STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 45/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut pozwanego jakoby korozja przewożonej stali była skutkiem działania siły wyższej, gdyż stal ulega skorodowaniu niezależnie od rodzaju opakowania, wyłącznie pod wpływem wilgotnego powietrza - ma charakter teoretyczny i dla jego skuteczności konieczne byłoby wykazanie, że przesyłka była należycie opakowana. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 34/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dowodem na okoliczność, że ubytek ilości nie nastąpił w czasie przewozu może być komisyjny protokół liczenia, protokół rozładunku wagonu lub inny dokument pozwalający na ustalenie jaka ilość przesyłki znajdowała się w wagonie w momencie jej odbioru i na wykluczenie możliwości powstania ubytku po odbiorze przesyłki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyroki Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APr 5/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art.361 § 1 k.p. wynika, że niezbędną przesłanką przyznania odszkodowania jest otrzymywanie wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia, gdyż ono stanowi podstawę do obliczenia odszkodowania. Skoro powódce nie przysługiwało wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, brak jej podstaw od zasądzenia odszkodowania. Celem tego przepisu jest wyrównanie pracownikowi szkody, którą poniósł wskutek braku świadczenia pracy wobec skrócenia przez zakład pracy wypowiedzenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III APr 16/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art.1 ust.1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.(Dz.U. Nr 4 z 1990 r., poz.19) wynika, że ma ona zastosowanie do zakładów pracy, w których następuje zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi. Istotnym więc w sprawie jest zagadnienie, czy u strony pozwanej nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia w sensie rozumianym przez ustawodawcę, a dalej czy w przypadku przyjęcia, że istotnie takowe nastąpiło, objęło o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUr 8/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazywanie obowiązków w zakresie wypłaty świadczeń krótkotrwałych zakładom pracy przez ich jednostronne powierzenie przez ZUS nie budzi wątpliwości , skoro ustawodawca na określenie tej czynności użył słowa nie zawierającego elementu zgody drugiej strony. Wyraz „powierzenie” w języku polskim znaczy bowiem tyle co „zlecenie komuś jakiejś funkcji, wykonanie czegoś, poddanie czegoś lub komuś swojej władzy, kompetencji (...) i bez znaczenia dla dokonania tej czynności jest zgod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I ACr 16/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Fakt braku dokumentu obejmującego zgodę pacjenta na dokonanie operacji jest nieistotny dla odpowiedzialności lekarzy, skoro zgoda niewątpliwie była. Zgoda jest bowiem aktem świadomości chorego, który może znaleźć na piśmie jedynie swe potwierdzenie w sprawie, nawet jeżeli jest uchybieniem przepisom o charakterze porządkowym i zawodowym, nie pozostaje w żadnym związku przyczynowym ze zgonem Tomasza J.2. Akademia Medyczna jako osoba prawna może zgodnie z przepisem art. 420 k.c. sama odpowiada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACr 75/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziana prawem działalność kontrolna Izby Skarbowej jest jej działalnością własną w rozumieniu art. 4 ust.1 prawa prasowego - ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24) i jak długo wyniki kontroli obejmują dane rzeczywiste oraz spostrzeżenia rzetelne i nie wykraczają poza materię obiektywnie potrzebną do uzyskania należytej orientacji w badanym przedmiocie, tak długo udostępnienie tego rodzaju materiałów dziennikarzom w celu ich wykorzystania jako materiału prasowego nie nosi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 maja 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACr 153/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawierający umowę sprzedaży nieruchomości pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem notarialnym (art. 99 § 1 k.c. w związku z art. 158 k.c.), jednakże niezachowanie tej formy pełnomocnictwa nie powoduje nieważności umowy zawartej w formie prawem przepisanej. Skutki nieważności odnosiły się tylko do pełnomocnictwa (art. 73 § 2 k.c. w związku z art. 99 § k.c.), a więc powstałaby przewidziana w art.103 § 1 k.c. sytuacja, w której pełnomocnik działałby bez umocowania. Wówczas możliwa jest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 maja 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACr 71/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odbiór towaru jest czynnością faktyczną, która z natury rzeczy pozwala obejrzeć i sprawdzić rzecz jako taką. Jednakowoż jeżeli odbierającemu towarzyszy świadomość ceny żądanej za ten towar, to zgoda za zatrzymanie dostarczonego towaru może oznaczać jednocześnie zgodę na zapłatę ceny, wobec czego można przyjąć, że z momentem odbioru towaru dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży - art. 60 k.c. w związku z art. 535 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACr 40/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urządzenia techniczne, a zwłaszcza urządzenia tego rodzaju jak nabyty żuraw samochodowy tracą na wartości niezależnie od tego czy są używane czy nie. Wartość tego zużycia jest przenoszona na powstające przy współudziale danego urządzenia wyroby bądź usługi i uzyskaną w cenie sprzedanego wyrobu bądź usługi. Brak tego uzysku wskutek bezczynności urządzenia stanowi szkodę będącą normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 i 2 k.c. nienależytego wykonania przez pozwanego zobowiązania. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, [323], 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU