przeoczeniem, lecz umawiające się strony uznały tę instytucję za zbędną, ponieważ kolej powinna ustalić przewoźne na takim poziomie, aby zapewniło to jej rentowność. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 15 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 75, Sygnatura: Odw. 1368/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podobieństwo środków technicznych składających się na rozwiązanie zgłoszone do ochrony jako wzór użytkowy do środków technicznych składających się na rozwiązanie należące do znanego stanu techniki, nie stanowi o braku nowości zgłoszonego wzoru użytkowego w rozumieniu art. 11 ustawy o wynalazczości, jeżeli w przeciwstawnych rozwiązaniach zestawienie podobnych środków technicznych jest różne i oznacza różną w istocie budowę przedmiotów o trwałej postaci lub różne zestawienia przedmiotów o trwałej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 23 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 76, Sygnatura: Odw. 1187/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Unieważnienie Prawa z rejestracji znaku towarowego, który narusza Prawa osobiste osób trzecich może nastąpić po uprzednim rozstrzygnięciu przez sąd istniejącego między stronami sporu o naruszenie dóbr osobistych.Po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez Towarzystwo Mieszkaniowe Spółdzielnia Osób Prawnych i Fizycznych w W. od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu spornym z dnia 23 listopada 1992 r. numer Sp. 114/92 oddalającej wniosek Towarzystwa Mieszkaniowego Spółd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 19 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 77, Sygnatura: Odw. 1190/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O braku zdolności rejestrowej słownego znaku towarowego przeznaczonego do oznaczania leku nie przesądza człon literowy, który pochodzi od nazw związków chemicznych wchodzących w skład tego leku, a jego użycie w nazwie leku stanowi wskazówkę co do przeznaczenia leku; identyczność lub podobieństwo tego członu do członów występujących w nazwie leku innego producenta nie może decydować o podobieństwie zachodzącym między dwoma znakami towarowymi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 80, Sygnatura: III CZP 181/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o podwyższeniu kapitału zakładowego, powzięta w głosowaniu pisemnym, w razie braku zgody wszystkich wspólników na pisemne głosowanie, może być zaskarżona w trybie art. 240 k.h. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 81, Sygnatura: III CZP 15/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wymagane w art. 258 § 2 pkt 3 k.h. oświadczenie wszystkich członków zarządu o dokonaniu wpłat na podwyższony kapitał nie może być zastąpione żadnym innym dowodem.2. Jeżeli uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o podwyższeniu kapitału zakładowego określa w sposób ścisły kwotę podwyższonego kapitału, nieobjęcie tego kapitału w całości powoduje nieskuteczność uchwały. W konsekwencji objęcie przez niektórych wspólników tylko części podwyższonego kapitału pozostaje bez wpływu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 82, Sygnatura: III CZP 178/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie rozpoczęła prowadzenia swego przedsiębiorstwa, ani nie zaciągała zobowiązań, może być wykreślona z rejestru handlowego dopiero po przeprowadzeniu likwidacji. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, [315], 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU