STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II OPS 2/15
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółdzielnia mieszkaniowa wykonująca zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222, ze zm.), posiada tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane, w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, ze zm.), w zakresie eksploatacji i utrzymania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: II SA/Rz 575/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Choroba alkoholowa i ociężałość umysłowa (stwierdzona opinią sądową psychiatryczno–pychologiczną) stanowią schorzenia powodujące istotne zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy, bowiem z pewnością mogą mieć one wpływ na samopoczucie psychiczne czy emocjonalne, jak też sprawność ruchową czy intelektualną, co mogłoby mieć z kolei przełożenie na spowodowanie niebezpiecznej sytuacji w ruchu drogowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 2 grudni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 grudnia 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: II SA/Gl 862/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanki egzoneracyjne określone w przepisie art. 92c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.) nie odnoszą się do zachowania przedsiębiorcy, jego działań lub działań osób, którymi posługuje się przy prowadzeniu działalności, jak i organizacji pracy przedsiębiorstwa, lecz do sytuacji wyjątkowych, których profesjonalny podmiot wykonujący przewóz drogowy przy zachowaniu należytej staranności i przezorności nie był w stanie racjonalnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I CSK 798/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Skoro do badania legalności pobrania opłat związanych z udostępnianiem danych i informacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uprawnione są sądy administracyjne, które sprawują kontrolę działalności administracji publicznej (art. 3 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) i uznają swoją kognicję w tym zakresie, jako dotyczącą czynności zawierających element władztwa administracyjnego, zobowiązany do uiszczenia takiej opłaty nie może domagać się od sądów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 7, pozycja: 63, Sygnatura: II Kp 110/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Nieprawda” w rozumieniu art. 233 § 1 k.k. oznacza nieprawdę w sensie subiektywnym, tzn. że zeznanie jest nieprawdziwe, gdy sprawca uświadamia sobie, że kłamie. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej II Wydział Karny, bez udziału Prokuratora Rejonowego w S. B., po rozpoznaniu, na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r., w sprawie zażalenia pełnomocnika pokrzywdzonej J. M., z urzędu, w przedmiocie zażalenia, na postanowienie Prokuratora, o odmowie wszczęcia śledztwa, na podstawie art. 3 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 listopada 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 113, Sygnatura: III SA/Kr 775/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na nieprzewidywalny charakter występujących utrudnień w kontekście tak niewielkiego, kilkuminutowego opóźnienia, nie można oczekiwać od przewoźnika dostosowania rozkładu jazdy do występujących każdorazowo utrudnień w ruchu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 23 listopada 2016 r., sprawy ze skarg „A.” Sp. z o.o. w G., na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 lutego 2016 r., nr (...), z dnia 18 lutego 2016 r., nr (. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 96, Sygnatura: I CSK 795/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dziennik budowy stanowi dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c. Nie są bowiem – mówiąc najogólniej – podmiotami prawa publicznego osoby uprawnione do dokonywania w tym dokumencie wpisów. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Gminy T., przeciwko S. K., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 16 listopada 2016 r., skargi kasacyjnej pozwanego, od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 29 grudnia 2014 r., uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 listopada 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 112, Sygnatura: III SA/Kr 777/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istnienie przesłanek wyłączających odpowiedzialność administracyjną za naruszenie warunków lub obowiązków przewozu drogowego okoliczności, o których mowa w art. 92c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.), powinien udowodnić przedsiębiorca, gdyż to on wywodzi skutki prawne wynikające z tego przepisu, które zwalniają go od odpowiedzialności za naruszenie przepisów przez kierowcę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 97, Sygnatura: IV CZ 45/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Co do zasady każdy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, złożony w toku postępowania sądowego, rozpatrywany jest przy uwzględnieniu okoliczności dotyczących sytuacji majątkowej wnioskodawcy w chwili złożenia wniosku. Jeżeli jednak ten sam podmiot był już wcześniej zwalniany od kosztów sądowych w związku z jego sytuacją majątkową, to bez wykazania zmiany tej sytuacji nie jest zasadna odmowa dalszego zwolnienia od kosztów w tej samej wysokości. W postanowieniu o odmowie zwolnienia sąd powini [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 108, Sygnatura: IV CSK 2/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wejście w życie w 2008 r. przepisów k.c. o służebności przesyłu nie sprzeciwia się stosowaniu przez właściciela przepisów art. 224 i art. 225 k.c. do żądania zapłaty wynagrodzenia za okres korzystania przypadający po ich wejściu w życie. Takie roszczenie jest możliwe niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo przesyłowe korzysta z linii przesyłowych wcześniej już posadowionych na gruncie, czy też z linii zbudowanych dopiero po ustanowieniu służebności przesyłu na podstawie art. 305[2] § 2 k.c. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, [35], 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU