STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: III AUr 9/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu 30-letniego okresu zatrudnienia do uzyskania przez nauczyciela emerytury uwzględnia się jedynie okresy faktycznego zatrudnienia, tj. świadczenia pracy w ramach stosunku pracy. Przepis art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela nie przewiduje możliwości zaliczenia nauczycielowi do 30-letniego okresu zatrudnienia - okresów równorzędnych lub zaliczanych. Oznacza to, że uwzględnia się lata studiów, pracy w gospodarstwie rolnym rodziców i działalności twórczej, gdyż są to okresy zaliczalne, któr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: III AUr 154/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku zmian przepisów prawnych określających sytuację prawną rencistów organ rentowy działa z urzędu, a więc przelicza świadczenia z urzędu, a nie na wniosek. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: III APr 36/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie ocenia zasadności odwołania powoda z funkcji dyrektora, w szczególności nie wypowiada się czy jego działalność w charakterze przewodniczącego Stowarzyszenia „AGROFOOD” jest naruszeniem zakazu konkurencji. Naruszenie tego zakazu w myśl przepisów ustawy o działalności gospodarczej może uzasadniać odwołanie z zajmowanego stanowiska, niemniej jednak samo przez się nie może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnione z winy umyślnej, uzasadni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: II AKz 108/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
....przy wielości przestępstw łączenie wszystkich czynów ujawnionych w jedno przestępstwo ciągłe staje się konieczne w każdym przypadku, gdy tylko okoliczności sprawy wykażą, że zachodzą przesłanki uzasadniające istnienie ścisłego związku pomiędzy tymi czynami (jednorodzajowość, podobieństwo sposobu działania i dobra chronionego prawem, krótki odstęp czasowy, z góry powzięty zamiar lub wykorzystanie tej samej sposobności).Przyjęcie tej konstrukcji nie jest więc zależne od woli prowadzącego postę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: II AKr 83/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z reguły przyjęcie zamiaru ewentualnego przez Sąd winno rzutować na wymiar kary, bowiem zamiar ewentualny oznacza z reguły mniejszy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu, niż zamiar bezpośredni podjęty w podobnych warunkach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 112/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. O właściwości rzeczowej sądu w toku toczącego się postępowania sądowego decyduje czyn przestępczy popełniony przez oskarżonego, tak jak się on przedstawia w świetle okoliczności danej sprawy, a nie błędna jego kwalifikacja, przytoczona przez oskarżyciela w akcie oskarżeniaII. Pamiętać należy (...), że przedmiotem procesu jest czyn przestępny opisany w konkluzji aktu oskarżenia, a nie jego kwalifikacja. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: I ACr 350/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdemu roszczeniu cywilno-prawnemu musi odpowiadać, przewidziany w przepisach prawa notarialnego, obowiązek określonego świadczenia, działania lub zaniechania istniejący po stronie zobowiązanego.Brak przepisu prawa materialnego, nakładającego na spółdzielnię mieszkaniową obowiązek dokonania na rzecz członka, w ramach wniosku o zmianę mieszkania, przydziału drugiego, sąsiedniego mieszkania spółdzielczego w celu połączenia go z lokalem już posiadanym przez członka prowadzi do wniosku, że członkow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: I AGCr 21/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Sprawa z powództwa spółdzielni założonej przez spółdzielnie zrzeszone w związku spółdzielczym przeciwko temu związkowi o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, którego treścią miało być przekazanie na własność zakładów oraz rzeczowych składników majątkowych wobec wystąpienia przesłanek przewidzianych w art. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r., o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U. Nr 6, poz. 36 z późn. zm.) nie jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 k.p. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: I ACr 83/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli następuje rozszerzenie powództwa jedynie w celu „waloryzowania” dochodzonego roszczenia pieniężnego, w następstwie procesu inflacyjnego, nie jest to nowe roszczenie, które by podlegało przedstawieniu na odmiennych zasadach niż dotyczące kwoty waloryzowanej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: III AUr 204/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od dnia 1 października 1990 r., wszystkie przedsiębiorstwa zagraniczne wpisane do sądowego rejestru przedsiębiorstw zagranicznych albo do rejestru handlowego, posiadają osobowość prawną, a zatrudnieni w nich pracownicy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, [343], 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU