STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 1034/97
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Interes prawny w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c., decydujący o legitymacji do wzięcia udziału w sprawie nie może być pojmowany zbyt szeroko. Zainteresowany, o którym mowa w tym przepisie, powinien wykazać, jakich konkretnych jego praw dotyczyć ma wynik postę-powania. 2. Niedopuszczalne jest zarejestrowanie pisma, którego tytuł jest identyczny z nazwą pisma już istniejącego. Dopuszczalne jest natomiast wpisanie do rejestru prasowego pisma o tytule podobnym lub zbliżonym do tytułu prasowego wcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 39/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowne wynagrodzenie, w rozumieniu art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83), jest to wynagrodzenie, jakie otrzymałby autor gdyby osoba, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 1998 roku na rozprawie sprawy z powództwa Piotra M. przeciwko Zbigniewowi J. i Maciejowi K. o zapłatę, na skute [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: II AKa 137/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrazem realizacji prawa oskarżonego do obrony, zagwarantowanym zarówno w Konstytucji RP jak i w art. 9 k.p.k., jest prawo składania wyjaśnień (art. 63 k.p.k.), jak i wniosków dowodowych (art. 152 k.p.k.). Postępowanie przed sądem bowiem, z poszanowaniem pełnych reguł kontradyktoryjności, winno być stymulowane dążeniem tego sądu do wyjaśnienia całej prawdy obiektywnej, co powoduje, że zgodnie z art. 155 § 3 k.p.k. nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczas przeprowadzon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 lutego 1998.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 79/98.
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi wyjścia poza granice oskarżenia (nie oznacza zatem naruszenia zasady niezmienności przedmiotu procesu i zasady skargowości) przyjęcie, że zamach na życie kierowcy taksówki - kwalifikowany w akcie oskarżenia jako przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 1 k.k. - może zostać zakwalifikowany, w razie ustalenia przez sąd, że tenże czyn oskarżonego stanowił również zamach na mienie pokrzywdzonego, także z art. 210 § 2 k.k. w związku z art. 10 § 2 k.k. Prokurator Rejonowy w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACz 60/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja wznowienia postępowania dopuszczalna jest wyłącznie od orzeczeń merytorycznych, a więc orzekających co do istoty sprawy. Wyłączone jest wznowienie postępowania od postanowień, choćby miały one charakter orzeczeń kończących postępowanie w sprawie oraz zarządzeń. Z UZASADNIENIA Skargą z dnia 12 grudnia 1997 r. powód Hieronim S. domagał się wznowienia postępowania w sprawie (…) toczącej się z jego powództwa przeciwko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w S. w likwidacji, w której [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: II AKa 12/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo wystąpienie silnego wzburzenia nie uzasadnia przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 148 § 2 k.k., bowiem następuje to dopiero wtedy, gdy sprawca działa pod wpływem silnego wzburzenia, ale usprawiedliwionego okolicznościami. Żądanie ustawy, by silne wzburzenie było usprawiedliwione okolicznościami, należy rozumieć w ten sposób, że zastosowanie art. 148 § 2 k.k. uzasadnia nie każdy afekt, lecz tylko taki, który powstał w wyniku szczególnej sytuacji motywacyjnej i to takiej, która uzasadnia jeg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 lutego 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 42/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Istotne postanowienia umowy przyrzeczonej są ustalone już w umowie przedwstępnej. Treść więc oświadczeń woli składanych przez strony w zamiarze zawarcia umowy przyrzeczonej jest z góry określona. To samo dotyczy treści orzeczenia rozstrzygającego powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej. Sąd nie może więc bez zgody obu stron nadać zawartej umowie treści innej od ustalonej w umowie przedwstępnej. W sprawie o zawarcie umowy przyrzeczonej orzeczenie sądu bowiem tylko stwierdza zawarcie umowy i z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 172/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis o przestępstwie fałszywych zeznań jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu o poplecznictwie, gdyż wyłącza z zakresu tego ostatniego formy pomocy sprawcy przestępstwa w postaci fałszywego zeznania. Zatem przepis art. 252 k.k. może wejść w grę wówczas, gdy sprawca nie będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 247 k.k. Z UZASADNIENIA Prokurator Wojewódzki w L. oskarżył Wiesława P. o to, że dnia 23 sierpnia 1994 r. w G. P. i dnia 9 stycznia 1995 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 40, Sygnatura: I ACa 570/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obciążenie gmin zobowiązaniami zaciągniętymi przez Skarb Państwa, nawet jeżeli zobowiązania te związane są z przekazywanymi gminom wraz z zadaniami składnikami majątkowymi, winno znajdować wyraźnie oparcie w ustawie, jak miało to miejsce na przykład w art. 9 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 z 1990 r., poz. 191 z późn. zm.) w stosunku do mienia opisanego w art. 5 tejże ustawy. Regulacja taka znajdowała się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 715/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W ramach art. 445 § 1 k.c. uwzględnione są okoliczności, które składają się na pojęcie krzywdy, jej rozmiar. Stąd posługiwanie się jedynie tabelami procentowego uszczerbku na zdrowiu i stawkami za każdy procent trwałego uszczerbku dla rozstrzygnięcia zasadności roszczenia o zadośćuczynienie i jego wysokości, znajduje jedynie orientacyjnie zastosowanie i nie wyczerpuje oceny. Ogólnie wysokość zadośćuczynienia nie może być nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy i stosunków majątkowych społeczeńs [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, [316], 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU