STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 45, Sygnatura: I ACz 204/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw do przyjęcia, by stronie reprezentowanej przez radcę prawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, a nie działającego w ramach spółki świadczącej pomoc prawną, zwracane były koszty zastępstwa procesowego w wysokości służącej adwokatowi, tj. wraz z ryczałtem przeznaczonym m.in. na pokrycie ogólnych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 46, Sygnatura: I ACr 186/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach gospodarczych sąd pierwszej instancji wydaje wyrok na posiedzeniu niejawnym w takim składzie, w jakim wydałby go po przeprowadzeniu rozprawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: I ACz 198/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, iż zysk bilansowy podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą nie wystarcza na pokrycie zobowiązań wobec budżetu oraz zaspokojenie należności na rzecz jego wierzycieli, nie stanowi uzasadniającej podstawy do zwolnienia od kosztów sądowych zwłaszcza, gdy zysk ten znacznie przewyższa wysokość kosztów sądowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: I ACr 355/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja jednostki gospodarki uspołecznionej stwierdzająca, że konkretnie rozwiązanie zostało zgłoszone i uznane za projekt racjonalizatorski, a wymienione w decyzji osoby są jego twórcami, rodzi dla racjonalistów prawa podmiotowe i nie może być zmienione w trybie przepisu § 14 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33, poz. 178). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 49, Sygnatura: I ACr 546/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z reguły problem naruszenia dobra osobistego innej osoby (jej dobrego imienia) publikacją prasową pojawia się w związku z wieloma informacjami podawanymi w publikacji. Prawdziwość informacji o faktach „ważniejszych” nie może stanowić legitymacji do przedstawienia również informacji o faktach „mniej ważnych”, a dotyczących krytykowanej (opisywanej osoby) w publikacji osoby, nie mających pokrycia w rzeczywistości. W przeciwnym razie dochodziłoby do niedopuszczalnej na tle a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 1991 r.,

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 50, Sygnatura: I ACr 53/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Porównywanie zadośćuczynienia do średniego wynagrodzenia może niewątpliwie stanowić pewne pomocnicze kryterium oceny wysokości zadośćuczynienia, nie może ono jednak stanowić wyłącznego miernika jego wartości i nie może być stosowane mechanicznie. Zadośćuczynienie ma bowiem na celu naprawienie krzywd niematerialnych a zatem trudno wymiernych i zakres rekompensaty materialnej zależeć powinien przede wszystkim od każdego indywidualnego przypadku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 51, Sygnatura: I ACo 3/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W aktualnym stanie prawnym sam fakt, że Sędzia Sądu, z którego działalnością wiąże się dochodzone roszczenie orzeka w tej sprawie nie daje podstawy do wyłączenia go od rozpoznania sprawy. Także okoliczność, że pełnomocnikiem strony pozwanej został ustanowiony Prezes Sądu Wojewódzkiego nie daje podstawy do wyłączenia wszystkich sędziów, bowiem zależność służbowa nie jest stosunkiem tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: III AUr 19/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nagroda uzyskana za osiągnięcia zawodowe w okresie, z którego przyjęto wynagrodzenie do obliczenia podstawy wymiaru świadczenia rentowego, przyznania nauczycielowi w oparciu o przepisy wykonawcze wydanie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19 z późn. zm.) jest zaliczona do podstawy wymiaru świadczenia niezależnie od daty jej wypłaty. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: III APr 96/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonanie w okresie wypowiedzenia pracy na rzecz osoby trzeciej przez pracownika odwołanego ze stanowiska nie ma wpływu na jego prawo do wynagrodzenia przysługującego od zakładu pracy za ten okres (art. 70 § 2 k. p.) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: III APr 3/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie pracownika zatrudnionego w charakterze kierowcy, który nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku doprowadzenia samochodu z odebraną dla zakładu pracy przesyłką - bezpośrednio po powrocie z trasy, a pozostawia samochód w porze nocnej w nieznanym miejscu - stanowi naruszenie obowiązku pracowniczego uzasadniającego przypisanie mu odpowiedzialności materialnej za ujawniony w przesyłce brak - na podstawie art. 14 kodeksu pracy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, [338], 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU