STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 78, Sygnatura: III CZP 164/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki cywilnej, w której wspólnikom przysługuje współwłasność łączna nieruchomości, wymaga zachowania formy szczególnej, obowiązującej przy przeniesieniu własności nieruchomości. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2007 r., sygn. III CZP 164/06. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: II PZP 5/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie z zakresu prawa pracy, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 000 zł, od apelacji pozwanego pracodawcy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marka P., przeciwko Dariuszowi M., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 9 stycznia 2007 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 95, Sygnatura: II PZP 7/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa "wygaśnięcia" stosunku służbowego funkcjonariusza celnego w służbie przygotowawczej nie jest sprawą cywilną, w której przysługuje droga sądowa przed sądem powszechnym. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Edyty T., przeciwko Izbie Celnej w W., o stwierdzenie nieważności procedury zwolnienia i stwierdzenie pozostawania w służbie, przywrócenie do pracy, wynagrodzenie, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 9 stycznia 2007 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: IV CSK 263/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zatrzymanie przez prokuraturę auta, na skutek podejrzeń co do jego legalnego pochodzenia, może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa wobec właściciela pojazdu, jedynie w przypadku, gdy zostanie wskazane, że zatrzymanie było nieuzasadnione. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Aleksandra J., przeciwko Skarbowi Państwa - Prokuraturze Okręgowej w S., o odszkodowanie, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 20 grudnia 2006 r., skargi kasacyjnej powoda, od wyrok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r.
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezamieszczenie na wydruku potwierdzającym uiszczenie w formie bezgotówkowej opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji potwierdzonej własnoręcznym podpisem, wymaganej stosownie do § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 27, poz. 199) może uzasadniać zwrot wniosku na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 122, Sygnatura: III CZP 112/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 130[2] § 3 k.p.c. rygor odrzucenia nienależycie opłaconego środka odwoławczego lub zaskarżenia, ma zastosowanie także do skargi na czynność komornika. Sąd Najwyższy, w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela - Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w M., przeciwko dłużnikowi - Sławomirowi P., wskutek skargi wierzyciela, na czynność Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 15 gru [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 123, Sygnatura: II CSK 289/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Spór jest dokładnie oznaczony także wówczas, gdy w zapisie ograniczono się do wzmianki, że między stronami powstał spór co do określonego majątku, a nie oznaczono sporu co do rodzaju i treści. 2. Priorytetową regułę interpretacyjną oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom stanowi rzeczywista wola stron. Zastosowanie tej reguły wymaga wyjaśnienia, jak strony rzeczywiście zrozumiały złożone oświadczenie, w szczególności jaki sens łączyły z użytym w oświadczeniu woli zwrotem czy wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 112, Sygnatura: III CZP 108/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do należności zabezpieczonych hipoteką przymusową, wpisaną do księgi wieczystej po zajęciu nieruchomości, nie stosuje się art. 1025 § 1 pkt 5 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzycieli: Polskiej Grupy Farmaceutycznej - Sp. z o.o. w Ł., "Torfarm" SA w T., Cefarm C. SA w K., Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm" SA w K. i "Farm-Serwis" Sp. z o.o. w Ł., przeciwko dłużnikom: Jakubowi S , Edmundowi S. i Annie S., o egzekucję z nieruchomości, w przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 41, Sygnatura: IV CSK 222/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest zaskarżenie do sądu uchwały o podziale spółdzielni przez członków, których istotne interesy zostały tą uchwałą naruszone. Legitymacja procesowa przysługuje tym podmiotom pomimo rejestracji nowej spółdzielni. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mirosława A., Artura S., Filipa B., Tomasza W., Elżbiety G.-B. i Zbigniewa S., przeciwko Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej "W." w G., o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę, po rozpoznaniu, na rozprawie w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 105, Sygnatura: IV CSK 247/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoda polegająca na obowiązku spełnienia przez poszkodowanego świadczenia pieniężnego powstaje wraz z nadejściem wymagalności tego świadczenia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Specjalistycznego Szpitala św. Jana w S. G., przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Pomorskiemu i Ministrowi Skarbu Państwa, o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 6 grudnia 2006 r., skargi kasacyjnej pozwanego Skarbu Państwa - Ministra Skarbu Państwa, od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, [37], 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU