STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: III AUr 288/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poborowy przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej, skierowany na czas jej odbywania do zakładowej zawodowej straży pożarnej jako zwolniony od odbycia zasadniczej służby wojskowej, w razie wypadku zaistniałego w okresie tego zwolnienia powodującego inwalidztwo, nie może być uznany za inwalidę w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych (tekst jedn. Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: III AUr 444/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ratio legis określenia “okres pobierania zasiłku chorobowego” dla obliczenia stażu pracy wg prawa ubezpieczeń społecznych (art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, obecnie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 października 19991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent...) obejmuje nie tylko okresy faktycznie pobranego zasiłku chorobowego, ale również niekwestionowane okresy niezdolności do pracy z powodu choroby stwierdzonej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: III AUr 263/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz.U. Nr 5 z 1983 r., poz. 32 z późn. zm.) liczenie okresów pracy górniczej pod ziemią w sposób uprzywilejowany półtorakrotnie, stosuje się przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury i renty, zaś przy ustalaniu wysokości tych świadczeń stosuje się przelicznik 1,8 za każdy rok pracy z tym, że w stosunku do górników wymienionych w art. 10 tej ustawy przelicznik ten wynosi 1,5 za każdy rok pracy ( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 lutego 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKz 25/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Stanisław ZimochW razie śmierci osoby niesłusznie skazanej lub represjonowanej, z kręgu uprawnionych osób wymienionych w art. 490 § 2 k.p.k. i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. każda z nich jest legitymowana do wystąpienia z wnioskiem o odszkodowanie za poniesioną szkodę i doznaną krzywdę, niezależnie od pozostałych osób w zakresie przewidzianym przez te przepisy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III KRN 116/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozpoznając środek odwoławczy od wyroku można “orzec odmiennie co do istoty” tylko i wyłącznie w drodze “zmiany” zaskarżonego orzeczenia. Natomiast w związku ze środkiem odwoławczym od postanowienia, orzeczenie “co do istoty” może również polegać na “uchyleniu” zaskarżonego orzeczenia. Niekiedy bowiem właśnie “uchylenie” zaskarżonego postanowienia oznacza merytoryczne rozstrzygnięcie kwestii stanowiącej przedmiot danego orzeczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II AKr 168/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie każda groźba użycia przemocy jest jednocześnie groźbą natychmiastowego użycia “gwałtu na osobie” w rozumieniu art. 210 § 1 k.k., może być bowiem także znamieniem przestępstwa kradzieży popełnionej w sposób szczególnie zuchwały.2. Użycie przemocy lub groźby w postaci jedynie naruszenia nietykalności cielesnej świadczy jedynie o zastosowaniu przez sprawcę takiej postaci przemocy, która nie stanowi niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia i dlatego nie jest “gwałtem na osob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: II AKr 132/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Broń gazową, którą oskarżony posiadał bez zezwolenia nie jest bronią palną, a ładunki do niej, które oskarżony również posiadał, nie są amunicją do broni palnej. Nie może więc mieć zastosowania do czynu przypisanego oskarżonemu przepis art. 286 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 161/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawe do wydania orzeczenia o zastosowaniu środka zabezpieczającego w trybie art. 99 k.k. stanowi z jednej strony nie budzące wątpliwości ustalenie, że sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności określonej w art. 25 § 1 k.k., a z drugiej strony istnienia groźby poważnego niebezpieczeństwa dla porządku prawnego, która wiąże się z pozostawieniem sprawcy na wolności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKo 51/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek sąd mający rozstrzygnąć w przedmiocie środka zabezpieczającego nie jest zobowiązany przeprowadzić na posiedzeniu postępowanie dowodowe w zakresie dowodów zebranych przez prokuratora w toku śledztwa (chociaż, jeżeli uzna to za konieczne może tak postąpić stosownie do treści art. 89 k.p.k.), to jednak musi dokonać oceny tych dowodów i na tej podstawie ustalić, czy osoba, co do której prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie środka zabezpieczającego jest rzeczywiście sprawcą czynu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKz 10/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak pełnego sprawdzenia obrony podejrzanego w toku śledztwa stanowi istotny brak postępowania przygotowawczego w rozumieniu art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k.Z kolei znaczne trudności usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego w rozumieniu powyższego przepisu zachodzą w szczególności wówczas, gdy potrzeba usunięcia tych braków naruszałaby zasadę koncentracji materiału dowodowego i przewidywałaby przerwę w rozprawie lub konieczność jej odroczenia. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, [356], 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU