STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 771/ 08
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin przedawnienia roszczenia nierozerwalnie związany jest z ustaleniem daty wymagalności tego roszczenia – art. 120 k.c. Ma to w sprawie o tyle istotne znaczenie, że zadośćuczynienie należne jest za wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, których doznał powód: te, które odczuwał w przeszłości, aktualne i te, które będzie odczuwał do końca życia. Ustalone bowiem bezsprzecznie zostało przez Sąd Okręgowy, że stan powoda nie rokuje poprawy. Przedawnienie odnosi się do roszczeń wymagalny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 4/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniesienie zażalenia na odmowę dokonania przez notariusza czynności notarialnej, polegającej na odebraniu oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości, przerywa bieg ustawowego terminu do złożenia tego oświadczenia. UZASADNIENIE Powódka – Gmina K., pozwem skierowanym przeciwko zbywcy – Szkole X w W. i nabywcom – A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L – wniosła o ustalenie, że umowa przeniesienia udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: V ACa 156/09
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podniesienie zarzutu wygaśnięcia uprawnień z rękojmi z powołaniem się na upływ terminu prekluzyjnego (art. 568 § 1 k.c.) nie jest tożsame z podniesieniem zarzutu przedawnienia regulowanego treścią art. 117 i nast. k.c. Przedawnienie i prekluzja są odrębnymi, aczkolwiek opartymi na przesłance upływu czasu, instytucjami prawa materialnego, z którymi połączone są różne skutki prawne. Przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, a tylko to, że zmienia się ono w tzw. zobowiązanie niezupełne (na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: VI ACa 1516/08
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie Mr Quad, które nie jest używane zastępczo zamiast, tylko obok imienia i nazwiska ani nie stanowi wyłącznego elementu identyfikacji danej osoby, pełni rolę przydomka a nie pseudonimu, stąd posługiwanie się nim przez inne osoby nie stanowi naruszenia dobra osobistego. W przypadku posługiwania się przydomkiem przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą możliwe jest poszukiwanie ochrony na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemys [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 97/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedsiębiorca będący sprzedawcą gazu propan–butan lub pochodnych mieszanek z propanem i wykonawcą usługi polegającej na wypełnieniu opakowania (butli) kupującego/zamawiającego opatrzonej cudzym znakiem towarowym nie wprowadza do obrotu tego opakowania, co oznacza, że nie używa w obrocie bezprawnie tego znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 154 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117, ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 777/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli komitet wyborczy w materiale wyborczym nie zmienił istotnej treści informacji, chociaż z uwagi na wieloznaczny charakter sformułowania była ona niejednoznaczna i mogła sugerować różny odbiór przez adresata, nie można przyjąć że spełniona jest przesłanka „nieprawdziwości” w rozumieniu art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. nr 25, poz. 219 ze zm.). UZASADNIENIE W postanowieniu z dnia 23 kwietnia 2009 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 459/08.
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem instytucji zachowku jest ochrona interesów majątkowych najbliższych członków rodziny, wymienionych w art. 991 § 1 k.c. poprzez zapewnienie im niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu w powołanym przepisie ułamkowi wartości udziału w spadku, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Jednakże zgodnie z utrwalonym już w orzecznictwie poglądem (np. uchwała SN z dnia 19 maja 1981 r., III CZP 18/81, wyrok SN z dnia 7 kw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: VI ACa 1083/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu przez przedsiębiorcę wiąże się z dokonywaniem czynności prawnych przekraczających zakres wynikający z art. 14 § 2 k.c. i wymaga posiadania przez przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną, pełnej zdolności do czynności prawnych. UZASADNIENIE Decyzją nr RPZ 23/2006 z dnia 25 grudnia 2006 r., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zw. UOKiK) na podstawie: – art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i ko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: V ACa 88/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O niewykonaniu zobowiązania z reguły nie można mówić, jeżeli wykonawca wykonał roboty lecz są one wadliwe. Decydujące znaczenie ma charakter wad. Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne wykorzystanie rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie zmniejszając ich wartość. Ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: VI ACa 1240/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do reemisji utworów audiowizualnych nieobjęte zezwoleniem Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego (poprzednio Ministra Kultury i Sztuki) nie jest objęte domniemaniem prawnym dotyczącym legitymacji organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikającym z art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631). UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 maja 2008 r., Sąd Okrę [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, [33], 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU