STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: V CSK 249/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba działająca jako przedstawiciel instytucji lub przełożony nie jest uprawniona do usprawiedliwiania naruszania dóbr osobistych innej osoby, takich jak cześć czy dobre imię, obowiązkami związanymi z pełnioną funkcją. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Heleny T.–W., przeciwko Janowi W., o ochronę dóbr osobistych, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 12 października 2007 r., skargi kasacyjnej pozwanego, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 grudnia 2006 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III CSK 123/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ocena interesu prawnego, o którym mowa w art. 189 k.p.c., nie powinna iść tak daleko, aby sąd rozpoznający sprawę o ustalenie stosunku prawnego lub prawa, przyjmował brak tego interesu (a w konsekwencji - oddalał powództwo o ustalenie z uwagi na brak interesu prawnego), stwierdzając niezasadność dalszych żądań wywodzonych z wyroku ustalającego i prognozując, że te żądania zostaną w przyszłości oddalone w kolejnych sprawach wytoczonych przez powodów. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I CSK 213/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet najbardziej uzasadnione roszczenia muszą zostać oddalone, jeśli strona znacznie uchybiła terminowi do wszczęcia postępowania mającego na celu ich realizację. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Ignacego Stanisława K., przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, o odszkodowanie, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 12 września 2007 r., skargi kasacyjnej powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2006 r., sygn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 98, Sygnatura: V CSK 152/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Między zubożeniem i wzbogaceniem musi zachodzić tego rodzaju zależność, aby można uznać, że są to dwie strony tego samego przesunięcia jakiejś wartości z jednego majątku do drugiego. 2. Przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu należy stosować, gdy brak innego środka prawnego umożliwiającego przywrócenie równowagi majątkowej naruszonej bez prawnego uzasadnienia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Anny M. i Leszka M., przeciwko Władysławowi Z., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: IV KK 174/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osoba rozpowszechniająca bez rejestracji w właściwym sądzie okręgowym dziennik bądź czasopismo za pośrednictwem Internetu zarówno wówczas, gdy przekaz taki towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, stanowiąc inną elektroniczną jego postać jak i wówczas, gdy istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 45 ustawy - Prawo prasowe. 2. Zasada ochrony zaufania obywania do państwa i prawa wyraża się w takim stanowieniu, jak i stosowaniu prawa, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: V CSK 115/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd jest zobowiązany do wyjaśnienia motywów podjętego rozstrzygnięcia w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia. Jeśli uzasadnienie nie zawiera wskazania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia poprzez ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej lub wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa, wówczas orzeczenie podleg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: I CSK 147/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umówienie się stron co do klauzuli waloryzacyjnej, ma - w świetle art. 76 ustawy o zamówieniach publicznych - znaczenie drugorzędne w sytuacji, gdy o ważności lub nieważności zmian do umowy nie przesądza przyczyna umówiona, lecz rzeczywista przyczyna zawarcia aneksów, podlegająca ustaleniu na podstawie wszystkich okoliczności temu towarzyszących i ocenie według kryteriów ustawowych. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "B." Spółki z o.o. w O., przeciwko Miastu O., o zapłatę i z powództ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: I CSK 124/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Najwyższy dopuścił możliwość zgłaszania wobec Skarbu Państwa roszczeń dotyczących wypłaty odszkodowania za szkodę, którą wyrządzono na skutek wydania przepisów sprzecznych z aktualnie obowiązującą ustawą zasadniczą. Warunkiem uznania żądania za dopuszczalne jest jednak sprzeczność danej regulacji również z przepisami Konstytucji obowiązującej w chwili jej wydania. UZASADNIENIE Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczne z Konstytucją (zob. wyrok TK z dnia 17 maja 1999 r. P 6/98, Dz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 106, Sygnatura: IV KK 73/07
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo przywłaszczenia określone w art. 284 k.k. ma swój odpowiednik w art. 119 k.w., a granicą między tym przestępstwem i tym wykroczeniem jest wartość rzeczy będącej przedmiotem czynu. Użyty w art. 130 k.w. termin przywłaszczenie dotyczy też m.in. przywłaszczenia rzeczy znalezionej, a zatem art. 130 k.w. poprzez swoją regulację prawną nie wyłącza w tym zakresie stosowania art. 119 k.w. UZASADNIENIE Sąd Najwyższy, w sprawie Pawła M., skazanego z art. 270 § 1 i innych k.k., po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 127, Sygnatura: III CZP 64/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, powstałego wskutek czynności syndyka określonych w art. 204 § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. nr 118 z 1991 r., poz. 512 z późn. zm.), są zaspokajane z masy upadłości w kolejności wskazanej w art. 204 § 1 pkt 7 Prawa upadłościowego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. III CZP 64/07. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, [34], 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU