STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: I CRN 20/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 30 ust. 1 w związku z art. 1, art. 2 i art. 16 prawa o a.s.c. akt stanu cywilnego podlega unieważnieniu tylko wtedy, gdy stwierdza niezgodnie z prawdą zdarzenie podstawowe kreujące stan cywilny i powodujące sporządzenie aktu (urodzenia, zgonu lub zawarcia małżeństwa). Pozostałe wypadki pierwotnej niezgodności aktu z rzeczywistością, dotyczące innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny, nie stanowią podstawy unieważnienia, lecz mogą być przedmiotem sprostowania aktu w myśl art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 314/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli wyłączenie przewidziane w trybie art. 24 § 3 k.p.k. poprzedzone zostało wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów (art. 269 k.p.k.), to tym samym osoba mająca już status podejrzanego nie może być w znaczeniu procesowym traktowana jako "nie pociągnięta do odpowiedzialności karnej", i z tej przyczyny nie jest dopuszczalny zwrot sprawy w odniesieniu do tej osoby oskarżycielowi publicznemu w trybie art. 344 § 2 k.p.k. mający zastosowanie jedynie dla osób nie objętych ściganiem karnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKr 208/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Norma art. 42 § 1 k.k., urzeczywistniona w wyroku w formie kary dodatkowej, winna zawierać zakaz zajmowania konkretnego stanowiska, oznaczonego ściśle przez pełnioną funkcję lub pozycję, sprawowaną dotychczas w danej instytucji, zakładzie czy organizacji lub zakaz zajmowania stanowisk w oznaczonej dziedzinie życia państwowego lub społecznego, ujętą w konkretną i wyodrębnioną grupę znamienną analogicznymi atrybutami, umożliwiających dokonywanie podobnych nadużyć, jakie miały miejsce z związku z p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKr 305/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą orzeczenia nawiązek z art. 59 "a" pkt 1 i 2 k.k. jest skazanie za umyślne przestępstwo z art. XXI kodeksu karnego, jak i za wszelkie inne umyślne przestępstwa, których skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Skoro za tego rodzaju umyślne przestępstwo oskarżony nie został skazany, a jedynie za przestępstwo nieumyślne z art. 156 § 3 k.k., to orzeczenie nawiązek od oskarżonego na cel społeczny związany z ochroną zdrowia nastąpiło z ewidentną obrazą prawa materialnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKr 312/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznać należy, że przypisanie oskarżonym działania w ramach art. 184 § 1 k.k. było zupełnym nieporozumieniem. O tym bowiem, czy pokrzywdzony pozostawał z oskarżonymi w stosunku zależności decyduje prawo (np. ustanowienie opieki, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej) lub umową (np. między pracodawcą a pracownikiem). Czasami stosunek tego rodzaju może wynikać z sytuacji faktycznej, stwarzającej dla sprawcy sposobność znęcania się, przy wykorzystaniu nad ofiarą przewagi, jaką daje mu łącząca i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: I ACr 432/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie niezapłacenia raty składki, ubezpieczycielowi służy jedynie roszczenie o zapłatę takiej raty składki, natomiast nie ma miejsca skutek dalej idący w postaci wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej, chyba że co innego wynika z umowy ubezpieczeniowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: I ACr 457/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogólne warunki ubezpieczenia auto-casco nie mogą pogarszać sytuacji ubezpieczającego w sposób sprzeczny z normą art. 826 § 2 k.c. Postanowienia o.w.u. nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela, jeżeli niewykonanie przez ubezpieczającego któregoś z obowiązków określonych w o.w.u. nie stanowi jednocześnie z jego strony rażącego niedbalstwa w wykonaniu tego obowiązku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: I ACr 254/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W świetle dotychczasowych ustaleń medycyny dotyczących sposobów zakażenia wirusem HIV, zaniechanie przez funkcjonariuszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa zasięgnięcie informacji o dawcy krwi przeznaczonej do dalszego stosowania, zmierzających do wykluczenia go spośród tzw. kręgu osób wysokiego ryzyka, jest zaniedbaniem w rozumieniu art. 417 k.c.2. Przeprowadzenie przez powoda dowodu, że w trakcie pobytu w pozwanej Akademii Medycznej został zakażony wirusem HIV, pozwala na prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: I ACr 290/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli zaś chodzi o podmiotowe granice powagi rzeczy osądzonej, to w sytuacji, gdy prokurator wytacza powództwo, nie działając na rzecz oznaczonej osoby, to wobec zapoznania wszystkich osób będących podmiotami stosunku prawnego, podmioty występujące po stronie pozwanej są współuczestnikami koniecznymi. Wydany w stosunku do nich wyrok dotyczy również negatywnej strony prawomocności materialnej w postaci mocy rzeczy osądzonej i ponowny proces między tymi stronami prowadziłby do odrzucenia pozwu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUr 272/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przejście na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela uzależnione jest nie tylko od posiadania 30-letniego okresu zatrudnienia, ale ponadto od rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, [355], 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU