STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: II AKr 19/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia biegłego jest niepełna i niejasna, jeżeli nie udziela odpowiedzi na wszystkie postawionebiegłemu pytania, nie uwzględnia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia konkretnej kwestii okoliczności i poglądów. Opinia niejasna, to opinia, której sformułowania nie pozwalają na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów. Opinia niejasna oznacza opinię trudną do zrozumienia, zagmatwaną, zawikłaną, zawiłą, niewyraźną i niesprecyzowaną. Opinia niejasna to także opinia posługująca się nielogiczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: II AKr 31/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli sprawca, stosując środki wymienione w art. 210 k.k. kolejno dokonuje rozboju w stosunku do kilku osób, nawet w tym samym miejscu i w krótkich odstępach czasu, to jednak zachodzi tyle przestępstw rozboju, ilu osobom zabrano lub usiłowano zabrać mienie, gdyż sprawca wielokrotnie wypełnił istotę rozboju czynami wykonawczymi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: II AKz 8/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W każdym indywidualnym przypadku konieczne jest w miarę dokładne określenie realnej wartości tego wynagrodzenia, które poszkodowany utracił, a które uzyskiwał przed pozbawieniem go wolności, lub które przypuszczalnie uzyskiwałby w tym czasie, kiedy przebywał w zakładzie karnym. Jeżeli wynagrodzenie to było wyższe od przeciętnych zarobków (...), należy je odnieść do zarobków uzyskiwanych obecnie na tym samym stanowisku, ewentualnie ustalić w jakim stopniu przewyższało ono wówczas - a więc w lata [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 191/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadośćuczynienie mające charakter kompensacyjny nie może oczywiście mieć charakteru jedynie symbolicznego, ale też nie może być nadmierne w stosunku do doznanej krzywdy. Wysokość zadośćuczynienia musi być utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom życia i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II AKz 92/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest wystarczające aby konkretny czyn obiektywnie godził w szeroko rozumianą gospodarkę, czy też w funkcjonowanie organów państwa w latach 1944 - 1956, ale niezbędne jest też określone nastawienie podmiotowe sprawcy. ta druga przesłanka winna być interpretowana szeroko, tak więc, nie chodzi w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 23 lutego 1991 r., (Dz.U. Nr 34, poz. 149) tylko o działania z motywów ściśle politycznych ale szeroko rozumiane nieposłuszeństwo obywatelskie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: I ACz 241/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ratio legis § 26 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. Nr 17, poz. 76) oznacza brak uprawnień do zmiany umowy między mocodawcą a pełnomocnikiem co do wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany taryfy w toku postępowania przy czym decydująca jest data udzielenia pełnomocnictwa nie zaś jego przedłożenia w sądzie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: I ACr 262/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Również pod rządami obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami sprawiedliwości (Dz.U. 17 poz. 76) stronie należy się zwrot kosztów adwokackich w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności, przy czym podstawą ich ustalenia będzie § 3 ust 1 w związku z § 16 pkt 10 w/w rozporządzenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: I ACz 265/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedłożenie kserokopii bądź nie uwierzytelnionego odpisu dokumentu stanowiącego załącznik do pozwu nie stanowi braku formalnego uzupełnianego w trybie art. 130 § 1 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: I ACr 560/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczanie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych jest stosowane do art.4 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz. 344) ubezpieczeniem umownym obowiązkowym prowadzonym na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 546), które jednak nie mogą być sprzeczne z przepisami „inris cogentis tytułu XXVII Księgi III k.c. o umowie ubezpieczenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 44, Sygnatura: I ACz 225/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Profesjonalny, stały charakter prowadzonej przez agentów działalności wytwórczo-handlowej, jej zarobkowy charakter oraz fakt prowadzenia działalności na własny rachunek i ryzyko nakazuje uznanie jej za działalność gospodarczą. II. Wymóg zgłoszenia do ewidencji podjęcia działalności gospodarczej (art. 8 ust. 1 z dnia 22 grudnia 1989 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) nie jest warunkiem konstytuującym byt podmiotu gospodarczego nawet jeśli działalność ta nie jest wym [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, [337], 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU