STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 93, Sygnatura: X GC 3910/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarząd komisaryczny może podejmować decyzje również we wszystkich sprawach zastrzeżonych w Kodeksie handlowym do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy w bankowej spółce akcyjnej, o ile przeciwdziałają one groźbie upadłości lub likwidacji banku (art. 105 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe: tekst jednolity Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 94, Sygnatura: I ACr 21/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych uprzywilejowanych akcji i przydzielenie ich osobie trzeciej jest uzasadnione zwłaszcza wtedy, gdy nowe akcje mają być zużyte na spłacenie długów, czy też nabyte przez osoby , które wnoszą do spółki niezbędny dla niej kapitał. Wówczas decyzją o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji podjęta jest w interesie spółki i uzasadniona (art. 435 k.h.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sąd Antymonopolowy - z dnia 9 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 95, Sygnatura: XVII Amr 51/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na Urzędzie Antymonopolowym, wydającym decyzję z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w przedmiocie podziału przedsiębiorstwa państwowego, spoczywa ciężar udowodnienia przesłanek zawartych w tym przepisie, tj. posiadania przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej na rynku i trwałego ograniczenia konkurencji lub warunków jej powstania. Od wspomnianego obowiązku nie zwalnia Urzędu Antymonopolowego oparcie decyzji na odpowiednich danych uzyskanych od podmiotu gosp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 96, Sygnatura: I ACr 487/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie dłużników pozostaje w związku z prowadzeniem przez wierzyciela przedsiębiorstwa wówczas, gdy wzajemne świadczenie przedsiębiorcy wchodzi w zakres „określonych zadań gospodarczych” (art. 551 k.c.) przedsiębiorcy. Nie jest zaś realizacją określonych zadań gospodarczych płacenie składki ubezpieczeniowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 97, Sygnatura: I ACr 36/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Instytucja prawna tzw. przemilczenia przewidziane w. w. dekretem jest sposobem nabycia prawa na skutek upływu czasu i ma na celu likwidację stanu polegającego na tym, że właściciel nie wykazuje z jakichkolwiek przyczyn zainteresowania swoją rzeczą (np. art. 187 k.c.).2. Zmiana dzisiaj wcześniejszych zaszłości poprzez orzecznictwo sądowe możliwa jest tylko wtedy, gdy do ukształtowania tych stosunków doszło w wyniku nieprawidłowej wykładni przepisu prawnego o charakterze ekscesywnym, obecnie ko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Postanowienie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 25 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 98, Sygnatura: Odw. 1338/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprzednie pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia wynalazku za granicą może być przyznane tylko wtedy, gdy zgłaszający już w podaniu oświadczy o zamiarze skorzystania z tego pierwszeństwa wskazując co najmniej datę i kraj zgłoszenia lub dołączy do podania stosowne dokumenty, z których wynikają wymienione wyżej oba elementy ( złoży oświadczenie w sposób zrozumiały). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 25 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 99, Sygnatura: Odw. 1169/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wobec kategorycznego sformułowania § 15 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych ( Dz.U.Nr36, poz. 160) nieuwzględnienie przez Urząd Patentowy RP przy ponownym rozpatrywaniu sprawy oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania zawartych w decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, prowadzi do uchylenia zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 17 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 100, Sygnatura: Odw. 1399/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Występowanie w porównaniach niektórych cech technicznych wspólnych przy jednoczesnym istnieniu cech technicznych różnych nie stanowi o tożsamości porównywanych rozwiązań. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez przedsiębiorstwo W. od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu spornym z dnia 29 marca 1993 r. nr Sp. 186/92 oddalającej wniosek o unieważnienie Prawa ochronnego nr Ru 47861 na wzór użytkowy pt. „Łączówka do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 104, Sygnatura: III 75/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błąd poręczyciela wekslowego co do osoby wystawcy weksla własnego in blanco nie zwalnia poręczyciela od odpowiedzialności wekslowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 105, Sygnatura: I CRN 188/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uwzględnienie roszczenia negatoryjnego (art. 222 § 2 k.c.) w sytuacji, gdy wybudowanie obiektu budowlanego zgodnie z pozwoleniem na budowę narusza Prawa właściciela nieruchomości sąsiedniej przez zakłócenie korzystania z tej nieruchomości (art. 144 k.c.), nie może polegać na nakazaniu rozebrania obiektu. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, [317], 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU