STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 1057/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Składka na ubezpieczenie społeczne rolników jest niepodzielna i zawsze podlega zapłacie w całości za cały kwartał, niezależnie od zaistnienia, zmiany lub ustania warunków podlegania temu ubezpieczeniu w trakcie kwartału. Zapłacenie składki w terminie określonym w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25 z późn. zm.) stanowi wykonanie zobowiązania opłacenia składki za dany kwartał i powoduje wygaśnięcie tego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 1039/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku wydania decyzji ustalającej na przyszłość prawo do emerytury lub renty, ubezpieczenie społeczne rolników ustaje z końcem kwartału, w którym powstaje prawo do tego świadczenia. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2006 r., apelacji Teresy P., od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2005 r., sygn. akt VI U 445/05, w sprawie Teresy P., przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 35/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem postępowania dowodowego mogą być jedynie fakty mające istotne znaczenie dla merytorycznej oceny dochodzonego roszczenia, zatem domaganie się przez stronę dopuszczenia dowodów na inne okoliczności, nie może być uwzględnione przez sąd orzekający, gdyż prowadziłoby to do przewlekłości postępowania sądowego. Z UZASADNIENIA W odwołaniu od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w W. z dnia 3 listopada 2004 r., odmawiającej przyznania prawa do wojskowej renty rodzinnej po byłym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 996/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność aktu normatywnego lub jego części z Konstytucją, wchodzące w życie z dniem ogłoszenia, mają skutki retrospektywne, tj. działają wstecz. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2006 r., apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie z dnia 9 marca 2005 r., sygn. akt VIII U 2296/04, w sprawie z wniosku Jana M., przeciwk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 15/06
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy przychód firmy jest znacznie niższy od kosztów jego uzyskania i dłużnik spełnia zarówno podmiotowe jak i przedmiotowe przesłanki do ogłoszenia upadłości, a jedyną przeszkodą do jej ogłoszenia jest niemożność wpłacenia nawet zaliczki na poczet kosztów postępowania, należy przyjąć, iż istnieją obiektywne przyczyny zaprzestania prowadzenia działalności, a więc cel, jakiemu miała służyć ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1253) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 marca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 39, Sygnatura: III AUa 1781/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady obliczania wskaźnika dochodowego osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego, określone w art. 5 ustawy z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, nie dają podstaw do stosowania wykładni rozszerzającej przez sąd orzekający. Stosownie do art. 5 ust. 2, wskaźnik dochodowy osoby uprawnionej równa się jej dochodowi tylko gdy nie pozostaje w związku małżeńskim lub pozostaje w sepa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 805/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro organ rentowy, działający jako instytucja zaufania publicznego, wydaje dokument potwierdzający obowiązek podlegania ubezpieczeniu tylko w pewnych okresach, to osoba, której taki dokument został wydany może pozostawać w słusznym przekonaniu co do prawidłowego i zgodnego z prawem postępowania polegającego na zgłaszaniu przerw i nieopłacaniu za te okresy składek. Dla zmiany stanowiska w tym zakresie organ rentowy winien dokonać czynności kontrolnych, sprawdzających okoliczności związane z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1021/04
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o rentę inwalidzką rolniczą wszelka dokumentacja lekarska jest dowodem, który na tych samych zasadach co pozostałe dokumenty wymaga oceny przez sąd orzekający, choćby po to, żeby właściwie odniósł się do dowodu z opinii biegłego lekarza sądowego w przedmiocie zdolności ubezpieczonej do pracy w gospodarstwie rolnym. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2006 r., apelacji Jadwigi B., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie z dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 912/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak należytego umocowania pełnomocnika poprzez udzielanie pełnomocnictwa osobie nie mającej wymaganych przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego kwalifikacji prawnych do bycia pełnomocnikiem strony, nie może być usunięta w drodze zatwierdzenia przez stronę czynności procesowych, dokonanych przez tę osobę, jako pełnomocnika. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca – D. S. odwołał się od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w C., wydanej w dniu 21 września 200 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 1879/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za czynność prawną mającą na celu obejście ustawy rozumie się czynność wprawdzie nieobjętą zakazem prawnym, ale przedsięwziętą w celu osiągnięcia skutku zakazanego przez prawo. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2006 r., apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt VIII U 6181/04, w sprawie z wniosku Grzegorza M., z udziałem zaintereso [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, [34], 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU