STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 437/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do emerytury wojskowej żołnierza zawodowego zwolnionego z zawodowej służby wojskowej należy oceniać zgodnie z przesłankami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz.U. nr 29 z 1983 r., poz. 139 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2005 r., sprawy z wniosku W. W., przeciwko Wojskowe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 468/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Emerytura nauczycielska przewidziana w przepisie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kara Nauczyciela przysługuje tylko temu nauczycielowi, który rozwiązał na swój wniosek stosunek pracy oraz spełnia pozostałe warunki prawne. Prawo do emerytury nauczyciel nabywa po rozwiązaniu stosunku pracy, a więc istotna jest data rozwiązania umowy o pracę. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2005 r., sprawy Romana B., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: AUa 702/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Redakcja przepisu zawartego w art. 180 ust. 8 ustawy o FUS wskazuje, że o zastosowanie przeliczników do okresów pracy górniczej ubiegać się mogą nie tylko osoby uprawnione na podstawie przepisów, o których mowa w punktach 1 do 3 ustępu 1 art. 180 do emerytury, lecz osoby uprawnione do wszystkich świadczeń wymienionych w ust. 1 tegoż artykułu, w tym rent z tytułu niezdolności do pracy. Przepis ten należy traktować jako realizację zasady ochrony praw nabytych. Sąd Apelacyjny w Katowicach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: III APa 85/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt prowadzenia działalności gospodarczej, tożsamej z działalnością prowadzoną przez byłego pracodawcę ale na innym obszarze terytorialnym, stanowi konkurencję dla byłego pracodawcy i skutkuje utratą roszczeń odszkodowych z tego tytułu. Z UZASADNIENIA Powód - A. N. domagał się zasądzenia od strony pozwanej odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w kwocie 30 000 zł. Sąd Okręgowy - Sąd Pracy w W., wyrokiem z dnia 31 czerwca 2005 r., oddalił powództwo ustalając, że strony w dniu 31 s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: III AUa 47/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przedmiocie załatwiania wniosków płatników o restrukturyzację niektórych należności w oparciu o wyżej przytoczoną ustawę, zwaną ustawą restrukturyzacyjną, nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa restrukturyzacyjna zawiera szczególne uregulowania, a z jej przepisów nie wynika możliwość stosowania przepisów k.p.a. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2005 r., sprawy z odwołania Henryka S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Spo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 535/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z art. 98 tej ustawy, do odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: III APa 89/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obligatoryjnym elementem wynagrodzenia za pracę jest wynagrodzenie zasadnicze, natomiast inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia, wynikają z uprawnień podmiotu stanowiącego przepisy płacowe, bądź z woli stron zawierających umowy o pracę. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2005 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo J. P. o zasądzenie kwoty 100 403,82 zł tytułem nagrody rocznej za 2003 r. od Mennicy Państwowej SA w W. (obecnie Mennicy Polskiej SA w W.). Z ustaleń faktycznych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lipca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 487/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odesłanie do przepisów dotychczasowych, sankcjonujących obowiązywanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, można odnosić tylko do przepisów, które regulują: wiek emerytalny, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki na jakich osobom wykonującym te prace [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 r.,
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do zbiegu emerytury pracowniczej z emeryturą z ubezpieczenia społecznego rolników mają także osoby, którym przyznano warunkowo emeryturę rolniczą i które do dnia 31 grudnia 1990 r. przekazały gospodarstwa rolne następcy ale osiągnęły wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzny) kilka lat po wydaniu decyzji o warunkowym przyznaniu emerytury rolniczej. Z UZASADNIENIA E. Ch. odwołał się od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddziału Regionalnego w P. z dnia 14 stycznia 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 26, Sygnatura: III APa 48/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, nie jest równoznaczny (jakościowo i pojęciowo) z okresem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracodawca podjął decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, to nie może bez zgody pracownika nakazać, by w tym samym okresie wykorzystał on urlop wypoczynkowy. Z UZASADNIENIA Wyrokiem częściowym z dnia 7 stycznia 2005 r., Sąd Okręgowy w W. - uwzględniając roszczenie powoda R. W. - zasądził od pozwanego Ba [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, [37], 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU