STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 30, Sygnatura: V ACa 551/08
Data wprowadzenia do systemu: 09-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie regulacji art. 499 k.c. dla złożenia oświadczenia w przedmiocie potrącenia nie jest wymagana szczególna forma. Potrącenie jest czynnością prawa materialnego, dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie w dowolnej formie (art. 60 k.c.). Nie musi być konieczne wyraźne stwierdzenie, że dłużnik potrąca swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, lecz może być złożone w każdy sposób, który w dostatecznym stopniu ujawnia wolę umorzenia obu wierzytelności przez ich wzaj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 920/08
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie faktów prawotwórczych, tj. komu przysługiwało prawo własności nieruchomości i komu przysługiwało uprawnienie do zgłoszenia wniosku o ustanowienie prawa własności czasowej na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. nr 50, poz. 279 ze zm.) jako nierozerwalnie związanych z rozstrzyganiem określonych stosunków prawnych powinno nastąpić w postępowaniu administracyjnym a nie powództwem o ustalenie, opartym na art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: VI ACa 797/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem oceny programu telewizyjnego z punktu widzenia przesłanek uzasadniających nałożenie na nadawcę kary pieniężnej za naruszenie art. 18 ust. 1–5b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. nr 253 z 2004 r., poz. 2531) powinien być nie tylko emitowany obraz ale całość przekazu, z komentarzami prowadzącego i uczestników włącznie. UZASADNIENIE Powód – Telewizja P. S.A. w W. zaskarżył decyzję Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 814/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w granicach swego działania (art. 46 Prawa spółdzielczego). Przekroczenie tego zakresu oznacza naruszenie prawa, a uchwała podjęta niezgodnie z ustawą jest bezwzględnie nieważna (art. 58 § 1 k.c.). Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2008 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Piotra Z. i Barbary Z., przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w P., o ustalenie, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: VI ACa 389/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykorzystanie przez bank dyspozycji klientów podpisanych in blanco, przeprowadzanie transakcji typu forward, których warunki nie były uzgodnione z klientami, zniszczenie części dokumentacji bankowej i brak nadzoru nad pracownikami umożliwiający prowadzenie przez nich działalności przestępczej przy wykorzystaniu środków pieniężnych klientów skutkuje odpowiedzialnością za własny czyn niedozwolony na podstawie art. 415 k.c. UZASADNIENIE Powód A wniósł o zasądzenie od pozwanego X Bank SA kwoty 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 135/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoda polegająca na pogorszeniu stanu nieruchomości w wyniku niezgodnych z zasadami prawidłowej gospodarki czynności zarządzania i gospodarowania, jako następczych w stosunku do bezprawnego objęcia jej w posiadanie, nie pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym z wadliwą decyzją nacjonalizacyjną. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 10 lutego 2001 r., skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powód M. domagał się zasądzenia kwoty 9 494 692,40 zł tytułem: [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2008 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 1258/07
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wobec nieuregulowania w Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Dz.U. z 1997 r. nr 45, poz. 286) skutków prawnych umownego zastrzeżenia rozwiązania umowy sprzedaży w określonym terminie w wypadku niewykonania obowiązku przez strony odpowiednie zastosowanie mają przepisy Konwencji regulujące następstwa odstąpienia od umowy. UZASADNIENIE Powód A Spółka Akcyjna z siedzibą w D. (Ukraina) wystąpił przeciwko B Spółce z ograniczoną odp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 906/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa ma interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie czynności prawnej naruszającej art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. nr 106, poz. 493 ze zm.), mimo że uprawnienia te należą do sfery imperium a nie dominium. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2008 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 227/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stworzenie utworu przez wspólnika spółki prawa handlowego, będącego członkiem zarządu, niezwiązanego ze spółką umową o pracę obejmującą obowiązek podejmowania działalności twórczej nie uzasadnia prawa spółki do utworu na podstawie art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631). UZASADNIENIE „A.” Spółka z o.o. w W. i „B.” Spółka z o.o. w W., w pozwie skierowanym przeciwko ,,C.” Spółce [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: VI ACa 973/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie wzorca umowy o świadczenie usługi turystycznej, przewidujące uprawnienie przedsiębiorcy do podwyższenia wynagrodzenia do 7% po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi, w określonych sytuacjach, prawa do odstąpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, rażąco narusza interesy konsumenta i dobre obyczaje, stanowiąc klauzulę niedozwoloną w rozumieniu art. 385[1] k.c. UZASADNIENIE Powód L. w Z. G. wniosło o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umowy pod nazwą & [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, [35], 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU