STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 544/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W okolicznościach przedmiotowej sprawy bezsporne jest, że prawomocnym wyrokiem z dnia 30 listopada 2006 r., Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia oddalił powództwo „Hotele G.E. Polska” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w dziale IV księgi wieczystej o numerze Kw SZ1S/00141088/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie z rzeczywistym stanem prawnym, poprzez nakazanie wykreślenia wpisów: hipoteki kaucyjnej do kwoty 18 335 50 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 119/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Twierdzenie pozwanej, iż uchylone uchwały nie naruszają prawa, zasad gospodarowania nieruchomością wspólną oraz interesów właścicieli lokali pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi zasadami gospodarowania przez wspólnotę środkami pieniężnymi przekazanymi jej przez poszczególnych właścicieli lokali na koszty przewidziane w art. 14 ustawy o własności lokali oraz związanym z tym dopuszczalnym zakresem, w jakim wspólnota może środkami dysponować. Niezgodne z prawem było przekazanie nadwyżki powsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: VI ACa 1687/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Taryfa przygotowana niezgodnie z regulacjami art. 44–46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625) i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w szczególności na podstawie sprawozdania finansowego, które nie zostało zbadane zgodnie z przepisami o rachunkowości, nie spełni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 118/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnota mieszkaniowa jest związana uchwałą, która nie została skutecznie podważona. Zmiana uchwały w przewidzianym trybie, jakkolwiek dopuszczalna, nie może pozbawiać członka wspólnoty nabytych przez niego praw, jeśli nie występują okoliczności powodujące, iż członek ten prawa uzyskał bezpodstawnie. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Macieja B. i Ireny B.–B., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości „Kor [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 1377/07
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściciel nieruchomości nie może żądać na podstawie art. 224 § 2 i art. 225 k.c. wynagrodzenia za korzystanie od osoby, która nie jest jej posiadaczem także w wypadku gdy na nieruchomości po zakończeniu prac drogowych i związanych z przebudową urządzeń przesyłowych pozostały nadal urządzenia przesyłowe. UZASADNIENIE U. K. domaga się zasądzenia od Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kwoty 43 000 zł z ustawowymi odsetkami od 2 dnia kwietnia 2003 r. do dnia za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 157/08
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odrzucony środek zaskarżenia traktowany jest tak, jak gdyby nigdy nie został wniesiony. Niedopuszczalnym jest przywracanie terminu do uiszczenia opłaty sądowej od niewniesionego środka zaskarżenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2008 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Józefa M., przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego w Częstochowie, zastąpionemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa i przeciwko Edwardowi P., o zapłatę, na skutek a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 1334/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Użycie cudzego znaku towarowego w domenie internetowej może stanowić naruszenie takiego znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej. 2. Naruszenie przez sąd polubowny zasad prowadzenia postępowania dowodowego, które nie ma charakteru istotnego i nie mogło mieć wpływu na treść wyroku, nie stanowi uzasadnionej podstawy skargi o wznowienie postępowania. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę E. Spółki z o.o. w W., o uchylenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 172/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 403 § 2 k.p.c. kładzie nacisk na to, że wykrycie musi być późniejsze. Z końcowego zwrotu art. 403 § 2 k.p.c. wynika nadto, że „wykrycie” odnosi się do okoliczności i dowodów w poprzednim postępowaniu w ogóle nieujawnionych i wtedy nieujawnialnych, bo nieznanych stronom. Nie można również opierać skargi o wznowienie postępowania na okolicznościach faktycznych czy dowodach powstałych po uprawomocnieniu się orzeczenia. Podobnie, wykrycie nowych środków dowodowych odnosi się tylk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 34, Sygnatura: I ACz 336/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązkiem sądu nadającego klauzulę wykonalności tytułom egzekucyjnym zasądzającym świadczenie w walutach obcych jest jednoczesne zobowiązanie komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty na walutę polską i to według zasad w nim określonych. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 kwietnia 2008 r., sprawy z wniosku wierzyciela Nurenberger Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft, przeciwko dłużnikowi Mieczysławowi S., o nadanie klauzuli wykonalności, na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 23/08
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Żaden przepis nie pozwala na rozpoznawanie przez sąd powszechny odwołania od decyzji administracyjnych dotyczących problematyki zatwierdzania projektów budowlanych i wyrażania zgody na budowę. Zasada ta odnosi się również do przypadków, w których wydane decyzje nie uwzględniały praw autorskich twórców projektu osiedla. 2. Sąd cywilny nie może bowiem ingerować w przyszłe postępowania administracyjne powołując się na to, że przy wydawaniu wcześniejszych decyzji administracyjnych pominięte z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, [37], 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU