STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKr 226/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mimo wielości czynów nie zachodzi wielkość ocen pozwalają sprowadzić odpowiedzialność sprawcy do współukaranego przestępstwa uprzedniego lub następnego, niewłaściwego, pozornego lub pomijalnego zbiegu przestępstw. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKr 2/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja obrony koniecznej pozwala na użycie każdego niezbędnego środka obrony w celu odparcia zamachu na życie, przy czym narzędzie i sposób obrony muszą być użyte w granicach konieczności. Konieczność użycia narzędzia (...) i sposób obrony należy jednak ocenić z uwzględnieniem okoliczności stosowania tej obrony, a więc zarówno strony przedmiotowej, jak i podmiotowej, oraz realności zamachu, a nie pozycji skutków jakie ta obrona spowodowała dla napastnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: II AKr 15/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut obrazy przepisu art. 4 § 1 k.p.k. może być skuteczny tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że sąd orzekający - oceniając dowody- naruszył zasady logicznego rozumowania i nie uwzględnił przy ich ocenie wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 94/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie do zaakceptowania jest pogląd, że jedyną normatywną racją obowiązkowego udziału biegłego w rozprawie jest potrzeba zastosowania art. 182 k.p.k. Racje takie istnieją również w sytuacji gdy strona domaga się wezwania biegłych na rozprawę w celu zrealizowania swojego prawa zadawania biegłym pytań, zgłaszania krytyki, zgłaszania spostrzeżeń itp., a więc w celu stworzenia dla dowodu z opinii biegłych także warunków kontradytoryjnej jego kontroli. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: II AKz 28/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro Sąd I instancji - mimo posiadania możliwości - zaniedbał swoich powinności prawem przewidzianych, to powstaje w wyniku tego uchybienia lub zrodzona wskutek tego potrzeba poszukiwania dowodów, nie mogą stanowić podstawy do przekazania sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego. Cofnięcie sprawy do śledztwa lub dochodzenia nie może być następstwem nie wywiązania się przez Sąd z nałożonych na niego przez przepisy procedury karnej obowiązków. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 21/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku nie może sprowadzać się (...) do samej tylko odmiennej oceny materiału dowodowego, lecz powinien polegać na wykazaniu, jakich uchybień w świetle wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego dopuścił się sąd w dokonanej przez siebie ocenie materiału dowodowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: I ACr 509/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli pracownik spółki otrzymuje czek wystawiony przez spółkę z oznaczeniem sumy czekowej, ale bez wskazania reminenta, a także odpowiedni blankiet zamówienia określający charakter umowy, w której zawarciu zainteresowana jest spółka, to pracownika wyposażonego w takie dokumenty można traktować jako pełnomocnika spółki, przynajmniej w zakresie sumy czekowej i umowy określonej przez spółkę w blankiecie zamówienia. Wewnętrzne porozumienia między takim pełnomocnikiem a spółką (mocodawcą), dotycząc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: I ACr 304/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. k.c. (...) także nie jest podstawą do przyjęcia, że kierownik sklepu jest umocowany do zawierania umów o zakup towarów przeznaczonych do sprzedaży w tym sklepie. Sklep nie jest bowiem zwyczajowym miejscem zakupu hurtowego towarów przeznaczonych do sprzedaży, a miejscem ich detalicznej sprzedaży. Kierownik sklepu nie jest więc przedstawicielem przedsiębiorstwa umocowanym do zakupu towarów, chyba że pełnomocnictwo do takich działań zostało mu we właściej formie udzielone. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: I ACr 463/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie rozwiązania umowy oparte na przepisie art. 3571 § 1 k.c. nie jest skutecznym środkiem obrony przeciwko zawartemu w pozwie żądaniu zobowiązania do złożenia oświadczenia woli o przydziale lokalu użytkowego, lecz jest zgłoszeniem odrębnego roszczenia. Formą uzewnętrznienia roszczenia jest powództwo, a rozstrzygnięcie o roszczeniu powinno znaleźć wyraz w sentencji wyroku. Nie można więc żądać wydania orzeczenia według treści przepisu art.3571 § 1 k.c. bez wytoczenia powództwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 36, Sygnatura: I ACr 297/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z samej istoty ochrony praw podmiotowych wynika, że korzystać z niej może tylko osoba (fizyczna prawna), która ze względu na swój stosunek do naruszonego lub zagrożonego prawa wykaże swój interes prawny. Gdy o ochronę swojego prawa występuje osoba, żądając świadczenia na swoją rzecz, wynikać stąd może jedno, mianowicie, że żąda ona tego, co jej się należy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, [335], 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU