STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok z dnia 13 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 2, Sygnatura: akt III SA 1777/99
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok z dnia 13 września 2000 r., sygn. akt III SA 1777/99, oddalający skargę podatnika w przedmiocie podatku importowego i podatku od towarów i usług. Wartością celną towarów jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedaży w celu przywozu na polski obszar celny, powiększona o koszty poniesione przez kupującego a nie ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary - stwierdził w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. UZASADNIENIE W p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: III SA 1513/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 73 § 1 Ordynacji podatkowej można wyprowadzić wniosek, że wysokość nadpłaty określa sam organ podatkowy. Powyższe wynika także z treści art. 21 § 3 ustawy, który stanowi, że wskutek wszczętego postępowania podatkowego, jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: III SA 1513/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 73 § 1 Ordynacji podatkowej można wyprowadzić wniosek, że wysokość nadpłaty określa sam organ podatkowy. Powyższe wynika także z treści art. 21 § 3 ustawy, który stanowi, że wskutek wszczętego postępowania podatkowego, jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 68, Sygnatura: SA/Sz 564/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziana w art. 148 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej możliwość doręczenia pisma również w miejscu pracy adresata - osobie upoważnionej do odbioru korespondencji - jest do wykorzystania tylko w sytuacji, gdy taka osoba upoważniona do odbioru korespondencji została faktycznie ustanowiona. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 28 lutego 2000 r. wydanym na podstawie art. 162 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Izba Skarbowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 25 maja 2000 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: I SA/Łd 502/98
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za własne środki trwałe podlegające amortyzacji (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych - Dz.U. nr 30, poz. 130 ze zm.), należy uznać tylko środki trwałe, stanowiące wspólny majątek wspólników spółki cywilnej. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją z dnia 2 marca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: III SA 954/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastrzeżenie mocodawcy, o którym mowa w art. 101 § 2 k.c., umożliwiające zachowanie ważności pełnomocnictwa po jego śmierci, nie upoważnia pełnomocnika do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej zmarłego. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 18 marca 1999 r., Izba Skarbowa w W. uchyliła w części decyzję Urzędu Skarbowego w W., określającą E. S. podatek od towarów i usług za okres od kwietnia do lipca 1997 r. i w tym zakresie orzekła co do istoty sprawy. W szczególności, Izba określiła w mni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 79, Sygnatura: SA/Sz 430/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezależnie od wystąpienia przesłanek, o jakich mowa w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej, umorzenie przez urząd skarbowy zaległości podatkowej z tytułu opłaty skarbowej oraz odsetek za zwłokę od tej zaległości nastąpić może wyłącznie na wniosek lub za zgodą zarządu gminy, której dochód opłata ta i odsetki stanowią. Brak zgody zarządu gminy, do którego urząd skarbowy obowiązany jest wystąpić o zajęcie stanowiska w myśl art. 209 § 1 Ordynacji podatkowej, oznacza, iż urząd ten nie ma podstaw do zast [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: I SA/Lu 1730/98
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastępczy sposób doręczania pism, opisany w art. 149 Ordynacji podatkowej, może znaleźć zastosowanie w każdym przypadku czasowej nieobecności adresata w miejscu zamieszkania także wówczas, gdy nieobecność ta spowodowana jest pobytem adresata w szpitalu. Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 149 ustawy, jest prawnie skuteczne wobec strony, a zatem jego data jest miarodajna dla oceny, czy środek odwoławczy wniesiony został w ustawowym terminie. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 75, Sygnatura: SA/Sz 251/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 148 Ordynacji podatkowej wynika, iż przepis ten dwukrotnie mówi o doręczaniu pism w miejscu pracy (§ 1 i § 2). Uwzględniając racjonalność ustawodawcy, za w pełni zasadny uznać należy pogląd, że są to dwa różne miejsca pracy. O ile w pierwszym z tych przepisów (§ 1 art. 148) chodzi o zakład pracy, w którym adresat pisma jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy innej umowy (zlecenia, agencji itp.), a więc o miejsce, w którym występuje on jako pracobiorca, to w drugim z tych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2000 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 100, Sygnatura: III SA 7776/98
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszystkie wyjątki od zasady wyrażonej w art. 19 ust. 1 ustawy z 1993 r. o VAT są w tej ustawie wyraźnie określone, jak to ma miejsce w art. 25, zawierającym enumeratywne wyliczenie wypadków, w których nie stosuje się obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz w art. 20 ust. 2, który odnosi się do podatnika dokonującego jednocześnie sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku. Co do zasady, ustawa o podatku VAT nie wymaga – dla odliczenia podatku naliczonego [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, [37], 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU