STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Lu 983/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przed dniem 17 lipca 2000 r. kompetencji urzędu skarbowego do wydania decyzji określającej wysokość zaległości z tytułu niedokonania wpłaty sankcji ekonomicznej, o jakiej mowa w art. 26 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55, poz. 250 ze zm.) oraz odsetek za zwłokę nie można wywieść ani z przepisu art. 28 ust. 2 tej ustawy, ani z art. 2 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Z UZASADNIENIA Państwowa I [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 45, Sygnatura: III SA 2894/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Skreślenie przez ustawodawcę art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. nr 41, poz. 324 ze zm.) nie oznacza, że świadczenie pomocy prawnej (obsługi prawnej) nie jest działalnością gospodarczą, oznacza natomiast, że do tej działalności nie mają zastosowania przepisy ogólne tej ustawy, dotyczące zgłoszenia ewidencyjnego działalności. 2. Wykonywanie zawodu radcy prawnego jest działalnością prowadzoną w celach zarobkowych na własny rachunek radcy; lokal przeznacz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: I SA/Łd 1190/99
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez "otrzymanie towaru", o którym mowa w art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) należy rozumieć pewien stan faktyczny, polegający na tym, że podatnik faktycznie dysponuje towarem, choć nie musi go wykorzystać do celów gospodarczych. Z UZASADNIENIA W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Skarbowego Ł.-W. w firmie "K." należącej do Doroty i Piotra K., działających jako spółka cywiln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 września 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: I SA/Łd 48/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umorzenie przez spółkę akcyjną własnych akcji wcześniej przez nią wykupionych, bez jednoczesnego obniżenia kapitału akcyjnego (buy-back), nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 106 z 1993 r., poz. 482 ze zm.) i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 90 z 1993 r., poz. 416 z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: III SA 1420/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na zasadzie art. 64 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności spółki cywilnej wobec Skarbu Państwa z wierzytelnością Skarbu Państwa wobec wspólnika tej spółki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 20 września 1999 r., Izba Skarbowa w Sz., na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 oraz art. 248 § 1 w związku z art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: V SA 3761/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 58 § 2 Kodeksu celnego przewiduje solidarną odpowiedzialność m.in. posiadacza towaru tylko w zakresie pokrycia kosztów cofnięcia towarów. Nie można tej dyspozycji rozciągnąć na kwestię nieuregulowaną w cytowanym przepisie - upatrywać w niej źródła obowiązku cofnięcia za granicę towaru ciążącego na posiadaczu samochodu. Z UZASADNIENIA Skarżący złożył skargę na decyzję prezesa Głównego Urzędu Ceł, utrzymującą w mocy decyzję dyrektora urzędu celnego, mocą której nakazano skarżącemu p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 44, Sygnatura: I SA/Gd 1486/99
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłącznie na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że zachodzą przesłanki do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.). Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 12 marca 1999 r., Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w B. określił dla Krzysztofa P. zaległość podatkową w podatku od towarów i usług za styczeń 1998 r. w kwocie 11.897 zł, odsetki za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 53, Sygnatura: I SA/Łd 407/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określona w art. 29 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. 23, poz. 117 ze zm.) tak zwana metoda ostatniej szansy nie polega na dowolnym ustalaniu wartości celnej. Jak wynika z uwag interpretacyjnych do artykułu 7 Porozumienia w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. - Dz.U. nr 98 z 1995 r., poz. 483), [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 55, Sygnatura: I SA/Łd 1875/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trzydniowy termin wyznaczony na podstawie art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.) nie ogranicza uprawnień procesowych strony. Jeżeli strona wypowiedziała się w sprawie zebranego materiału dowodowego wprawdzie po tym terminie, ale przed wydaniem decyzji, to obowiązkiem organu jest ustosunkowanie się do stanowiska strony w treści decyzji. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 23 marca 2000 r., Dyrektor Urzędu Celnego w (...) uznał zgłoszenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 54, Sygnatura: I SA/Gd 169
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie "retrospektywnie" użyte w przywołanym art. 14 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.), należy rozumieć jako możność wstecznego zastosowania obniżonej stawki celnej w sytuacji, gdy w dniu odprawy celnej strona nie spełniła wszystkich określonych przepisami prawa warunków, a uzupełniła je w terminie późniejszym. Z UZASADNIENIA Eugeniusz K., prowadzący Skład Handlowy (...) Import Eksport w Sz. G., w dniu 4 lutego 1998 r. zgłosił do odprawy celne [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, [34], 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU