STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz 48/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Środki odwoławcze są niepodzielne i nie mogą być cofane częściowo.II. W sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, „sprawa będąca w toku” oznacza sprawę, w której złożono wniosek o odszkodowanie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: I ACr 269/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członkowi, który uczynił zadość wymaganiom art. 219 § 1 prawa spółdzielczego przysługuje roszczenie o przekształcenie jego prawa z lokatorskiego na własnościowe i że Spółdzielnia nie może takiemu żądaniu odmówić poza wypadkami określonymi w statucie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 marca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: I ACz 40/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba zainteresowana uzyskaniem zaliczenia majątku nieruchomego pozostawionego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., na terenach nie wchodzących w skład obszaru Państwa na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej może w drodze powództwa przeciwko Skarbowi Państwa, na podstawie art. 189 k.p.c. żądać ustalenia, że pozostawiła majątek nieruchomy na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru Państwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: I ACz 1/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis kodeksu postępowania cywilnego nie przewiduje, aby świadkowie czy biegli występujący w sprawie mogli być uznani za uczestników postępowania. Przeciwko uznaniu biegłego za uczestnika postępowania przemawiają też i takie argumenty, że zrównanie biegłego ze stroną we właściwym tego słowa znaczeniu stawiałoby biegłego w gorszej sytuacji w postępowaniu sądowym niż samą stronę. Biegły nie mógłby bowiem uzyskać zwolnienia od kosztów sądowych, a ponad to nawet w wypadku uznania jego zażal [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 61, Sygnatura: I ACr 3/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprzedaż jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną (art. 536 k.c.) i dlatego zgodnie z art. 488 § 1 k.c. samo przyjęcie towaru za oferowaną w fakturze cenę rodzi natychmiastowy obowiązek zapłaty (o ile strony uprzednio nie zawierały umowy odmienne regulującej warunki zapłaty) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 62, Sygnatura: I ACr 31/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Zgodnie z art. 482 § 1 k.c. od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia powództwa.II. Żądanie odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek możliwe jest dopiero od momentu wytoczenia powództwa o odsetki, a nie za okres wcześniejszy, co stanowi dodatkową ochronę dłużnika przed nadmiernym obciążeniem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 63, Sygnatura: I ACr 19/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Badanie merytorycznej zasadności wyroku zagranicznego jest niedopuszczalne a kontrola tego wyroku ogranicza się do wymogów wskazanych w art. 1146 k.p.c.II. Fakt wysłania zawiadomienia bez potwierdzenia jego otrzymania nie tworzy domniemania, że strona pozwana rzeczywiście je otrzymała, co pociąga za sobą w myśl art. 1147 § 2 k.p.c. obowiązek wykazania przez wnioskodawcę, iż doręczenie takie rzeczywiście nastąpiło i to w takim czasie, w którym byłoby możliwe stosownie do zasady kontradyktoryjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 64, Sygnatura: I ACr 17/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 240 § 1 k.h. ma na uwadze uchwały powzięte wbrew przepisom ustawy lub postanowieniom umowy spółki zaś § 2 art. 240 k. h. przewiduje możliwość zaskarżenia uchwały wówczas gdy uchwała ta wbrew dobrym obyczajom kupieckim godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika, przy dochowaniu zgodności uchwały z przepisami prawa i postanowieniom umowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 65, Sygnatura: I ACr 472/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odwołanie dyrektora przedsiębiorstwa państwowego przez którykolwiek z upoważnionych do tego organów jest czynnością prawną o charakterze przyczynowym i to w dwojakim sensie tego organów jest czynnością prawną o charakterze przyczynowym i to w dwojakim sensie tego wyrażenia. Po pierwsze - odwołanie nie może być decyzją arbitralną, lecz musi wynikać z takiego stanu rzeczy, w którym według rozsądnej oceny dalsze pełnienie przez dyrektora jego funkcji jest niemożliwe lub - co najmniej niewskazane (k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjny w Rzeszowie z dnia 5 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: III AUr 26/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po dniu 1 stycznia 1991 r. zaliczenie do okresu zatrudnienia okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 lipca 1977 r. znajduje zastosowanie jedynie przy ustalaniu prawa do świadczenia, a więc nie ma znaczenia dla tzw. stażu pracy i dodatku z tego tytułu przysługującego z mocy art. 29 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 1982 r., o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, [342], 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU