STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 151/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 24 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (jedn.tekst Dz.U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848) organ (spółdzielni), do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek wysłuchać zainteresowanego członka spółdzielni. Oczywistym przy tym jest, że obowiązek ten nie może być uważany za bezwzględnie wiążący, niezależnie od okoliczności związanych z wysłuchaniem zainteresowanego członka spółdzielni. Przepis ten należ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 53/09
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogłoszenie upadłości nie pozbawia nigdy upadłego zdolności procesowej. Zdolność procesowa nie jest bowiem uprawnieniem do występowania w charakterze strony w konkretnym procesie, lecz ogólną kwalifikacją podmiotu polegającą na tym, że może on osobiście podejmować czynności procesowe. Jej wyznacznikiem w odniesieniu do osób fizycznych jest posiadanie zdolności do czynności prawnej (art. 65 k.p.c.), a w odniesieniu do osób prawnych – wyłącznie zdolności sądowej. Sąd Apelacyjny w Szczecini [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: VI ACa 1071/07
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bank powinien z własnej inicjatywy reagować w sytuacjach, gdy uzyska niedostępną dla innych uczestników obrotu gospodarczego wiedzę, wskazującą na to, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że oferty dokonania określonych transakcji finansowych, składane przez podmioty, w imieniu których działa, będą oczywiście niekorzystne dla zainteresowanych nimi osób. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 20 marca 2007 r., Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo B. Spółki Akcyjnej skierowane przeciwko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 19, Sygnatura: V ACa 49/09
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Kodeks spółek handlowych nie zawęża pojęcia dobrych obyczajów do norm uczciwości panujących pomiędzy przedsiębiorcami. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż pojęcie dobrych obyczajów użyte w treści art. 249 k.s.h. odnosi się nie tylko do uczciwości kupieckiej skierowanej na zewnątrz funkcjonowania spółki (w stosunku do innych uczestników obrotu gospodarczego) ale przede wszystkim do stosunków wewnętrznych w spółce, w tym relacji pomiędzy wspólnikami. Przemawia to zatem do sięgnięcia do kryteriów mo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 31/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pogląd, iż postanowienie sądu określające wartość przedmiotu sporu jako niekończące postępowanie w sprawie nie jest zaskarżalne zażaleniem i jako takie nie może podlegać weryfikacji w jakiejkolwiek sytuacji w toku dalszego postępowania, jest nieuprawniony. Postanowienie sądu określające wartość przedmiotu sporu może być zwalczane w trybie art. 380 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w dniu 25 lutego 2009 r., sprawy z powództwa Stowarzyszenia Autorów ZA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 13/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zawarte w art. 315 ust. 1 zdanie drugie Prawa własności przemysłowej rozumieć trzeba w ten sposób, że przepisy ustawy o znakach towarowych stosuje się do oceny skutków zdarzeń prawnych, mających miejsce w czasie ich obowiązywania, natomiast skutki zdarzeń prawnych, które nastąpiły po dniu 22 sierpnia 2001 r., podlegać powinny ocenie na podstawie przepisów Prawa własności przemysłowej także wtedy, gdy dotyczyły praw już istniejących. 2. Dosłowne brzmienie przepisu art. 286 Prawa własności pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 39/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 64 k.c. może mieć zastosowanie tylko wówczas, gdy istnieje cywilnoprawny obowiązek dokonania określonej czynności prawnej (złożenia oświadczenia woli). Z obowiązkiem tym musi być skorelowane odpowiednie uprawnienie drugiej strony o charakterze roszczenia cywilnoprawnego. Przesłanka ta jest spełniona, gdy możliwe jest określenie konkretnej treści oświadczenia woli, które ma być złożone przez zobowiązanego. Wynika to wprost z treści powołanego przepisu, który przewiduje możliwość zastąpien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 14, Sygnatura: VI ACa 606/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powództwo windykacyjne dotyczące nieruchomości gruntowych zajętych pod część lotniczą lotnisk międzynarodowych, na których funkcjonują stałe przejścia graniczne, i lotnisk krajowych, jako służących realizacji celu publicznego, jest sprzeczne ze społeczno–gospodarczym przeznaczeniem rzeczy oraz z zasadami współżycia społecznego (art. 222 § 1 k.c. w związku z art. 5 k.c.). UZASADNIENIE Ostatecznie powodowie: A., B., C, D., E. i F. wnosili o nakazanie pozwanym: PP Porty Lotnicze w W. i Sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 967/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Pauperyzacja” słownego znaku towarowego polega na jego wejściu do mowy potocznej, co pociąga za sobą zmianę funkcji nazwy towaru z jednostkowej na gatunkową lub rodzajową i jej rozciągniecie przez konsumentów na artykuły w żaden sposób nie związane z osobą podmiotu uprawnionego do znaku. Jest to zwykle wynikiem funkcjonowania przez dłuższy czas danej marki na znacznych obszarach, jej wysokiej popularności oraz intensywnej reklamy. Tego rodzaju zjawisko w żadnym wypadku nie ogranicza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 914/08
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoły wyższe mają obowiązek uiszczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości rolnych stanowiących własność komunalną także wtedy, gdy w dacie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, będących wówczas własnością Skarbu Państwa, z mocy ustawy przysługiwało im ustawowe zwolnienie z opłat. Podstawą czynności dostosowawczych powinien być art. 221 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla ustalenia celu wynikającego ze sposobu korzystania z nieruchomości i zmiany stawek procento [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, [34], 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU