STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 65/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Społeczna szkodliwość występku niezawiadomienia o przestępstwie z art. 240 § 1 k.k. polega na spowodowaniu zwłoki w ujęciu sprawcy zabójstwa, lecz i na zmarnowaniu środków publicznych, a to pracy nieustalonej liczby policjantów, sprzętów, zapewne i wydatków gotówkowych na czynności zbędne. 2. Zamieszczone w uzasadnieniu wyroku zwroty „nie do końca przekonuje”, „nie przekonują w pełni” itp. oznaczają jedynie częściowe odmówienie racji ocenianym twierdzeniom. Ścisłe roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 maja 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 396/08
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku pokrzywdzonych małoletnich złożenie wniosku o ściganie przestępstwa dokonanego na ich szkodę stanowi przejaw wykonywania władzy rodzicielskiej i z reguły leży w ich interesie. Bezczynność w tym względzie rodziców może być oceniana jako nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej i uzasadniać wydanie przez sąd stosownych zarządzeń. Przykładowo mogą polegać na wydaniu rodzicowi polecenia złożenia wniosku o ściganie albo – w wypadku niezrealizowania zaleconego mu obowiązku – [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 43/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Nowela z dnia 19 września 2007 r. do ustawy „lutowej” (Dz. U. nr 191, poz. 1372) daje uprawnienia do dochodzenia odszkodowania z mocy art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 34, poz. 149 ze zm.), pomimo że represjonowany nie zrealizował w przeszłości uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, jakie dawały mu stosowne przepisy K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 4, Sygnatura: II AKzw 319/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzekając w przedmiocie fakultatywnego odwołania warunkowego zwolnienia, obowiązkiem sądu jest przeanalizowanie całokształtu zachowania skazanego w okresie próby. Wynikiem tej oceny, czy ustalone zachowanie, uznane za rażące, i okoliczności towarzyszące temu zachowaniu świadczą o tym, że dodatnia prognoza co do przestrzegania przez niego porządku prawnego, będąca podstawą udzielenia mu warunkowego przedterminowego zwolnienia, okazała się nietrafna, czy też zachowanie takie było epizodem na tle o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dnia 29 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 131/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie przez sąd odwoławczy w toku postępowania zażaleniowego, na podstawie nowych faktów i dowodów, jakie ujawniły się po zakończeniu procesu i nie były sądowi orzekającemu znane, wysokiego prawdopodobieństwa tego, że ukarany w prawomocnie zakończonym postępowaniu nie popełnił będącego przedmiotem osądu czynu, stanowi podstawę z art. 540 § 1 pkt 2 lit. a k.p.k. w związku z art. 113 § 1 k.p.w. do wznowienia postępowania. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu, w sprawie Grzegorza K., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 69/09
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa procesowa nie formułuje warunku przyznania się oskarżonego, jako jednej z przesłanek stosowania instytucji określonej w art. 387 k.p.k., a więc uprawniony jest pogląd, że przyznanie się nie jest warunkiem skazania bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym szczególnym trybie. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2009 r., sprawy Artura Piotra S., oskarżonego z art. 258 § 3 k.k., art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. i in. i Jacka Janusza W., oskarż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 897/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydane orzeczenie w przedmiocie internacji nie nabiera cech prawomocności materialnej, skoro jego wydanie spowodowane było działaniem reguły gwarancyjnej określonej w art. 434 § 1 zdanie drugie. To zaś oznacza, że po ponownym wystąpieniu z wnioskiem o zastosowanie internacji przez prokuratora w stosunku do podejrzanego D. C., Sąd Okręgowy będzie uprawniony wydać pozytywne orzeczenie, oczywiście w wypadku spełnienia przesłanek określonych w znowelizowanych już przepisach art. 203 k.p.k. Z UZA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 897/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydane orzeczenie w przedmiocie internacji nie nabiera cech prawomocności materialnej, skoro jego wydanie spowodowane było działaniem reguły gwarancyjnej określonej w art. 434 § 1 zdanie drugie. To zaś oznacza, że po ponownym wystąpieniu z wnioskiem o zastosowanie internacji przez prokuratora w stosunku do podejrzanego D. C., Sąd Okręgowy będzie uprawniony wydać pozytywne orzeczenie, oczywiście w wypadku spełnienia przesłanek określonych w znowelizowanych już przepisach art. 203 k.p.k. Z UZA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 181/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla uznania działania na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego nie jest wymagane ustalenie przynależności do organizacji prowadzącej taką działalność, ale wystarczy stwierdzenie, że dana osoba dokonywała określonych działań poza taką organizacją. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Eugenii G., Julianny B., Alicji T. i Adama B., w przedmiocie stwierdzenia nieważności wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 2 kwietnia 1947 r., w sprawie sygn. akt Sr 84 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 79/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Regulacja z art. 72 § 2 pkt. 3 k.k. stanowi samoistną, samodzielną normę dającą sądowi podstawę do zobowiązania oskarżonego do kontynuowania nauki i to mimo ukończenia przez niego 18. roku życia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r., sprawy Daniela L., oskarżonego z art. 59 i art. 58 ust. 1 i ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na skutek apelacji obrońcy, od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 28 stycznia 2009 r.: 1. zmienia punkt 3 wyroku w z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, [35], 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU