STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 marca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 210/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma jednej ogólnosystemowej zasady w obrębie całej karnistyki sensu largo, która by głosiła, że „ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo (skarbowe lub powszechne) albo tylko jedno wykroczenie (skarbowe lub powszechne)”. Są dwie odrębne, choć tak samo sformułowane zasady – jedna, wyrażona w art. 6 § 1 k.k.s. obowiązuje w prawie karnym skarbowym i druga (taka sama), wyrażona w art. 11 § 1 k.k. obowiązuje w prawie karnym powszechnym. Przepis art. 8 § 1 k.k.s. żadnej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 marca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: II AKz 64/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Posiadanie wiedzy przez adwokata o interesach jego klientów nie jest wystarczającym powodem do naruszenia tajemnicy, do której się zobowiązał, podejmując zawód, jeśli nawet nie zapewniał o tym każdorazowo swych klientów. 2. Ogólnikowe określenie zakresu zwolnienia od tajemnicy sprawiałoby, że zwolnienie nie dotyczyłoby konkretnych okoliczności, ale byłoby carte blanche dla dowolnego korzystania ze zwolnienia przez organy śledcze. Byłoby to generalne zwolnienie adwokata z tajemnicy w odniesie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 marca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKzw 210/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sama przynależność do podkultury więziennej już z założenia sprzeciwia się regulaminowi odbywania kary pozbawienia wolności, a tym samym nie pozwala uznać zachowania skazanego za pozytywne i prognozuje dalszy negatywny stosunek do obowiązującego porządku prawnego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Pawła K., skazanego za przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. i in., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 15 stycznia 2009 r., w pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2009r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 111/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tajemnica bankowa chroni dane wrażliwe. Przepisy, które zezwalają na uchylenie tajemnicy bankowej, zawsze winny być interpretowane rygorystycznie, a wszelkie wątpliwości co do istnienia przesłanek do uchylenia przedmiotowej tajemnicy muszą być rozstrzygane w kierunku ochrony tych danych. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W., na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. nr 104, poz. 708 ze zm.) w związku z art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 3/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błąd co do okoliczności stanowiących znamiona kontratypu polega na błędnym przekonaniu, że okoliczność taka zachodzi, a więc dotyczy jedynie urojenia. Z UZASADNIENIA A. B., K. F. i A. L. zostali oskarżeni o to, że w dniu 6 czerwca 2002 r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. i innymi nieustalonymi osobami, uczynili niezdatnym do użytku 1 210 kg zboża o wartości 601 zł 37 gr oraz uszkodzili 24 660 kg zboża poprzez jego zanieczyszczenie i zawilgocenie, powodując obniżenie jego war [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 60, Sygnatura: II AKa 36/09
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 1944 r. do dnia 31 grudnia 1989 r., w wyniku działań polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organów pozasądowych, nawet bez przeprowadzenia postępowania zakończonego orzeczeniem, pozbawiono życia lub wolności osobę represjonowaną za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom, to osobie tej lub jej następcom prawnym przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie art. 11 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 1 u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 lutego 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 6/09
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobie dochodzącej odszkodowania bądź zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie nie przysługuje zwrot od Skarbu Państwa kosztów zastępstwa adwokackiego w takim postępowaniu. Skarb Państwa nie jest bowiem w nim stroną, zatem nie można stosować zasad określonych w postępowaniu cywilnym (art. 98 k.p.c.), zaś przepisy karne, tj. art. 554 § 2 k.p.k. posługują się pojęciem „kosztów postępowania” w znaczeniu węższym, nieobejmującym wydatków strony w związku z ustanowieniem pe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 58, Sygnatura: II AKa 156/08
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy tworzeniu falsyfikatu pieniądza nie sposób wyobrazić sobie innego zamiaru niż zamiar bezpośredni. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2009 r., sprawy Norberta J., oskarżonego z art. 310 § 1 k.k. w zbiegu z art. 310 § 4 k.k. w związku z art. 12 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 16 października 2008 r. sygn. akt III K 38/08: I. zaskarżony wyrok utrzymuje w moc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz 668/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 196 Konstytucji RP wynika, że określony tam immunitet sędziów Trybunału konstytucyjnego obejmuje również jego sędziów w stanie spoczynku. Przepis ten – co do istoty – ma identyczną treść jak art. 181 Konstytucji RP odnoszący się do sędziów innych niż Trybunał Konstytucyjny. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Andrzeja Z., oskarżonego z art. 212 § 2 k.k., na skutek zażalenia pełnomocnika oskarżyciela prywatnego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Krako [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: II AKz 651/08.
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zwolnienie z tajemnicy jest wyjątkiem od zasady możności odmówienia zeznań. Korzystanie z wyjątku powinno być uzasadnione, a wyjątku nie można dowolnie rozszerzać. 2. Wniosek wszczynający postępowanie w sprawie zwolnienia od obowiązku zachowania zawodowej tajemnicy adwokackiej winien być dostępny dla zainteresowanych osób, podobnie jak udostępnia się wnioski o stosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniach przygotowawczych. Nie jest to wniosek o czynności operacyjne, objęty tajnością [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, [37], 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU