STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 418/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sądowym postępowaniu cywilnym ustalenie faktu (zespołu poszczególnych faktów), następuje w zasadzie przez udowodnienie każdego z nich (wyjątki przewidują przepisy art. 228–231 k.p.c.). Przepis ustanawiający domniemanie mające ułatwić wykazanie faktów i obalający zasadę, że każdy fakt winien być udowodniony, nie powinien być wykładany rozszerzająco. 2. Skutkiem uznania za bezskuteczną czynności dłużnika wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika (nie innej osoby) została [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: VI ACa 263/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie państwowej osoby prawnej, polegające na ustanowieniu odrębnej własności i sprzedaży lokalu w budynku położonym na terenie nieruchomości, co do której toczyło się postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. W. (Dz.U. nr 50, poz. 279 ze zm.) może być uznane za bezprawne i zawinione dopiero po powzięciu przez nią inform [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 84/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanka wzajemnego zaufania stron jest aktualna w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jego brak uzasadnia wypowiedzenie umowy o świadczenie usług zawartej na czas oznaczony (art. 750 w związku z art. 746 § 1 k.c.). UZASADNIENIE A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła w dniu 25 stycznia 2005 r., na rozprawie, w sprawie oznaczonej sygn. akt XVI GC 573/04, pozew wzajemny przeciwko C. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w W., o zapłatę kwoty 486 148,24 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 31, Sygnatura: ACz 888/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Normę prawną formułuje się w liczbie pojedynczej, a nie w liczbie mnogiej, chyba że liczba mnoga adresata normy prawnej jest konieczna z mocy prawa, czy też z natury danej instytucji prawnej, czyli gdy regułą, czy wręcz koniecznością jest występowanie więcej niż jednego podmiotu. 2. Nie ma podstaw do przyjmowania, że z powództwem o wyłączenie mniejszościowych wspólników musi występować kilku wspólników dysponujących łącznie większością kapitału. Zawarte w art. 266 § 1 k.s.h. sformułowanie &# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 33, Sygnatura: VI ACa 187/08
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że właściciele lokali głosujący w trybie indywidualnego zbierania głosów nie znali przedmiotowo istotnych postanowień projektu uchwały wspólnoty może mieć wpływ na sposób głosowania, wpłynąć na treść uchwały i skutkować jej wadliwością, uzasadniającą uchylenie na podstawie art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 903 ze zm.). UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 października 2006 r., J. R. wniosła o uchylenie uchwały Wspólnoty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: VI ACa 172/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie w charakterze funkcjonariusza publicznego nie eliminuje automatycznie odpowiedzialności osoby, która dopuściła się naruszenia cudzych dóbr osobistych. Niemożność ingerowania w treść dokumentu urzędowego nie oznacza pozbawienia ochrony przewidzianej w art. 23 i art. 24 k.c. osoby, której dotyczą informacje zawarte w takim dokumencie. UZASADNIENIE E. O. wystąpił przeciwko A. M. wnosząc o: – zobowiązanie pozwanego do opublikowania na stronach informacyjnych w dziennikach „ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 33, Sygnatura: I ACz 631/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z art. 40a Statutu Rady Europy przyjętego w Londynie dnia 5 maja 1949 r. (Dz.U. nr 118 z 1994 r., poz. 565) nie wynika, że immunitet, o którym mowa w tym przepisie, obejmuje swym zakresem wyłącznie szeroko rozumiane postępowanie karne. Zdaniem sądu, użycie w tym przepisie sformułowania „w szczególności” miało na celu podkreślenie, że w stosunku do przedstawicieli Rady Europy, zastosowanie aresztu, czy ściganie jest wykluczone. Przy przyjęciu stanowiska powoda prezentowanego w uzasadn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 16, Sygnatura: VI ACa 92/08
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie przez Izbę Architektów porozumienia polegającego na ustalaniu bezpośrednio przez Izbę warunków sprzedaży prac projektowych członków na krajowym rynku usług architektonicznych, w następstwie przyjęcia przez Zasady Etyki Zawodu Architekta zakazu uczestnictwa w przetargach na prace projektowe, w których jedynym kryterium oceny pracy jest cena, stanowi praktykę ograniczającą konkurencję i narusza zakaz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 lipca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 145/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopóki uprawniony organ spółdzielni nie złożył oświadczenia woli o dokonaniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy danej inwestycji oraz wysokości wkładu budowlanego należnego od każdego z członków spółdzielni, którym przydzielono w nim lokale, brak jest podstaw do rozstrzygania o tym czy dany członek obowiązany jest do jakiejkolwiek dopłaty z tytułu wkładu czy też nie. Jakiekolwiek oświadczenie wiedzy nie stanowi bowiem ostatecznego rozliczenia i nie gwarantuje zobowiązanemu pewności, iż całe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 180/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przed datą wejścia w życie ustawy, która statuuje roszczenie, w ogóle nie można mówić o wymagalności żądania wpisującego się w dyspozycję art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do art. 120 § 1 k.c., bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, skoro więc wniesienie pozwu nastąpiło przed upływem dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy, nastąpiło w okresie biegu przedawnienia i wywołało skutek jego pr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, [36], 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU