STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 166/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozbawienie ubezpieczonego uprawnień kombatanckich wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. nr 42 z 2002 r., poz. 371) nie oznacza, że przysługujące jemu świadczenie emerytalne może być obliczone niezgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.). Z UZASADNIENIA< [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 1467/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie "uczęszczania do szkoły", czy "nauki w szkole" nie wymaga stwierdzenia systematycznej obecności w szkole. Możliwe jest przecież spełnianie obowiązku szkolnego bez uczestnictwa w zajęciach (art. 16 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późn. zm.) oraz w szczególnym trybie nauki dorosłych, bez codziennej obecności (art. 68 ustawy o systemie oświaty). Istota ucznia sprowadza się wówczas do sprawdzania w trakcie egzaminów wiedzy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 152/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność osoby trzeciej za zaległości składkowe na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy może powstać wtedy, gdy zbywca majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą żyje w dacie wydania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzającej odpowiedzialność nabywcy majątku za zaległości składkowe. Z UZASADNIENIA M. N. odwołał się od decyzji wydanej w dniu 19 listopada 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W., stwierdzającej jego odpowiedzialno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 19, Sygnatura: III APa 72/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pakt socjalny, który jest zintegrowany z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy wywołuje skutki prawne w sferze praw i obowiązków pracowników spółki, na rzecz których został on zawarty. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Pracy w Warszawie, wyrokiem z dnia 23 stycznia 2006 r., oddalił powództwo R. P., wniesione przeciwko DAEWOO-FSO Motor SA z siedzibą w W. (obecnie Fabryka Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna w W.), o zapłatę kwoty 5 015,70 zł, stanowiącej równowartość bonów towarowych należ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 419/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, w tym przesłuchania świadków zgłoszonych przez strony, na okoliczność czasokresu pracy wykonywanej w warunkach szczególnych. Z UZASADNIENIA A. P. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W., wydanej w dniu 10 sierpnia 2005 r., którą odmówiono jej prawa do wcześniejszej emerytury z powodu braku wymaganego okresu pracy w warunkach szczególnych. Odwołująca kwestionowała odmowę zaliczenia jej do o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 13, Sygnatura: III APz 8/06
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Restytucja stosunku pracy może zaś nastąpić tylko wówczas, gdy członek spółdzielni domaga się nie tylko uchylenia uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu, lecz także przywrócenia do pracy. Powyższe roszczenia przysługują mu jedynie w razie naruszenia przez spółdzielnię art. 193-195 Prawa spółdzielczego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2006 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Iwonny N., przeciwko Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy "Lekarz" [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 maja 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 142/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Częściowo niezdolna do pracy jest osoba, która z powodu naruszenia sprawności organizmu (w przypadku ubezpieczonego w związku z chorobą zawodową) w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji i nie rokuje jej odzyskania po przekwalifikowaniu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2006 r., sprawy z odwołania Henryka U., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Ch., o rentę z tytułu niezdolności do pracy w z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 40, Sygnatura: III AUa 418/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (na wniosek płatnika składki) zaświadczenia o niezaleganiu należności składkowych, nie może stanowić podstawy do uwolnienia się od obowiązku zapłacenia zaległej składki, jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że zaległość składkowa istniała także w okresie wskazanym w zaświadczeniu. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 23 czerwca 2005 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. stwierdził, że A. K. jest dłużnikiem z tytułu nieopłaconych składek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 356/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie zwrotu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne (w przypadku stwierdzenia nieważności zawartej umowy o pracę) obowiązują zasady wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137 z 1998 r., poz. 887 z późn. zm.), a nie przepisy Kodeksu cywilnego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 7 kwietnia 2004 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. stwierdził, że J. P. nie podlegał [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 345/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawny opiekun dziecka, ustanowiony nawet wówczas gdy dziecko ukończyło 18 lat życia, ma prawo do wcześniejszej emerytury przewidzianej przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28 z 1989 r., poz. 149 ze późn. zm.), o ile na dzień 1 stycznia 1999 r. spełnił wszystkie warunki przewidziane przepisami tego rozporządzenia. Z UZASADNIENIA J. K. od [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, [33], 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU