STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 27 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: I ACr 237/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bezsporny pomiędzy stronami fakt uchylenia w drodze decyzji Ministra Finansów urzędowych marż handlowych stosowanych w obrocie wyrobami hutniczymi oznacza jedynie zniesienie obowiązku ich pobierania, nie stanowi jednak zakazu ich ustalania przez kontrahentów jako wynagrodzenia za świadczenia podejmowane w ramach zawieranego porozumienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I ACr 132/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, iż Sąd Wojewódzki nie zamieścił w wyroku wzmianki oznaczającej go jako wyrok zaoczny nie wpływa na charakter wniesionego środka zaskarżenia. Wniesiony bowiem środek zaskarżenia, mimo błędnego nazwania “rewizją”, w istocie jest sprzeciwem. Nie zamieszczenie natomiast w wyroku wzmianki o tym, ze jest to wyrok zaoczny rodzi ten skutek, że wniesiony sprzeciw nie może zostać odrzucony z powodu niezachowania terminu z art. 344 § 1 k.p.c., gdyż w takim wypadku strona nie powinn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: I ACr 19/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W orzeczeniu z dnia 8 listopada 1989 r. sygn. III CRN 345/89 (PUG nr 7/1990, poz. 22) Sąd Najwyższy stwierdził, że zobowiązanie pieniężne należy uznać za spełnione z chwilą uzyskania rachunku wierzyciela przekazaną przez dłużnika sumą. W doktrynie zaś podkreśla się, że uznanie rachunku wierzyciela jest najbliższe klasycznej konstrukcji zapłaty, ponieważ dopiero z tą chwilą następuje przysporzenie na rzecz wierzyciela, który w ten sposób otrzymuje możliwość dysponowania w ramach stosunku bankoweg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: I ACz 274/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma przekonywujących argumentów przemawiających za traktowaniem spraw gospodarczych z udziałem organów samorządowych jako spraw cywilnych wyłączonych spod kompetencji sądów gospodarczych. Najistotniejszym bowiem celem utworzenia sądów gospodarczych było wprowadzenie specjalizacji zapewniającej właściwy poziom orzecznictwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: I ACz 318/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o zwrócenie się do organów paszportowych o odmowę wydania jednemu z małżonków paszportu - wykracza poza zakres problemów, które może rozstrzygnąć Sąd zarządzeniami tymczasowym w toku procesu o rozwód. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III APr 9/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 2 z 1991 r., poz. 6) wprowadził właśnie do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych art. 394 ust. 3 (Dz.U. Nr 17/90, poz. 90) stwierdzający, że odprawa nie przysługuje dyrektorowi uprawnionemu do otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryture lub rentę. Przepis ten obowiązuje od dnia 7 stycznia 1991 r. (Dz.U. Nr 2 z 1991 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lipca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III APr 41/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozwany pracodawca jako podmiot prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa, chyba, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności (art. 435 § 1 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lipca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: III APr 46/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wysokość i sposób obliczenia wynagrodzenia za okres gotowości do świadczenia pracy reguluje art. 81 kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną za czas niewykonywania pracy jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód dotyczących zakładu pracy. Natomiast sposób obliczenia odszkodowania przyznanego na podstawie art. 50 § 4 kodeksu pracy w wysokości 3-miesięcznego wynagrod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: II KRN 111/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że prawomocny wyrok uległ zmianie wskutek wniesienia rewizji nadzwyczajnej (lub wznowienia postępowania) nie daje podstaw do uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej wniesionej do postanowienia o warunkowym zwolnieniu skazanego. W odróżnieniu bowiem od zasad obowiązujących w postępowaniu wykonawczym, wynikających z art. 26 § 1 k.k.w., zmiana orzeczenia wskutek wniesienia rewizji nadzwyczajnej nie może nastąpić z powodu ujawnienia się nowych okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia, le [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: II KRN 106/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za sprzeczne z zakazem reformationis in peius należy uznać orzeczenie kary (-) przy ponownym rozpoznaniu sprawy w sytuacji, gdy poprzedni wyrok, zaskarżony wyłącznie na korzyść oskarżonego i uchylony w postępowaniu odwoławczym, w ogóle orzeczenia o karze nie zawierał. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, [354], 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU