STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 116, Sygnatura: III SA 933/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatek obrotowy jest innego rodzaju świadczeniem publicznym niż cło i także nie jest opłatą podobną do cła. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 117, Sygnatura: V SA 2360-2364/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Fakty wynikające z dokumentacji organu celnego mogą być uznane a fakty znane temu organowi z urzędu (art. 77 § 4 k.p.a.).2. Wykonanie przez organ celny obowiązku, o którym mowa w art. 77 § 4 k.p.a. in fine, powinno nastąpić w takim terminie aby strona przed wydaniem decyzji, w ramach przysługującego jej uprawnienia do wypowiedzenia się o zebranych dowodach i materiałach oraz zgłoszonych żądaniach (art. 10 § 1 k.p.a.), mogła także ustosunkować się do faktów znanych organowi z urzędu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 118, Sygnatura: SA/Kr 2356/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych korzystają wszystkie obiekty (m.in. „pola lagunowe”) wchodzące w skład oczyszczalni ścieków, gdyż mieszczą się one w pojęciu urządzeń kanalizacyjnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 119, Sygnatura: SA/Kr 2944/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywca całości lub części majątku podatnika odpowiada całym majątkiem solidarnie z nim, na zasadach określonych w art. 45 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, tylko za te zaległości podatkowe zbywcy które obciążają go jako podatnika. Wymieniony przepis nie daje podstawy do nałożenia tej odpowiedzialności za zaległości podatkowe zbywcy ciążące na nim z innych tytułów jako np. na płatniku, inkasencie czy osobie trzeciej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 120, Sygnatura: III SA 1089/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Utracenie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego, przysługującego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej, następuje z mocy Prawa wskutek zaistnienia określonych faktów przewidzianych w tym rozporządzeniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 121, Sygnatura: I ACr 492/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dwuosobowa spółka cywilna ulega rozwiązaniu w przypadku dokonania skutecznego wypowiedzenia udziału.Wspólnik nie ma wówczas interesu prawnego w dochodzeniu rozwiązania spółki na drodze sądowej w trybie art. 874 k.c. Wypowiedzenie udziału powinno nastąpić na piśmie, stosownie do treści art. 77 w związku z art. 860 § 2 k.c. i doręczone wspólnikowi zgodnie z wymogiem zawartym w art. 61 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 122, Sygnatura: III APr 30/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks handlowy stworzył normatywne możliwości uregulowania stosunków prawnych zatrudnienia na drodze tzw. Prawa wewnętrznego spółki. Zatrudnienie członków zarządu spółki kapitałowej może nastąpić albo w ramach stosunku pracy albo w ramach niepracowniczych stosunków zatrudnienia. Jeżeli w prawie wewnętrznym zostanie określone, że zatrudnienie: członków zarządu następuje w ramach stosunku pracy, wówczas stosunki pracy członków zarządu regulują przepisy Kodeksu pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 22 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 123, Sygnatura: Odw. 1341/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powołanie się na zasadę „ tella quelle „ wynikającą z art. 6 quinques Konwencji Paryskiej jest skuteczne w całym toczącym się postępowaniu w sprawie udzielenia Prawa z rejestracji znaku towarowego tj. do chwili wydania decyzji ostatecznej w tej sprawie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 14 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 124, Sygnatura: Odw. 1381/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Decyzja Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego ustalająca, że wskazana produkcja nie jest objęta Prawem ochronnym na wzór użytkowy oznacza, że taka wskazana produkcja nie narusza określonego Prawa ochronnego.2. Ustalenie, że wskazana przez wnioskodawcę produkcja jest odmienną od faktycznie wykonywanej nie należy do właściwości Urzędu Patentowego RP i zakresu przedmiotowego sprawy rozpatrywanej w trybie przewidzianym w art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o wynalazczości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Postanowienie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 23 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 125, Sygnatura: Odw. 1392/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na zgłaszającym ciąży obowiązek dołożenia należytej staranności przy przygotowaniu dokumentacji wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania Prawa wyłącznego (patentu).W świetle przepisu art. 30 ustawy o wynalazczości nie jest dopuszczalne wprowadzenie do opisu patentowego poprawki eliminującej błąd popełniony przez maszynistkę podczas przepisywania rękopisu, gdy prowadziłoby to do rozszerzenia zakresu wynalazku - zmiany istoty zgłoszonego wynalazku. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, [319], 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU