STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: II AKo 13/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o wznowienie postępowania na korzyść w razie śmierci skazanego, złożyć mogą osoby enumeratywnie wyliczone w art. 476 § 2 k.p.k. Jest to norma o charakterze szczególnym, różniąca się swoim zakresem od norm prawa cywilnego, określających podmioty powołane do dziedziczenia. Stąd też krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wznowienie postępowania nie może pokrywać się z kategorią osób powołanych do spadku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: II AKo 80/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy kodeksu postępowania karnego, przewidujące odstępstwa od zasad właściwości miejscowej, a w tym także art. 26 k.p.k., mają zastosowanie do postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie, dochodzone w oparciu o ustawę z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: I ACr 166/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznać należy, że użyty przez ustawodawcę w ust. 3 art. 63 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. Nr 24, poz. 12 z późn. zm., zwrot “w razie podtrzymania decyzji” określa warunek, który musi być spełniony, aby dopuszczalne było merytoryczne rozpoznanie sprawy przez sąd i uprzednie wyczerpanie pozasądowej drogi rozpoznania sporu stanowi przesłankę materialnoprawną, a nie procesową, której spełnienie decyduje o dopuszczalności merytorycznego rozpoznani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: I ACz 522/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwestia, iż z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie ustaje wspólność majątkowa małżonków, nie stoi na przeszkodzie rozpoznanie sprawy o zniesienie tej wspólności z datą ustalenia, o ile wytoczona ona została przed uprawomocnieniem się orzeczenia o rozwodzie. Żądanie zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną ma charakter samodzielny, jest wyrazem istnienia po stronie jednego z małżonków interesu prawnego polegającego nie tylko na zniesieniu wspólności, ale także na tym, by to [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: I ACr 323/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pełnomocnictwo można udzielić również w sposób dorozumiany (konkludentny) chyba, ze powinno być udzielone w formie szczególnej.Zakres umocowania udzielonego w sposób dorozumiany wynika ze znaczenia, jakie na gruncie przyjętych w stosunkach danego rodzaju zasad przypisuje się zachowanie mocodawcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego Łodzi z dnia 12 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: I ACz 365/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dodatkowe dni wolne od pracy - wprowadzane corocznie na podstawie zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy - nie są bowiem w rozumieniu art. 165 § 1 k.p.c. w zw. z art. 115 k.c. ustawowo uznanymi za wolne od pracy. Charakter taki mają dni wyszczególnione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: I ACr 428/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Na wadę oświadczenia woli osoby fizycznej lub prawnej może powoływać się każdy, kto ma w tym interes prawny zadając ustalenia nieważności określonej czynności prawnej podjętej w wyniku oświadczenia woli dotkniętego jedną z wad wymienionych w kodeksie cywilnym.2. Wada oświadczenia woli w postaci groźby polega na tym, że pod wpływem bezpośredniego przymusu składający oświadczenie wyraża na zewnątrz zgodną z wolą grożącego, choć nie powziąłby przejawionej na zewnątrz decyzji, gdyby nie był do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: I ACr 48/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedawnieniem rocznym (od daty zwrotu przedmiotu najmu) objęte są bowiem tylko roszczenia najemcy o zwrot nakładów koniecznych na lokal, to jest nakładów, które zgodnie z art. 662 § 1 k.c. i art. 663 k.c. obciążają wynajmującego. Roszczenie o zwrot wszystkich innych nakładów najemcy (nakładów pożytecznych) nie jest objęte terminem przedawnienia z art. 677 k.c. i przedawnienia się na zasadach ogólnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: I ACr 478/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwałą o podziale spółdzielni (art. 108 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze - Dz.U. Nr 30, poz. 210 z późn. zm.) jest uchwała o szczególnej treści, gdyż przyznaje warunkowo - pod warunkiem dokonania czynności przewidzianych w art. 109 i 110 Prawa Spółdzielczego - powstającej spółdzielni, wynikające z planu podziału składniki majątkowe oraz prawa i zobowiązania (art. 111 zdanie pierwsze Prawa spółdzielczego). Uchylenie takiej uchwały z przyczyn przewidzianych w art. 42 § 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: I ACr 487/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 240 § 3 pkt 2 Kodeksu handlowego jest przepisem natury formalnej i dlatego musi być traktowany rygorystycznie. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, [363], 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU