STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 1121/15
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks cywilny nie reguluje bezpośrednio zastawu ustawowego. Nakazuje natomiast w art. 326 k.c. stosować odpowiednio do zastawu powstającego z mocy ustawy przepisy rozdziału pierwszego działu IV Kodeksu cywilnego dotyczące zastawu na rzeczach ruchomych. Wśród nich istotny jest art. 321 k.c., który w zakresie zaspokojenia zastawnika stanowi, że następuje ono według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Chodzi tu o odpowiednie stosowanie przepisów o sądowej egzekucji z rzeczy ruchomych ob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 maja 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 736/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozpoznanie istoty sprawy wymaga prawidłowego zidentyfikowania jej przedmiotu. Bez tego zabiegu nie jest możliwe dokonanie oceny żądania pozwu w płaszczyźnie prawa materialnego. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Gminy K., przeciwko Samorządowi (...), o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 6 sierpnia 2015 r., sygn. akt I C 148/14, uchyla zaskarżony wyrok w pkt. I i III i przekazuje [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 maja 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 36/16
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istota instytucji prawnej wykupu (na gruncie przepisów obecnych jak też regulacji zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym), jako następstwo wprowadzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wymaga uwzględnienia stanu (charakteru nieruchomości, sposobu jej użytkowania) istniejącego przed datą wejścia planu w życie. Przemawia za tym cel polegający na zapewnieniu ekwiwalentu usuwającego skutki ograniczenia prawa własności w stosunku do wcześniejszego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 1102/15
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sam fakt, że przybierający postać pisemną wydruk nie spełnia warunków dokumentu określonego w art. 244 i art. 245 k.p.c. nie oznacza, że nie może on stanowić dowodu w sprawie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt I ACa 1833/14, LEX nr 1785322). Wiadomość e-mailowa zawarta w wydruku komputerowym nie jest dokumentem w rozumieniu art. 244 k.p.c. i art. 245 k.p.c. Może natomiast zostać uznana za „inny środek dowodowy” w rozumieniu art. 309 k.p.c., g [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 8, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 1102/15
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r., sygn. I ACa 1102/15 - Michał Niedośpiał Teza glosowanego wyroku ma następujące brzmienie[1]: „1. Sam fakt, że przybierający postać pisemną wydruk nie spełnia warunków dokumentu określonego w art. 244 i art. 245 k.p.c. nie oznacza, że nie może on stanowić dowodu w sprawie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt I ACa 1833/14, LEX nr 1785322). Wiadomość e-mailowa zawarta w wydruku k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia SN z dnia 12 maja 2016 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 11, pozycja: 6, Sygnatura: IV CSK 477/151
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do postanowienia SN z dnia 12 maja 2016 r., IV CSK 477/15[1] Teza postanowienia ma następujące brzmienie: Spór wynikający z zarzutu któregokolwiek spadkobierców, że dokonane przez spadkobiercę rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku bez zgody pozostałych spadkobierców jest bezskuteczne na podstawie art. 1036 k.c., nie jest sporem o przynależność określonego przedmiotu do spadku w rozumieniu art. 685 k.p.c.”. 1. Przedmiotem glosy jest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 maja 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 2106/15
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pod pojęciem „wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności”, o której mowa w art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1978 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.), rozumie się rozstrzygnięcie ostatniej kwestii koniecznej dla ustalenia uprawnień (lub jego braku), czyli dokonanie czynności niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego. Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2016 r., sprawy Z. K., przeciwko Zakładow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Recenzja książki Damiana Wąsika i Mariusza Dubiela pt. „Sekcja zwłok. Zagadnienia karnoprocesowe i medyczno-sądowe” - dr Alfred Staszak

Rocznik: 2016, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Recenzja książki Damiana Wąsika i Mariusza Dubiela pt. „Sekcja zwłok. Zagadnienia karnoprocesowe i medyczno-sądowe” - dr Alfred Staszak Sekcja zwłok odgrywa kluczowe znaczenie w rekonstrukcji każdego przestępczego zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym. Pomimo jej ogromnej roli, problematyka autopsji w literaturze rzadko jest podejmowana w innym kontekście niż tylko sądowo–medycznym. Przyjmuje się, że jest ona niejako zastrzeżona dla medycyny sądowej i nie ma tu już miejsca dla żad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Recenzja książki Damiana Wąsika i Mariusza Dubiela pt. „Sekcja zwłok. Zagadnienia karnoprocesowe i medyczno-sądowe” - dr Alfred Staszak

Rocznik: 2016, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Recenzja książki Damiana Wąsika i Mariusza Dubiela pt. „Sekcja zwłok. Zagadnienia karnoprocesowe i medyczno-sądowe” - dr Alfred Staszak Sekcja zwłok odgrywa kluczowe znaczenie w rekonstrukcji każdego przestępczego zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym. Pomimo jej ogromnej roli, problematyka autopsji w literaturze rzadko jest podejmowana w innym kontekście niż tylko sądowo–medycznym. Przyjmuje się, że jest ona niejako zastrzeżona dla medycyny sądowej i nie ma tu już miejsca dla żad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 31/16
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ze swej istoty każde zaspokojenie roszczeń z tytułu zachowku wkracza w interes spadkobiercy testamentowego. 2. Prawo do zachowku przysługujące ze względu na szczególny stosunek rodzinny, istniejący między uprawnionym do zachowku a spadkodawcą, służy urzeczywistnieniu obowiązków moralnych, jakie spadkodawca ma względem swoich najbliższych. 3. W powszechnym odczuciu społecznym to właśnie bliżsi krewni są bardziej uprawnieni do schedy spadkowej i realizacja uprawnień do zachowku stanowi właśn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, [36], 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU