STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 96/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niemożność przypisania oskarżonemu czynu ściganego z oskarżenia publicznego, pozostającego w kumulatywnej kwalifikacji prawnej z przepisem określającym przestępstwo prywatnoskargowe – z uwagi na zaistnienie okoliczności z art. 15 § 1 k.k. – nie stoi na przeszkodzie skazaniu go za ten fragment czynu, który wyczerpał znamiona przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r., sprawy Mariusza W., oskarżonego z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 228/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zwrot sprawy celem uzupełnienia braków postępowania przygotowawczego poprzez załączenie określonych dokumentów byłby zasadny w sytuacji, gdyby nie było znane miejsce ich przechowywania albo uległy zaginięciu. 2. Zarzucane oskarżonym niedopełnienie obowiązków rozpatrywać należy przy uwzględnieniu posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia oraz obiektywnie istniejących okoliczności faktycznych, nie zaś wiadomości specjalnych, jakie posiada biegły. W przeciwnym razie każda decyzja gospodarcza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 56/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednorazowe, odpłatne udzielenie małoletniej jednej działki marihuany stanowi wypadek mniejszej wagi określony w art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2009 r., sprawy Grzegorza K., oskarżonego z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 2005 r. i in., z powodu apelacji, wniesionej przez prokuratora, od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 12 stycznia 2009 r., sygn. akt II K 41/08: zmienia zask [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKzw 285/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Obowiązkiem sądu rozpoznającego wniosek o udzielenie warunkowego zwolnienia jest ocenić go przez pryzmat wszystkich okoliczności wymienionych w art. 77 § 1 k.k., a nie tylko niektórych z nich, a zarazem jedynie tych okoliczności. Ustalając prognozę społeczno–kryminologiczną sąd ma obowiązek wskazać, które z tych okoliczności i dlaczego sprzeciwiają się postawieniu (bądź pozwalają na postawienie) pozytywnej prognozy. 2. Charakter popełnionego przestępstwa nie został wymieniony w katalog [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 50/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że roszczenia z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego nie przedawniają się, a zatem nie ma obecnie żadnych ograniczeń czasowych w zakresie ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdy nie doszło do stwierdzenia nieważności wyroku. Argument ten przemawia również za wykładnią rozszerzającą pojęcia „uniewinnieniaR [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 50/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że roszczenia z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego nie przedawniają się, a zatem nie ma obecnie żadnych ograniczeń czasowych w zakresie ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdy nie doszło do stwierdzenia nieważności wyroku. Argument ten przemawia również za wykładnią rozszerzającą pojęcia „uniewinnieniaR [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 72/09
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn z art. 197 k.k. stanowi zamach na wolność seksualną ofiary oraz nie musi łączyć się z powstaniem na ciele w wypadku zgwałcenia obrażeń ciała i o ile uzewnętrzniony jest brak zgody pokrzywdzonej, racjonalnie do proporcji sił, to mamy do czynienia z realizacją znamion tego przestępstwa. Zauważyć też należy, że opór ofiary nie musi polegać na fizycznym przeciwstawieniu się użytym przez sprawcę środkom zmuszania i w zależności od sytuacji jego dostrzegane dla sprawcy uzewnętrznienie, może sprow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKz 145/09.
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uwzględnienie zażalenia w trybie art. 463 k.p.k. polegać może jedynie na jego uwzględnieniu w całości, co oznacza, że organ orzekający w trybie cytowanego unormowania związany jest treścią wniosku (lub wniosków) zawartych w treści środka odwoławczego i nie może orzec inaczej, aniżeli żądał tego jego autor, chyba że orzeka w sposób bardziej dla skarżącego korzystny, niż wynikałoby to z treści wniesionej przez niego skargi. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2009 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKo 64/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwość sądu do rozpoznania skargi na decyzję organu wykonawczego została uregulowana wyraźnie przepisami art. 7 § 2 k.k.w. w związku z art. 3 § 2 k.k.w. A zatem brak jest podstaw do uznania, że sformułowanie „w którego okręgu przebywa skazany” z art. 3 § 2 k.k.w. odnosi się jedynie do miejsca pobytu skazanego (tymczasowo aresztowanego) w zakładzie karnym. Przeciwnie, określenie to oznacza faktyczne miejsce pobytu skazanego bądź w zakładzie karnym, jeżeli w nim przebywa, bądź też [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 marca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: II AKa 1/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada ryzyka obejmuje również działania polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zmierzające do wykonania europejskiego nakazu aresztowania, wydanego przez organ sądowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W takiej sytuacji odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez władzę publiczną, in concreto – niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie do ENA, jest realizacją zasady ustawy zasadniczej (art. 41 ust. 5 Konstytucji RP) oraz postanowień Europejsk [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, [36], 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU