STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: II AKr 122/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przystępujący do przestępstwa dwuaktowego nie odpowiada jako sprawca za to, co zostalo dokonane przed jego przystąpieniem do działania. Może on jednak ponieść odpowiedzialność karną jako pomocnik do „całego” przestępstwa, ale tylko wówczas gdy działaniem swoim poza zrealizowaniem części znamion czynu zabronionego jako sprawca zrealizował także znamiona pomocnictwa do całego przestępstwa złożonego.2. W przypadku kradzieży z włamaniem wobec ujawniającego się w nim pozornego zbiegu p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: II AKz 106/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd odwoławczy może na wniosek strony zawarty w zażaleniu, a nawet bez takiego wniosku - z urzędu - dostrzegając okoliczności uzasadniające przekazanie spawy w trybie art. 26 k.p.k., orzec o takim przekazaniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 76, Sygnatura: I ACz 128/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do treści art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 1976 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 24, poz. 110 z pózn. zm.), powód może domagac się zwrotu wpisu uiszczonego w postępowaniu nakazowym w sytuacji kiedy po zgłoszeniu wniosku w przedmiocie przekazania sprawy na drogę postępowania zwykłego (art. 490 k.p.c.) wniosek ten zostaje zwrócony wskutek nieuzupełnienia braków formalnych (art. 130 § 1 i 2 k.p.c.) bądź nieuiszczenia brakującej części wpisu sądowego w zak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 77, Sygnatura: I ACr 228/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie Sądu Apelacyjnego w przedmiocie przyznania biegłemu sądowemu wynagrodzenia za złlożoną opinię zażalenie nie przysługuje. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: I ACz 84/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie gospodarczej o opróżnienie lokalu pobiera się wpis stosunkowy, a nie wpis stały. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: I AGCr 79/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli bank (trasat) wykupi sfałszowany czek, wypełniony na blankiecie z książeczki czekowej pochodzącej z tegoż banku, a skradzionej jej posiadaczowi, który otrzymał ją od tego banku, to w stosunku do niego temuż bankowi może jedynie służyć roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych tj. tylko wówczas, gdy zajdą przesłanki - w zależności od okoliczności sprawy - przewidziane w art. 415 k.c. względnie w art. 471 i nast. k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: I ACz 79/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strona wnosząca do sądu pismo podlegające opłacie ma obowiązek uiścić opłatę według stawek obowiązujących w dacie wniesienia pisma, a nie w dacie zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia opłaty lub doręczenia takiego wezwania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: I ACr 141/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O zastosowaniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255) może decydować brak społecznej akceptacji dla uzyskania korzyści z majątku Skarbu Państwa (państwowej osoby prawnej) i brak usprawiedliwienia tego okolicznościami towarzyszącymi nabywaniu mienia w aspekcie norm moralnych, co prowadzi do oceny, ze uzyskanie korzyści nie jest słuszne.Korzyść, o której mowa w tym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 lipca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: I ACz 234/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Gospodarki Komunalnej w R. od strony strukturalnej jest gminną jednostką organizacyjną, od strony zas funkcjonalnej - podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie gminy i wykonującym zadania należące do zakresu działania gminy. Oznacza to, że nie posiada on odrębnej od gminy osobowości prawnej i tym samym w sprawach cywilnych „zwykłych”, nie gospodarczych, nie ma zdolności sądowej (art. 167 k.p.c.). W postępowaniu odrębnym, dotyczącym spraw gospodarczych - jako pod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: I ACr 179/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ostateczna decyzja w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nie stanowi dla zainteresowanych cywilnych praw podmiotowych. Lokale mieszkalne stanowiące własność Państwa lub gminy mogą być sprzedawane na własność tylko najemcom tych lokali, zatem osoba nie będąca najemcą lokalu, takiego nabyć nie może. Uprawnienie do nabycia lokalu jest związane ze stosunkiem najmu i osobą najemcy i wygasa z chwila śmierci najemcy. Upawnienie to jako prawo ściśle osobiste nie wchodzi w skład spadku. Przysługuje nat [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, [347], 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU