STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 51, Sygnatura: I SA/Op 71/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 65 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2004 r. nr 29, poz. 257, z późn. zm.), naruszenie obowiązku uzyskania od nabywcy oleju opałowego oświadczenia stwierdzającego, iż nabywane wyroby są przeznaczone na cele opałowe, jest równoznaczne z niespełnieniem warunków w zakresie dokumentowania obrotu olejem opałowym, ale nie oznacza niespełnienia warunków określonych w odrębnych przepisach dotyczących olejów opałowych lub napędowych, przeznaczonych na c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Gl 136/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514, z późn. zm.), dalej u.p.s.d., w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., nie dotyczy przypadku nabycia nieodpłatnej służebności (mieszkania) z tytułu polecenia darczyńcy ciążącego na obdarowanym na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 4 pkt 2 u.p.s. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: II SA/Kr 402/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli uchwała gminy zawiera co najmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to ma charakter aktu prawa miejscowego, niezależnie od charakteru innych norm w niej zawartych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 23 maja 2011 r., sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego dla K.–N. H. w K., na uchwałę Rady Gminy I.–W. z dnia 24 marca 2004 r., nr XVII/168/2004, w zakresie § 1 pkt b, § 2, § 3 i § 4, w przedmiocie prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: I SA/Po 258/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy akcjonariuszowi spółki nie mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z dyspozycją przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 19 maja 2011 r., sprawy ze skargi „A” Sp. z o.o., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, działające [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 66, Sygnatura: II SA/Po 71/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie wielkości dotyczących szerokości elewacji frontowej i konkretnych, ściśle określonych wielkości determinujących geometrię dachu w decyzji ustalającej warunki zabudowy może przybrać postać wskazania wartości granicznych (minimalnych i maksymalnych), których inwestorowi nie wolno przekroczyć, jak też w przypadkach uzasadnionych potrzebami ochrony ładu przestrzennego, może przybrać postać określenia konkretnych, precyzyjnie wskazanych wielkości fizycznych, z wyłączeniem po stronie inwest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: I SA/Ol 241/11
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pojęcie budowli – jako przedmiotu opodatkowania – należy interpretować zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, ze zm) oraz art. 3 pkt 3 i pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, ze zm.), a nie aktami wykonawczymi, wydanymi na podstawie przepisów techniczno–budowlanych lub dotyczą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: II SA/Ol 185/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po upływie trzydziestodniowego terminu od złożenia przez inwestora zgłoszenia o rozpoczęciu inwestycji budowlanej wymagającej takiego zgłoszenia organ traci kompetencje do wydania sprzeciwu. Dnia 12 maja 2011 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 12 maja 2011 r., sprawy ze skargi R. A., na decyzję Wojewody z dnia (...), nr (...), w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru montażu urządzenia – ekranu: I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II SA/Gl 62/11
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) nie przewiduje możliwości wydania kolejnej z wymienionych w nim decyzji w sytuacji, kiedy wcześniej wydana decyzja nie została w całości lub w części wykonana przez jej adresata. 2. Naruszenie wymagań weterynaryjnych dla określonej działalności nadzorowanej skutkuje w pierwszej kolejności wydaniem jednej z decyzji, o który [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: SA/Bk 659/10
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w spółce jawnej są wszystkie udokumentowane wydatki, które poniesione zostają w celu uzyskania przychodu i mają związek ze źródłem tego przychodu. Wśród nich znajdują się wydatki poniesione na wniesienie przez wspólnika udziału do spółki. Nie są to jednak jedyne wydatki, które można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów w spółce jawnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w Wydziale I, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 39, Sygnatura: I SA/Bk 49/11
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej wymaga istnienia pomiędzy sprawą, w której wystąpiono z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, a wnioskodawcą związku wyrażającego się w tym, że przedstawiony we wniosku problem musi dotyczyć bezpośrednio sfery praw i obowiązków podatkowych wnioskodawcy. Należy jednak przy tym podkreślić, że indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego daje zainteresowanemu podmiotowi swoistą ochronę prawną w sprawach, w których nie było lub nie jest pr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, [35], 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU