STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 25, Sygnatura: I SA/Ka 2164/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strona zgłasza dowód, to w świetle art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm.) organ podatkowy może nie uwzględnić wniosku, gdy żądanie dotyczy tezy dowodowej już stwierdzonej na korzyść strony; jeżeli jednak strona wskazuje na dowód, który ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, przy czym jest zgłoszony na tezę dowodową odmienną, taki dowód powinien być dopuszczony. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 21 lutego 2000 r. nr IUS I PD 1/ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 26, Sygnatura: I SA/Po 2374/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy zmianie papierów wartościowych na inne papiery wartościowe o identycznej wartości nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24 ust. 6 w związku z art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. nr 90 z 1993 r., poz. 416 ze zm.). Z UZASADNIENIA Inspektor kontroli skarbowej przeprowadził w okresie od dnia 10 lutego do dnia 14 marca 2000 r. u Katarzyny i Tomasza małżonków M. kontrolę skarbową, której pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: III SA 1547/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decydując się na elektroniczny sposób prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych, podatnik ma obowiązek zabezpieczenia gromadzonych w niej danych, chociażby przez zapisywanie ich dodatkowo na dyskietkach przechowywanych w innym miejscu niż komputer. Z UZASADNIENIA Urząd Skarbowy w E., decyzją z dnia 29 sierpnia 1997 r. (...), wydaną z powołaniem na art. 104 k.p.a., art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. nr 108 z 1993 r., poz. 486 ze zm.) or [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 56, Sygnatura: III SA 2513/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydany przez Inspektora Kontroli Skarbowej dokument nie jest wynikiem kontroli w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 2 i art. 27 ust. 1 ustawy z 1991 r. o kontroli skarbowej. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją z dnia 21 lipca 2000 r., Izba Skarbowa w W., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia 11 maja 2000 r., określającą Ewie i Andrzejowi B. zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 15, Sygnatura: I SA/Wr 1390/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 276 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.) nie może stanowić podstawy do pobierania przez organ celny opłaty manipulacyjnej dodatkowej, gdy w wyniku rewizji celnej organ stwierdza mniejszą ilość towaru, aniżeli wynikająca z dokumentów celnych. Z UZASADNIENIA Dyrektor Urzędu Celnego we W., decyzją z dnia 13 lipca 1999 r. (...), wymierzył Andrzejowi P. – Transport Samochodowy, Krajowy i Międzynarodowy – opłatę manipulacyjną d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 12, Sygnatura: I SA/Łd 18/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wartością transakcyjną w rozumieniu art. 23 § 7 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.) jest cena (zapłacona lub należna), a nie wartość rzeczywista lub rynkowa towaru. 2. Gdy przyczyną zakwestionowania wiarygodności na podstawie art. 23 § 7 Kodeksu celnego nie są wady formalne dokumentów służących do określenia wartości celnej towaru, ale uznanie przez organy celne, że cena zgłoszonego towaru jest rażąco niska, istotne znaczenie dowodowe ma wyjaś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 69, Sygnatura: SA/Sz 1063/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.), dotyczący określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w razie dokonania darowizny towaru, nie oznacza, że obowiązek ten powstaje na skutek samego złożenia oświadczenia woli przez strony umowy darowizny; z istoty podatku od towarów i usług, w którym podstawę opodatkowania stanowi obrót w rozumieniu art. 15 cytowanej ustawy, wynika, że warunkiem opodatk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 54, Sygnatura: III SA 1466/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Refakturowanie” usług oznacza bowiem nic innego, jak „fakturowanie” usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej. Podatnik wykonujący usługę przy pomocy osoby trzeciej ma obowiązek jej refakturowania. Opodatkowaniu podlega bowiem wykonanie usługi na podstawie czynności wymienionej w art. 2 ustawy z 1993 r. o VAT nawet wtedy, gdy „fizycznie” dokonuje tego osoba trzecia. Spółka dokonując refakturowania usług ubezpi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 73, Sygnatura: I SA/Gd 1522/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odniesieniu do decyzji deklaratoryjnych (określających zobowiązanie podatkowe) nie ma zastosowania 3-letni termin przedawnienia określony w art. 68 § 1. W odniesieniu do tych zobowiązań podatkowych zastosowanie ma przepis art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej stanowiący, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Z UZASADNIENIA W zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego w 1995 r. (PIT-31) małżonkowie M [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 75, Sygnatura: V SA 2231/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wątpliwości nie budzi sytuacja, gdy eksporter jest jednocześnie właścicielem znaku firmowego. Wówczas, bez dalszych rozważań dotyczących tego zagadnienia przyjąć należy, iż niewątpliwe jest, że uiszczenie opłaty licencyjnej jest warunkiem sprzedaży towaru i opłaty te winny być doliczone do wartości celnej towaru, o ile koszty te nie zostały ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej. 2. Wartością celną towarów w niniejszej sprawie jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie za [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, [33], 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU