STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: I ACr 240/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie przez jednego z małżonków, przekształcenia prawa do zajmowanego wspólnie lokalu, jest czynnością przekraczającą zakres wspólnego zarządu majątkiem wspólnym. Do dokonania takiej czynności potrzebna jest zgoda drugiego małżonka (art. 36 § 2 k.r.o.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: I ACr 358/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie oferty jest oświadczeniem woli. Milczenie zaś może być uznane za przejaw oświadczenia woli wyrażającego zgodę. Może to mieć miejsce w takiej sytuacji, w której osoba nie zaprzeczająca mogła i powinna była zająć merytoryczne stanowisko w tej kwestii. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: I ACr 230/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie przez właściciela nieruchomości pełnomocnictwa do administrowania tą nieruchomością nie oznacza aby sam właściciel został w ten sposób pozbawiony możliwości osobistego działania, w zakresie czynności objętych udzielonym pełnomocnictwem. Nie ma także przeszkód prawnych w ustanowieniu kilku pełnomocników o takim samym zakresie umocowania, z których każdy może działać skutecznie i samodzielnie (art. 107 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: III AUr 32/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r., o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1989 r., Nr 25, poz. 137 ze zm.) obowiązek zwrotu świadczeń wypłaconych ubezpieczonemu obciąża spółdzielnię pracy, której rada nadzorcza stwierdziła w podjętej uchwale, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w ramach grupowego zwolnienia pracowników, podczas gdy w drugiej uchwale, podjętej na tym samym posiedzeniu, rada nadzorcza zatrudniła tę osobę na tym samym stanowisk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: III AUr 1/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na zasadniczą różnicę jaka zachodzi między świadczeniami z ubezpieczenia społecznego a świadczeniami cywilnymi, a więc wynikającymi z przepisów prawa cywilnego, nie ma podstaw, by przepisy dotyczące świadczeń cywilnych, w tym i przepis art. 3851 § 3 k.c. stosować do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: III APz 3/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro spór dotyczy wierzytelności, która wchodzi w skład masy upadłości, postępowanie w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości, toczyć się może i winno być w całości zawieszone. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: III APr 2/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Normy zakładowego porozumienia płacowego zawierające unormowania mniej korzystne dla pracowników w zakresie podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej niż przepisy zarządzenia Ministra Pracy, Płac i polityki Socjalnej z 23.12.1989 r., w sprawie ustalenia okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P. Nr 44, poz. 358) są źródłem prawa płacowego i mają pierwszeństwo w stosowaniu przed przepisami ogólnie obowiązującymi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: APr III 87/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawo do odszkodowania w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego odwołanemu z zajmowanego stanowiska bez uzasadnionej przyczyny na podstawie art. 38 lit. „c” ustawy o przedsiębiorstwach państwowych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r., o zmianie ustawy Kodeksu pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 20, poz. 107) powstaje z chwilą odwołania a nie zakończenia stosunku pracy mimo, że na poczet odszkodowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 marca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 11/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Piotr Piszczek i Leszek CiulkinNiejednokrotnie w postępowaniu karnym isnieje jedynie możliwość przyjęcia wartości granicznych, minimalnych lub maksymalnych, wystarczających do zakwalifikowania czynów oraz wymierzenia kary. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: II AKo 2/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ryszard A. StefańskiStosownie do treści art. 71 k.p.k., zasadą jest, że w postępowaniu przed Sądem Wojewódzkim jako Sądem I instancji, oskarżony musi miećobrońcę i udział na rozprawie jest obowiązkowy. Ponieważ przepisy rozdziału 50 k.p.k. nie wprowadzają wyjątku od reguły, zatem przepis art. 71 k.p.k. odnosi się także do postępowania o przyznanie odszkodowania. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, [336], 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU