STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 49, Sygnatura: II AKz 390/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie „w przedmiocie zabezpieczenia” użyte w art. 293 § 2 k.p.k. winno być rozumiane szeroko, tj. iż na podstawie tego przepisu są zaskarżalne nie tylko decyzje o zastosowaniu zabezpieczenia, jego uchyleniu lub zmianie lecz także wszelkie decyzje dotyczące zabezpieczenia majątkowego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko Mariuszowi G., podejrzanemu o przestępstwo z art. 228 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k. w związku z art. 65 § 1 k.k., zażalenia wnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 372/09
Data wprowadzenia do systemu: 09-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wadliwa organizacja pracy w jednostce organizacyjnej prokuratury, skutkująca nienależytym rozkładem pracy, brak nadzoru nad podległymi pracownikami czy też choroba i zwolnienie lekarskie prokuratora odpowiedzialnego za odcinek postępowania sądowego w żaden sposób nie uzasadniają rozumowania, iż niedotrzymanie terminu dokonania czynności było od strony niezależne. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Mateuszowi Piotrowi M. i Andrzejowi M., oskarżonym o przestępstwo z a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 326/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewłaściwe jest przyjęcie, że podstawa tymczasowego aresztowania z art. 258 § 2 k.p.k. „sama w sobie” stanowi przesłankę dalszego stosowania wobec oskarżonego tego środka zapobiegawczego. Podstawy określonej w art. 258 § 2 k.p.k. nie można odrywać od ogólnej przesłanki stosowania każdego środka zapobiegawczego, jaką jest potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Krzysztofa F., oskarżonego o przestępstwa z art. 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 101/09
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Usiłowanie zakończone to takie, gdy sprawca uczynił wszystko, co jego zdaniem konieczne było i możliwe do dokonania czynu zabronionego. Przy takim ujęciu zagadnienia aktualna staje się bowiem ocena sytuacji faktycznej przez sprawcę, zwłaszcza efektywności podjętego działania, jako że trudno przyjąć, iż widząc, że zamach nie jest skuteczny i mając sposobność jego kontynuowania, sprawca pozostaje w przekonaniu, że uczynił wszystko co „konieczne i możliwe”, by dokonać czynu. Sąd Apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 251/07
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie jest oczywiste, że po stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny, iż art. 148 § 2 k.k. stracił moc, czyn oskarżonych podlega kwalifikacji z art. 148 § 1 k.k., ale nie można dokonać kontroli odwoławczej kar wymierzonych oskarżonym, bo wymierzając je, Sąd Okręgowy był związany granicami sankcji, od których sam się od nich dystansował, zatem – to jest widoczne – nie uznawał ich za sprawiedliwe i dlatego nie rozważył przesłanek wymiaru kary tak, jak należało to uczynić, by kary [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKzw 492/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie każda sytuacja uchylania się przez skazanego od dozoru pozwala na odwołanie mu warunkowego zwolnienia, a jedynie gdy owo „uchylanie się” stanowi rażące naruszenie porządku prawnego. 2. Oddziaływania resocjalizacyjne w warunkach wolnościowych mogą przynieść pożądane efekty jedynie wówczas, gdy skazany wykazuje wolę współdziałania w procesie resocjalizacji. Brak współpracy dozorowanego z kuratorem, czyni tę resocjalizację niemożliwą i skutkować musi odwołaniem warunkowego zwoln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 334/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro decyzje organów podatkowych mają decydujące znaczenie dla ustalenia istnienia zobowiązania podatkowego czy jego wysokości, rodzą po stronie podatnika określone skutki finansowe, zapadają w trybie odrębnych przepisów, przewidujących ich instancyjną kontrolę, w tym nadzwyczajny środek zaskarżenia, to należy je potraktować jako rozstrzygnięcie „kształtujące stosunek prawny” w rozumieniu art. 8 § 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Tomasza K., skazanego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 543/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Centralne Biuro Antykorupcyjne, jako organ uprawniony do kontroli prawdziwości oświadczeń majątkowych, może występować – po myśli art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – o udostępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu jedynie wówczas, gdy analiza treści oświadczeń majątkowych wskazuje na duże prawdopodobieństwo możliwości złożenia nieprawdziwego w swej treści oświadczenia majątkowego. Z UZASADNIENIA Wskazanym wyżej postanowieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 136/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikająca z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (P 11/08) zmiana przepisu art. 148 § 2 k.k., w stosunku do treści obowiązującej w czasie popełnienia przez oskarżonych przypisanej im zbrodni kwalifikowanego zabójstwa, jaka nastąpiła w trakcie rozpoznawania ich sprawy w postępowaniu apelacyjnym (po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy), obliguje Sąd Apelacyjny do uchylenia wyroku Sądu Okręgowego w tej części i przekazania sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 338/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedynie wówczas będzie wchodzić w grę szczególny tryb zwalniania notariusza z tajemnicy zawodowej określonej w art. 18 § 3 Prawa o notariacie, inny niż ten, który przewidziany został w art. 180 § 2 k.p.k., jeżeli notariusz słuchany przed sądem w charakterze świadka i nie mający już w tym momencie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, jako że obowiązek ten ustał – dojdzie jednak do przekonania, że zachodzi szczególny przypadek, o którym mowa w art. 18 § 3 Prawa o notariacie. Sąd Apel [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, [33], 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU