STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 listopada 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 384/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek art. 99 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin w brzmieniu obowiązującym w dacie przyznania prawa upoważnia do przyznania prawa do świadczenia za okres dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym zgłoszono wniosek, to jednak przepis ten nie ma charakteru przepisu obligatoryjnego, nakazującego bezwzględnie ustalenie takiej daty prawa do świadczenia. Jeśli organ rentowny z innych przyczyn, nie wymienionych w art. 106 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 października 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 222/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żadne przepisy nie rozróżniają prawa do renty inwalidzkiej wypadkowej z tytułu wypadku przy pracy i odrębnie z tytułu wypadku w drodze do pracy. W obu przypadkach jeśli zdarzenie-wypadek skutkuje inwalidztwo, istnieje prawo do renty inwalidzkiej wypadkowej. Zbędnym przeto było przekazywanie sprawy Sądowi Rejonowemu o ustalenie zdarzenia za wypadek przy pracy. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w L., przy ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 26 lutego 1997 r. oddalił odwołanie Wacława G. odn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 września 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKo 329/97
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednym z elementów, jakie podlegają ocenie przy rozstrzyganiu o zasadności przedłużenia okresu tymczasowego aresztowania w toku postępowania przygotowawczego jest - zgodnie z treścią art. 222 § 2 k.p.k. - stwierdzenie, czy zaistniały szczególne okoliczności, które uniemożliwiły zakończenie postępowania przygotowawczego. Negatywna ocena tej przesłanki uniemożliwia przyjęcie, iż w takim razie dalsze tymczasowe aresztowanie osoby podejrzanej znajduje uzasadnienie. Z UZASADNIENIA Konrad S. stoi p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 września 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 599/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 41 § 1 k.r.o. daje wierzycielowi możliwość żądania zaspokojenia się z majątku wspólnego wówczas, gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. W przeciwieństwie do art. 10 k.r.o., przepis ten nie stanowi jednak podstawy do przyjęcia, że drugi małżonek staje się automatycznie współdłużnikiem. Wprowadza on jedynie odpowiedzialność drugiego małżonka za cudzy dług i nakłada na niego obowiązek znoszenia egzekucji z majątku wspólnego. Aby jednak mogło dojść do tej egzekucji konieczne jest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

KOMENTARZ DO USTAWY O ŚWIADKU KORONNYM

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bolesław Kurzępa KOMENTARZ DO USTAWY O ŚWIADKU KORONNYM USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz.U. Nr 114, poz. 738; zm. Nr 160, poz. 1083; Nr 83 z 1999 r., poz. 931) Art. 1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw: 1/ określone w art. 134, 148 § 1 - 3, 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 171 § 1, art. 173 § 1 i 3, art. 204 § 4, art. 223, 252 § 1 - 3, art. 253, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: I ACr 17/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 59 § 2 Prawa spółdzielczego z jednej strony statuuje uprawnienia Zebrań Grup Członkowskich, a z drugiej strony nakłada na pozostałe organy spółdzielni obowiązek respektowania tych uprawnień. Oznacza to, że z art. 59 § 2 pkt 3 Prawa spółdzielczego wynika dla Zarządu obowiązek przedstawiania na zebraniach Grup Członkowskich zwoływanych przed Zebraniem Przedstawicieli wszystkich spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zebrania Przedstawicieli i to przedstawienia w taki sposób, by członkowie Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 czerwca 1996 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 1, Sygnatura: I ACz 231/96
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał 1. Wobec wprowadzenia z dniem 1 stycznia 1992 r. na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 107, poz. 464 z późn. zm.) formalnej niepodważalności ostatecznych decyzji administracyjnych, stwierdzających nabycie przez rolnika z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 26 października o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250 z późn. zm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 1, Sygnatura: I ACr 118/96
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Zasady słuszności nie mogą stanowić podstawy prawnej powództwa i roszczenie powoda nie może być oparte wyłącznie na treści art. 5 k.c. 1. Stan faktyczny orzeczenia był następujący. Spółdzielnia i zakład gazowniczy zawarli umowę, w której uzgodnili, że powodowa spółdzielnia przygotuje i wykona dla pozwanego zakładu gazowniczego sieć gazową, której parametry określono w załączniku do umowy, a pozwany pokryje koszty budowy rurociągu. Sądy nie precyzują bliżej, jaki typ umowy st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 2, Sygnatura: III AUr 833/95
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Nauka w szkole średniej, w innej miejscowości od miejsca zamieszkania, odbywana w systemie dziennym, uniemożliwiała podjęcie stałej pracy w gospodarstwie rolnym w rozmiarze pozwalającym na zaliczenie tejże pracy do okresu zatrudnienia. Stan faktyczny orzeczenia w skrócie był następujący. Wnioskodawczyni w latach 1961–1966 uczęszczała do liceum pedagogicznego dla wychowawczyń przedszkoli. Uczęszczała ona do szkoły w innej miejscowości niż mieszkała. Chodziło o zaliczeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 618/951
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Rzeźba jest ucieleśnionym rezultatem niematerialnym pracy twórczej artysty. Artystyczny charakter dzieła sztuki nie pozbawia go cech przedmiotu umowy o dzieło, podział zaś rezultatów z umowy o dzieło na rezultaty natury materialnej i niematerialnej jest powszechnie przyjęty i w tej mierze zakwalifikowanie zawiązanego przez strony stosunku do umów o świadczenie usług podobnych do zlecenia, z uwagi na niematerialny rezultat pracy twórczej, sprzeciwiało się konstrukcji umowy o d [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, [318], 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU