STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 64/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozdziałem 50 k.p.k. objęto odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie. Ze względu na ten przedmiot unormowania przepisów tegoż rozdziału, nie mają one zastosowania do internowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: II AKz 153/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt internowania z ZSRR nie stoi na przeszkodzie do zastosowania wobec represjonowanego ustawy z dnia 23 lutego 1991 r., ale tylko w przypadku jeśli stan ten był wynikiem orzeczeń wydanych przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organy pozasądowe (art. 1 ustawy) lub wynikiem decyzji tych organów podjętych co do osób pozbawionych wolności bez przeprowadzenia zakończonego orzeczeniem postępowania (art. 11 ust. 2 ustawy). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I ACr 157/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oznaczenie strony, którą jest osoba fizyczna mająca status podmiotu gospodarczego powinna polegać na podaniu jej imienia i nazwiska, natomiast gdy stroną jest spółka cywilna - imion i nazwisk wszystkich wspólników (art. 126 § 1 k.p.c.) oraz jej nazwy lub przynajmniej określenia “spółka cywilna”. Gdy natomiast w grę wchodzi osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podawanie przez nią nazwy nie ma żadnego znaczenia. Niezależnie bowiem od zakresu prowadzonej przez tą osobę dzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: I ACr 30/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania.Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 12 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: I ACr 202/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zdaniem Sądu Apelacyjnego orzekającego w niniejszej sprawie rozstrzygając powyższe zagadnienie, należy zwrócić uwage na to, że w ust. 3 art. 37 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 z pózn. zm.) wyraźnie określono, iż od decyzji o likwidacji podjętej przez organ założycielski, radzie pracowniczej oraz dyrektorowi przedsiębiorstwa przysługuje sprzeciw w trybie określonym w art. 61 (obecnie art. 63) ustawy z dnia 25 września 1981 r. o prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: I ACr 132/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ocenie z punktu widzenia art. 58 § 2 k.c. podlega każda czynność prawna zgodna z obowiązującymi przepisami. Zatem sam fakt, że strona pozwana nie naruszyła przepisów prawa nie wystarcza dla oceny ważności wypowiedzenia umowy, konieczne jest ustalenie, czy zgodne z prawem wypowiedzenie jest również zgodne z zasadami współżycia społecznego.Zasady współżycia społecznego to odrębne od norm prawnych reguły postępowania wiążące się ściśle z normami moralnymi oraz normami obyczajowymi. Należą niewątpli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: I ACr 2/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest zamieszczenie w fakturze klauzuli zawierającej postanowienia o wysokości odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przekraczającej odsetki ustawowe, jeżeli postanowienia te nie wynikają z umowy zawartej przez strony przed doręczeniem lub równocześnie z doręczeniem faktury i traktowanie takiej klauzuli jako oferty, która zostaje przyjęta wraz z przyjęciem faktury i towaru przez jego nabywcę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: III APr 28/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Analiza przepisów art. 33 i nast. ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych prowadzi do wniosku, że decyzja wyznaczająca na stanowisko tymczasowego kierownika nie jest zrównana w skutkach z powołaniem na stanowisko dyrektora, lecz oznacza czasowe powierzenie określonej osobie funkcji kierownika przedsiębiorstwa. Z tego, że zakres kompetencji tymczasowego kierownika nie został w ustawie określony oraz z faktu, iż wyznacza się go zamiast dyrektora, który nie został powołan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: III AUr 563/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia rentowego przyznanego przed 15 listopada 1991 r. od zarobków uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia w wymiarze większym niż pełny etat, po wejściu w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450), może nastąpić - zgodnie z art. 7 ust. 3 tej ustawy w związku z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) tylk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: III AUr 567/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu prawa do emerytury, osobie uprawnionej do renty inwalidzkiej, na skutek wniosku zgłoszonego po wejściu w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450); tj. po 15 listopada 1991 r., uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe w oparciu o przepisy art. 2, 4 i 5 tej ustawy. Do obliczania wysokości emerytury nie przyjmuje się stażu pracy ustalonego przy renci [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, [359], 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU