STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: II AKa 6/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tożsamość czynu wyłączona jest wówczas, gdy skazanie sprawcy za czyn zarzucony mu w akcie oskarżenia nie tworzyłoby „powagi rzeczy osądzonej” wobec tego czynu, który został opisany w wyroku, jako czyn przypisany. Tożsamość czynu należy zatem rozpatrywać też poprzez pryzmat problemu „res iudicate”. Z UZASADNIENIA Barbara G. oskarżona została m.in. o to, że (...) w dniu 17 czerwca 1994 r. w R., poprzez brak należytej opieki nad małoletnim synem Piotrem G., a szczególnie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: II AKz 533/97
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli wszystkie wymienione art. 538a § 2 i § 3 k. p. k. warunki przejęcia są spełnione, nie można utrzymywać, że wydanie opinii o prawnej dopuszczalności przejęcia, otwierającej możliwość realizacji przejęcia, a w następstwie określenia kary według zasad prawa polskiego, pogarsza sytuację skazanego. Z UZASADNIENIA Skarżący nie kwestionuje, że z punktu widzenia przepisu art. 538a k.p.k., pozostającego w zgodzie z uregulowaniami ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o przekazaniu osób skazanych, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 89, Sygnatura: AKa 230/97
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawem oskarżonego jest złożenie w sprawie takich wyjaśnień, jakie uznaje za najbardziej korzystne z punktu widzenia swojej obrony. Oskarżony walcząc z zarzutem zbrodni może uciec przed nim nawet w świat fikcji. Tak długo jednak oskarżony może skutecznie w ten sposób realizować swoje uprawnienia procesowe, a sąd zobowiązany interpretować wątpliwości na jego korzyść, jak długo oskarżony nie popadnie w sprzeczność z obiektywnie ustalonymi w oparciu o przeprowadzone dowody faktami, wskazaniami wied [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 85/97
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strona przedmiotowa przestępstwa tzw. fałszu materialnego z art. 265 § 1 k.k. jest ujęta alternatywnie. Zatem podrobienie lub przerobienie dokumentu i następnie jego użycie jako autentycznego jest popełnieniem jednego przestępstwa w ramach prawnej jedności czynu. Z UZASADNIENIA Prokurator Wojewódzki w S. oskarżył Zdzisława S. m.in. o to, że w czasie bliżej nieustalonym w Ł., woj. s., przywłaszczył paszport Jana S., a następnie przerobił go w ten sposób, że zmienił zdjęcie w tym paszporcie na s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: II AKo 8/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądem uprawnionym do ponownego tymczasowego aresztowania podejrzanego w związku z zarzutem popełnienia tego samego czynu, jest sąd właściwy z uwagi na upływ terminów tymczasowego aresztowania, o których mowa w art. 222 k.p.k. Z UZASADNIENIA Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego Edwarda M. tymczasowego aresztowania na okres 7 dni od daty zatrzymania. W uzasadnieniu wniosku podniósł, iż Edward M. był tymczasowo aresztowany w okresie od dnia 11 grudnia 1992 r. do dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 55, Sygnatura: II AKz 16/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 102 § 1 k.p.k. dotyczy wszystkich etapów postępowania karnego, a także postępowania w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych. Właściwa realizacja prawa określonej osoby do wzięcia udziału w posiedzeniu wymaga uprzedniego zawiadomienia jej o terminie, miejscu i celu posiedzenia. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy R. K. o wydanie Republice Litwy celem wykonania kary i przedłużenia tymczasowego aresztowania, zażalenia wniesionego przez R. K. na postanowienie S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: II AKz 4/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mylne pouczenie kwalifikowanego uczestnika postępowania jakim jest prokurator o sposobie i terminie do wniesienia środka odwoławczego nie może być uznane za przyczynę niedotrzymania terminu niezależną od tegoż. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko R. E. S., oskarżonemu o przestępstwo z art. 215 § 2 k.k. i art. 288 k.k., zażalenia wniesionego przez Prokuratora Rejonowego w S. na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w B. z dnia 16 grudnia 1997 r., sygn. akt III K 165/97, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 524/97
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek przy pracy spowodowany przez pracownika wyłącznie z powodu umyślnego lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszenia przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia powoduje utratę wszystkich świadczeń z tytułu tego wypadku, w tym jednorazowego odszkodowania i renty inwalidzkiej wypadkowej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 1998 r. w Białymstoku apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 447/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Status prawny spółdzielni i ciążący na niej ustawowy i statutowy obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, a nie potrzeb mieszkaniowych wszelkich podmiotów, w powiązaniu z celem umów cywilnoprawnych powodujących powstanie roszczenia o przyjęcie w poczet członków spółdzielni i przydział lokalu, zezwala na zawieranie takich umów tylko w sytuacji, gdy członkowie spółdzielni rezygnują z przydziału oznaczonego lokalu. Nie może dojść do konkurencji członków spółdzielni i os [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 71, Sygnatura: II AKz 299/97
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenia odszkodowawcze uprawnionych z mocy art. 8 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. następców prawnych represjonowanych – należą do spadku po nich. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w sprawie z wniosku H. Ch., S. Ch. o odszkodowanie i zadośćuczynienie, zażalenia wniesionego przez pełnomocnika następców prawnych wnioskodawców na postanowienie Sądu Wojewódzkiego z dnia 23 października 1997 r., sygn. akt IIKo 287/94, na podstawie art. 386 § 2 k.p.k., postanaw [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, [317], 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU