STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: V CSK 196/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Majątek spółdzielni może posłużyć do utworzenia spółki prawa handlowego jedynie po przeprowadzeniu właściwej procedury likwidacyjnej. Nie ma możliwości przekształcenia spółdzielni w spółkę prawa handlowego na mocy uchwały władz spółdzielni. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Andrzeja K., przeciwko spółdzielni "O." w O., o uchylenie uchwały, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 20 czerwca 2007 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego we W. z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: V CSK 154/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ograniczenia przewidziane w statucie, o którym mowa w art. 411 § 1 k.s.h., nie mogą prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w ogóle, bądź też do całkowitego oderwania liczby przysługujących mu głosów od liczby i rodzaju posiadanych akcji. Wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń nie dałoby się pogodzić z wyrażoną w art. 20 k.s.h. zasadą równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, odpowiedniego do wniesionego wkładu. 2. Jeżeli pełnomocnictwo nie wymienia czynności procesowych, do któ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 113, Sygnatura: I KZP 13/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin "mienie", zawarty w treści art. 286 § 1 k.k. oznacza całokształt sytuacji majątkowej obejmującej wszelkie prawa, zarówno rzeczowe, jak i obligacyjne, zaś niekorzystne nim rozporządzenie może nastąpić zarówno przez rzeczywisty uszczerbek, jak i przez utratę należnych korzyści. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Krośnie, postanowieniem z dnia 2 lutego 2007 r., sygn. akt II Ka 185/06, zagadnienia prawnego, wymagającego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 125, Sygnatura: I KZP 14/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wygraną rzeczową w rozumieniu art. 2 ust. 2a oraz ust. 2b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. nr 4 z 2004 r., poz. 27 z późn. zm.) mogą być również punkty, tzw. kredyty (punkty kredytowe), bonusy czy też inaczej nazwane premie, uzyskane w trakcie gry na automacie, pod warunkiem, że ich pozyskanie przez gracza wiąże się z uzyskaniem przezeń wymiernej korzyści materialnej, choćby korzyść ta była niższa od uiszczonej stawki za grę. Sąd Najwyższy, w sprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 89, Sygnatura: V CZ 32/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalność udzielenia pełnomocnictwa osobie pozostającej ze stroną w stałym stosunku zlecenia jest ograniczona tylko do spraw, których przedmiot wchodzi w zakres tego zlecenia. Inaczej rzecz ujmując - sprawa, w której zleceniobiorca ma być umocowany, musi mieścić się w przedmiotowym zasięgu stosunku zlecenia. Pełnomocnik będący zleceniobiorcą - zgłaszając swój udział w sprawie, musi wykazać istnienie stosunku podstawowego, łączącego go ze stroną. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 86, Sygnatura: I KZP 7/07
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna nie należy do wymienionych w art. 9 § 3 k.k.s. (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy i niektórych innych ustaw - Dz.U. nr 178, poz. 1479) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gdyż nie posiada zdolności prawnej w rozumieniu prawa cywilnego. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu w sprawie Jarosława S., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, postanowienie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 94, Sygnatura: I KZP 5/07
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. nr 17 z 2006 r., poz. 127) dotyczy postępowań w sprawach tylko o te czyny wymienione w art. 28 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. nr 33 z 2004 r., poz. 288), które wraz z wejściem w życie nowej ustawy nie uległy depenalizacji. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu w sprawie Edwarda D., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 4 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 38, Sygnatura: II CSK 22/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 6 k.c. dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia przez sąd sporu także wtedy, gdy strona obarczona ciężarem dowodu nie udowodni faktów, z których wywodzi skutki prawne. Sąd nie ma obowiązku działania z urzędu w tym postępowaniu gospodarczym, prowadzonym z udziałem podmiotów profesjonalnie zajmujących się działalnością gospodarczą, co jest zgodne z obecnymi tendencjami w ukształtowaniu kontradyktoryjnego postępowania sądowego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Aleksandry K., przeci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I CSK 16/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszystkie elementy formy przestrzennej wspólnotowego znaku towarowego wymagają łącznej ich oceny przy badaniu realizacji przez ten znak funkcji odróżniającej. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Chocoladenfabriken Lindt & Spruengli AG z siedzibą w K., Szwajcaria, przeciwko "Terravita" Sp. z o.o. w P., o ochronę wspólnotowego znaku towarowego, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 13 kwietnia 2007 r., skargi kasacyjnej strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Wars [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 90, Sygnatura: V CSK 2/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie sposób zasadnie twierdzić, że utrata zaufania przedsiębiorcy wobec kontrahenta wprowadzonego w tajemnicę przedsiębiorstwa i zobowiązanego do jej nieujawniania, nie ma znaczenia dla oceny wykonania obowiązków wynikających z klauzuli poufności. Oczywistym jest, że nie można powierzyć tajemnicy osobie, wobec której nie ma się zaufania. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Andrzeja K., przeciwko "Polskiej Grupie Farmaceutycznej" SA w Ł., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, [35], 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU