STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1274/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 89 § 1 i § 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jedn. tekst Dz.U. nr 110 z 2002 r., poz. 968), organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności pieniężnej (...), przez przesłanie do dłużnika zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego i jednocześnie wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby należnej od niego kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia nal [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 33, Sygnatura: III AUa 1383/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w ramach stosunku pracy oznacza, że pracodawca ma obowiązek opłacania składek za pracownika, który jest u niego zatrudniony, co z kolei skutkuje zaliczeniem takich okresów do „okresów składkowych”, od których zależą w przyszłości świadczenia emerytalno-rentowe, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.). Okres urlopu bezpłatnego, jest zgodn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 500/04
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 1 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz.U. nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.) obowiązkowemu (z mocy samego prawa) ubezpieczeniu społecznemu określonemu tą ustawą podlegają osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą, m.in. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przy czym obowiązek ubezpieczenia powstaje od pierwszeg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 1466/04
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jak wynika z zawartego w aktach rentowych oświadczenia ubezpieczonej, przysługująca jej renta miała być przekazywana do rąk jej matki. Stwierdzić należy, że złożenie takiego oświadczenia nie może być jednak utożsamiane w zakresie skutków jako udzielenie pełnomocnictwa do występowania w imieniu osoby ubezpieczonej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 4 października 2005 r., sprawy z odwołania Joanny B., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z., o zwrot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 września 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 727/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocna decyzja organu ubezpieczenia społecznego o przyznaniu prawa do emerytury wywołuje określone skutki prawne i fakt, że decyzja ta jest wadliwa, nie może powodować negatywnych skutków dla ubezpieczonego i nakładać na niego obowiązek zapłacenia składki ubezpieczeniowej z tytułu działalności gospodarczej w okresie objętym decyzją o przyznaniu prawa do emerytury. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni - I. K. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. z dnia 28 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 435/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z ustępem trzecim artykułu 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych - wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje, poczynając od "miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona". Treść tego przepisu jest jednoznaczna: wstrzymanie wypłaty następuje, poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 20 września 2005 r., sprawy z odwołania Anny K. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 504/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ciężar udowodnienia faktu faktycznego zaprzestania przez ubezpieczonego działalności rolniczej na gruntach stanowiących jego własność (za które też opłacił podatek rolny) wcześniej niż w marcu 2003 r., spoczywał na pozwanym organie rentowym. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2005 r., sprawy z odwołania Ryszarda Ż., przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałowi Regionalnemu w C., o ubezpieczenie społeczne rolników, na skutek apelacji ubezpi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 30, Sygnatura: III APa 30/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego w ugodzie może dotyczyć jedynie całości ugody a nie wybranych niekorzystnych jej fragmentów. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2005 r., sprawy z powództwa Wiesława G., przeciwko Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares” w S., o zapłatę kwoty 30 304 zł, na skutek apelacji powoda Wiesława G., od wyroku Sądu Okręgow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 390/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw do zmiany warunków ubezpieczenia i ustalenia nowej wysokości składki na ubezpieczenie społeczne rolników w trakcie kwartału, za który składka została zapłacona. Z UZASADNIENIA Ubezpieczony A. F. odwołał się od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddziału Rejonowego w P. z dnia 30 czerwca 2004 r. o zmianie warunków opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za osoby prowadzące działalność rolniczą, którą to decyzją został zobowiązany do opłac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 1551/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie podlegają rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu. Osoby te, mimo że uprzednio były objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, z dniem 1 stycznia 2004 r. podlegają ubezpieczeniu społecznemu na ogólnych zasadach. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 13 października 2004 r., Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił odwołanie A. K. od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału w Ż. z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, [36], 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU