STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 112, Sygnatura: I SA/Gd 1870/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwy sposób dokumentowania poniesionych wydatków ma istotne znaczenie przy ustaleniu rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów, poniesionych przez podatnika. Z UZASADNIENIA Pan Krzysztof D. prowadził w 1994 r. działalność gospodarczą o profilu usługowo-handlowym („F.”), dokumentowaną księgami rachunkowymi. Z tytułu prowadzonej działalności podatnik wykazał: – przychód: 44 130 931 900 zł; – koszty: 41 676 577 800 zł; – dochód: 2 454 354 100 zł; – p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 52, Sygnatura: V SA 1135/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ani z przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w sprawach celnych, ani z przepisu art. 66 § 3 w związku z art. 3 § 1 pkt 11 lit. "b" ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.) nie wynika, że podmiot gospodarczy, mający siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, nie może skutecznie udzielić pisemnego upoważnienia agencji celnej do wykonywania czynności przedstawiciela pośredniego w rozumieniu art. 253 § 2 pkt 2 (lub art. 253 § 3 pkt 1) powołanego wyżej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 134, Sygnatura: I SA/Wr 1805/97
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spełnienie obowiązku nałożonego na pracodawcę normą prawną, polegającego na wydaniu towaru pracownikowi, nie ma charakteru obrotu cywilnoprawnego i pozostaje poza zakresem przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.). Z UZASADNIENIA Przedmiotem skargi Spółki Akcyjnej w L. jest decyzja Izby Skarbowej w L. z dnia 25 sierpnia 1997 r. (...), którą utr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 56, Sygnatura: V SA 2351/99
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368 ze zm.) stanowi samodzielną, pełną podstawę prawną do orzekania w kwestii zwrotu części kosztów postępowania sądowoadministracyjnego, bez potrzeby sięgania za pośrednictwem art. 59 tej ustawy do rozwiązań zawartych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Z UZASADNIENIA W wyniku kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy celnych, Dyrektor Urzędu Celnego w W., decyzją z dnia 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 74, Sygnatura: SA/Sz 278/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystąpienie nadpłaty nie daje podatnikowi swobody w dysponowaniu nią, skoro przepis art. 75 Ordynacji podatkowej stanowi, że nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2001 r., na podstawie przepisu art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 273 § 1 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w S. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 63, Sygnatura: V SA 1917/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem towarów powracających mogą być jedynie towary, które przed wyprowadzeniem poza polski obszar celny były towarami krajowymi, zaś do produktów kompensacyjnych pierwotnie lub powrotnie wywiezionych w związku z procedurą uszlachetniania czynnego przepisy art. 191 i art. 192 Kodeksu celnego mają odpowiednie zastosowanie, z tym że kwota cła jest określana wg przepisów mających zastosowanie w ramach procedury uszlachetniania czynnego (art. 193). Z UZASADNIENIA Prezes Głównego Urzędu Ceł, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 118, Sygnatura: I SA/Gd 1738/00
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Świadczenie jest bezpłatne tylko wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Element nieodpłatności w omawianej umowie polega na tym, że darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny, ani też w przyszłości. Do darowizn nie zalicza się także takich świadczeń nieodpłatnych, jak: nagrody państwowe, na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 76, Sygnatura: SA/Sz 2511/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro czas realizacji poszczególnych robót przekroczył trzy miesiące, to podatnik, mimo że zawarł umowy określające termin wykonania robót poniżej trzech miesięcy, nie miał prawa zaniechać ich wyceny i ujęcia w inwentaryzacji, albowiem nie spełniał przesłanek określonych przepisem art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1994 r. o rachunkowości. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 11 września 2000 r., na podstawie przepisu art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Ka 1763/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 149 Ordynacji podatkowej, regulujący tzw. doręczenie zastępcze, wprowadził - jako jeden z warunków - wymóg "nieobecności adresata w mieszkaniu". Chodzi jednak o "nieobecność" pojmowaną jako "każde spowodowane przejściowymi okolicznościami" niezastanie odbiorcy w miejscu, które dla doręczeń jest właściwe", "każdą, chociażby krótkotrwałą", nieobecność wywołaną zwykłymi okolicznościami", "wszelkiego rodzaju czasową nieobecność, lecz nie zmianę miejsca zamieszkania lub też wyjazd na stałe do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2000 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 36, Sygnatura: V SA 1583/99
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koszty związane z przeprowadzeniem badań i analiz towaru ponosi zgłaszający, jeżeli w wyniku wykonanych analiz i badań stwierdzono, że towar został zgłoszony nieprawidłowo. Oznacza to, że warunkiem obciążenia zgłaszającego kosztami badań i analiz jest stwierdzenie (ustalenie), że towar został zgłoszony nieprawidłowo. Skoro organ odwoławczy uchylił merytoryczne decyzje o nieprawidłowym zgłoszeniu węgla, zalecając przeprowadzenie w tym zakresie postępowania wyjaśniającego, to konsekwentnie winien [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, [35], 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU