STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 1653/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istnieje możliwość skorzystania w procesie sądowym z dowodu z nagrań, nawet jeżeli nagrań tych dokonano bez wiedzy i zgody jednego z rozmówców. Pogląd ten ma zastosowanie zwłaszcza w przypadku, gdy strona nie może, bądź jest dla niej nadmiernie utrudnione, dowieść za pomocą innych środków dowodowych swoich racji mających decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2016 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. S., przeciwko I. A. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Brak opłat sądowych oraz adwokackich od roszczeń z art. 686 (685, 618 § 1, 624, 567) k.p.c. - Michał Niedośpiał

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak opłat sądowych oraz adwokackich od roszczeń z art. 686 (685, 618 § 1, 624, 567) k.p.c. - Michał Niedośpiał Brak opłat sądowych oraz adwokackich od roszczeń z art. 686 (685, 618 § 1, 624, 567) k.p.c. a. Opłaty za dodatkowe (uboczne) roszczenia są zawarte w opłacie za roszczenie główne: o dział spadku (o zniesienie współwłasności, o podział majątku wspólnego). Taki jest ustalony pogląd literatury i orzecznictwa SN. „Roszczenia objęte art. 686 k.p.c. nie podlegają odrębnym opłatom [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta - dr Joanna Brylak adwokat

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta - dr Joanna Brylak adwokat Zgodnie z dyspozycją art. 192 § 1 k.k., wykonujący zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, przy czym § 2 doprecyzowuje, że ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Przestępstwo powyższe przed 1997 r. nie było znane prawu polskiemu, chociaż w art. 266 projektu kodeksu karnego z 1963 r. pojawiło się przestępst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 378/16
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy, wypłata świadczenia nie może być zrealizowana w dacie nabycia prawa, bowiem była uzależniona od rozwiązania stosunku pracy. Okoliczności te zaistniały przed wydaniem decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia, w związku z tym przepis art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 887) nie znajdował zastosowania. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2016 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 31, Sygnatura: VI ACa 437/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) nie zawiera zakazu wypowiadania w jednym wypowiedzeniu stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz stawki procentowej opłaty za użytkowanie wieczyste. Z treście art. 78 ust. 2 powyższej ustawy wynika jedynie obowiązek wyczerpania obligatoryjnego trybu postępowania administracyjnego. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r., na r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 161/16
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O zrealizowaniu znamion przywłaszczenia nie może stanowić fakt niewywiązania się leasingobiorcy z postanowień zawartej umowy leasingu, w tym zaprzestanie płacenia rat leasingowych. Jako przywłaszczenie mienia nie może być traktowane także oddanie przedmiotów leasingu w podnajem, nawet gdy zakaz taki wynika z ustawy (art. 709[12] § 1 k.c.) lub umowy, jeśli nie towarzyszy temu zamiar tzw. animus rem sibi habendi. Sprzeczne z umową podnajmowanie leasingowanych urządzeń mogło skutkować podjęciem prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 32, Sygnatura: VI ACa 774/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sprawie cywilnej sąd nie ma możliwości „korygowania” wyroku sądu karnego zgodnie z postulatem powodowej spółki, która podnosiła, że czyn jej wspólnika wypełniał znamiona czynu z art. 278 § 3 k.c., a więc stanowił wypadek mniejszej wagi. Istota związania sądu cywilnego skazującym wyrokiem karnym na podstawie przepisu art. 11 k.p.c. wyraża się tym, że w skład podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sądu cywilnego wchodzi czyn opisany w sentencji karnego wyroku skazującego, a sąd ten j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 153/16
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla bytu czynu zabronionego, o którym mowa w art. 286 § 1 k.k., obojętne jest to, czy pokrzywdzony mógł zweryfikować twierdzenia sprawcy na temat jego rzeczywistej kondycji finansowej bądź obrazu, jaki ten starał się wykreować, a w konsekwencji, czy też mógł wykryć błąd przy dołożeniu choćby znikomej staranności, bowiem swoista niefrasobliwość podmiotów pokrzywdzonych, przejawiająca się w niedostatecznym zaangażowaniu w weryfikację oświadczeń dłużników, nie uzasadnia wyłączenia odpowiedzialnoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Testament notarialny (akt notarialny) a art. 244, 252 i art. 247 k.p.c. - Michał Niedośpiał

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Testament notarialny (akt notarialny) a art. 244, 252 i art. 247 k.p.c. - Michał Niedośpiał 1. Opracowanie dotyczy mocy dowodowej testamentu notarialnego (art. 950 k.c.) na tle konkretnego stanu faktycznego, co ułatwia analizę tego zagadnienia prawnego i wskazuje na możliwe sposoby obrony. To, co powiedziano odnośnie do testamentu notarialnego (art. 950 k.c.), ma analogiczne zastosowanie do aktów notarialnych inter vivos i mortis causa. Jest to zagadnienie o doniosłym znaczeniu teoretycznym i p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 177/16
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dla przypisania odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa oszustwa w jego formie zjawiskowej pomocnictwa wystarcza, aby sprawca swoim zachowaniem obiektywnie ułatwił innej osobie popełnienie czynu zabronionego i aby mając tego świadomość co najmniej godził się. Przestępstwo to jest dokonane w momencie fatycznego ułatwienia popełnienia czynu zabronionego, a i nie w momencie niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego. 2. Kumulatywny zbieg przepisów ustawy odnosi się jedynie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, [34], 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU