STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKr 144/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kara grożąca za zabójstwo z afektu charakteryzuje się szeroką rozpiętością (od jednego roku pozbawienia wolności do lat dziesięciu). O kwalifikacji czynu decyduje ustalenie, że sprawca działał pod wpływem afektu usprawiedliwionego okolicznościami. Natomiast o wyborze konkretnej kary, mieszczącej się w granicach ustawowego zagrożenia - ocena całokształtu okoliczności przestępstwa. W tym całokształcie okoliczności nie mieści się już jednak afekt. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKr 156/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rażąca niewspółmierność kary - o jakiej mowa w art. 387 pkt 4 k.p.k. - może zajść tylko wówczas, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary można by przyjąć, że zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną w I instancji, a karą, która byłaby prawidłową w świetle dyrektyw art. 50 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKr 157/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obraza prawa materialnego oznacza bądź nie postąpienie przez Sąd zgodnie z ustawowym nakazem, bądź też postąpienie wbrew wyrażonemu ustawowemu nakazowi. Obrazy takiej nie stanowi zaś nieskorzystanie przez Sąd z przysługującej mu możliwości określonego postępowania. Wobec tego, że art. 57 § 1 k.k. przewiduje tylko możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia, przeto nieskorzystanie przez Sąd z takiej możliwości, może stać się albo przedmiotem zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych jeśli Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 70/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niesłuszny jest pogląd Sądu Wojewódzkiego, że przepis art. 65 § 1 pkt 2 k.p.k. uprawnia do przymusu bezpośredniego wobec oskarżonego, który odmawia współpracy z biegłymi przy badaniach psychiatrycznych. Odmowa poddania się badaniom psychiatrycznym przez oskarżonego nie może stanowić również przesłanki umieszczania go na obserwacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 138/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Życie ludzkie jest wartością najwyższą, stąd też pozbawienie życia człowieka, nawet w czasach walki o zachowanie niepodległego bytu Państwa Polskiego, jaka toczyła się na ziemiach polskich w latach 1945-46, prowadzonej przez podziemne organizacje zbrojne sprzeciwiając się wprowadzeniu systemu komunistycznego i zależności politycznej od obcego mocarstwa tj. ZSRR, tylko w wyjątkowych okolicznościach może być usprawiedliwione ochroną innych dóbr. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACr 217/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Regulamin wydany z upoważnienia ustawy stanowi akt prawny nie podlegający kontroli Sądu co do zgodności z dobrymi obyczajami, czy zasadami współżycia społecznego. Sądy powszechne nie mają takich uprawnień do oceny zasadności zarzutów powoda co do praktyk monopolistycznych stosowanych przez pozwanego.2. Nie ma określonego sposobu podawania do wiadomości publicznej treści regulaminu banku dla podmiotów nie posiadających rachunku w tym banku. Bank nie ma swojego organu, a przynajmniej nie musi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 112/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych należy pamiętać o nowelizacjach prawa lokalowego przyznających stronom znaczne uprawnienia w zakresie swobodnego kształtowania czynszu za te lokale. Dotyczy to w szczególności ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 10, poz. 57) i ustawy z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - prawo lokalowe (Dz.U. Nr 32, poz. 140). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 marca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 77/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z chwilą zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje z mocy samego prawa w miejsce zbywcy. Uregulowanie art. 678 § 1 zdanie 1-sze k.c. oznacza, ze przekształcenie podmiotowe jest całkowite i na nabywcę przechodzą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych ustawą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 158/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem wprowadzenia do statutu spółdzielni mieszkaniowych zapisów, określających wypadki odmowy przekształcenia, jest ochroną członków spółdzielni oczekujących na przydział lub zamiane lokalu oraz możność uzyskania przez spółdzielnię zasobów mieszkaniowych przeznaczonych dla tych członków i choć wiąże się to z ograniczeniem prawa innego członka do przekształcenia jego prawa, to jednak takie ograniczenie ma uzasadnienie w przepisach prawnych i członek jest poddany takim ograniczeniom z mocy związa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACr 182/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podejmowane przez organy spółdzielni uchwały związane z członkostwem, dotyczą stosunków spoza sfery prawa cywilnego i spory powstające na ich tle mogą być rozpoznawane przez sądy powszechne wyłącznie w przypadkach jeżeli przepis szczególny poddaje je pod rozpoznanie tych sądów. Obowiązujące prawo spółdzielcze nie przewiduje możliwości zaskarżenia do sądu uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków i dlatego oddalenie powództwa przez Sąd I instancji należy uznać za prawidłowe. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, [353], 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU