STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 69, Sygnatura: I ACr 59/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ocenie, czy czynność prawna jest zgodna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.) nie można odrywać treści czynności prawnej od przyczyn, które do tej czynności doprowadzily. Jeżeli czynność prawna ma charakter dwustronny, a jedną z jej stron jest Skarb Państwa, działający przez organy, którym przysługuja w stosunku do drugiej strony uprawnienia władcze w sferze prawa administracyjnego to grozi realne niebezpieczeństwo powstania nieprawidłowosci i naruszenie prawnej równości stro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 70, Sygnatura: I ACr 25/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Brak statusu właściciela po stronie powoda nie skutkuje nieważności umowy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczającemu nie można zarzucić złej wiary. Powód uważał się za właściciela i jako taki wyraziłl wolę zawarcia umowy.2. Zawarcie (...) umowy ubezpieczenia auto-casco wyłącznie w oparciu o ważny dowód rejestracyjny pojazdu, bez sprawdzenia dokumentów zródłowych, bez próby uzyskania informacji z instytucji prowadzacej rejestr samochodów skradzionych, uznać należy za ryzyko działalności ubezpieczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 71, Sygnatura: I ACr 79/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można przyjąć, by dokonanie kradzieży w mieszkaniu powoda i powstanie stąd szkody było normalnym następstwem założenia krat balkonowych przez mieszkającą piętro wyżej sąsiadkę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: I ACr 155/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można (...) przyjąć, by w świetle przepisów ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za osoby trzecie wymienione w umowie ubezpieczenia, można było uważać osoby związane kontraktem ze stroną powodowa. Skoro bowiem ogólne warunki ubezpieczenia jako podstawowe ryzyko objęte ochroną ubezpieczeniową przewidują odpowiedzialność deliktową, zaś wyłączają odpowiedzialność kontraktową, to za osobę trzecią - przy ubezpieczeniu podstawowym - uważać należy wyłącznie osobę spoza stosunk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: I ACr 62/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt w umowie błędnej wysokości stopy procentowej nie powinien (...) rodzić po jej stronie skutków prawnych w postaci prawa do zadania zastosowania tej stopy przez oprocentowaniu wkładu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: I ACr 54/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powoływanie się na brak pouczenia przez Sąd jest o tyle bezprzedmiotowe, że obowiązkiem Sądu jest dokonanie pouczeń o czynnościach procesowych i ich skutkach (art. 5 k.p.c.), nie zaś formułowanie za stronę roszczeń cywilno-prawnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 75, Sygnatura: I ACz 13/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ założycielski nie wchodzi w skład struktury organów przedsiębiorstwa i nie może być także utożsamiany z przedsiębiorstwem jako osobą prawną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: III APr 34/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dyrektor pełniący kierowniczą funkcję w podmiocie gospodarczym nie tylko nie może mieć udziałów lub akcji w podmiotach gospodarczych tworzonych przez to przedsiębiorstwo, ale także pozostawać z nim w stosunku pracy, ani świadczyć pracy na jego rzecz na podstawie innego tytułu prawnego (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych - tekst jedn. Dz.U. Nr 18, poz. 80 z 1991 r.). Nie może również zajmować się interesami konkurencyjnymi (…) gdyż powoduje to [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: III AUr 192/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urlopowany ze względów zdrowotnych uczeń szkoły średniej zachowuje status ucznia wpisanego do ewidencji uczniów szkoły oraz związane z tym uprawnienia, dlatego spełnia warunki do korzystania z renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, jeżeli po ukończeniu 16 roku życia nie pracuje zawodowo i nie przekroczył 25 lat życia (art. 39 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin - Dz.U. Nr 40, poz. 267 z pózn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 13, Sygnatura: III AUr 23/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał NiedośpiałDla zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym po 16 roku życia do okresów ubezpieczenia bez znaczenia pozostaje fakt jednoczesnego uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, o ile oczywiście z całokształtu okoliczności sprawy wynika, iż nauka nie wykluczała możliwości stałej pracy na gospodarstwie rolnym. Z pewnością uznanie pracy za stałą na gospodarstwie rolnym wyklucza na przykłąd zamieszkiwanie danej osoby w internacie. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, [345], 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU