STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 462/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagającej wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2005 r., sprawy Krzysztofa F., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S., o ustalenie kapitału początkowego – wartość współcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 1121/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych klauzule generalne, np. zasady współżycia społecznego, mogą być stosowane tylko w wypadku ich wyraźnego powołania w ustawie. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 27 listopada 2003 r., Wojskowe Biuro Emerytalne w W. odmówiło ustalenia prawa do wojskowej renty rodzinnej dla W. G., ponieważ w dacie śmierci ojca A. G. miała ona ukończone 25 lat. Od tej decyzji W. G. wiosła odwołanie, w którym wywodziła, iż jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ost [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: III APa 5/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest rzeczą sądu ocenianie racjonalności działań pracodawcy w zakresie przyznawanych pracownikom wynagrodzeń, aczkolwiek doświadczenie wskazuje, iż pracownicy kompetentni, cieszący się zaufaniem pracodawcy, otrzymują wyższe wynagrodzenia aniżeli inni o zbliżonym czy wręcz porównywalnym zakresie czynności i obowiązków. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2005 r., sprawy z powództwa Waldemara J., przeciwko Telekomunikacji Polskiej SA z siedzibą w W., o zapłatę, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III APa 28/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik skierowany do pracy za granicą na budowie eksportowej ma prawo do odprawy pieniężnej o jakiej mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o ramowych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy ....(Dz.U. nr 4 z 1990 r., poz. 19 ze zm.), jeżeli przyczyną wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę były potrzeby organizacyjno-produkcyjne, a więc przyczyny leżące po stronie pracodawcy. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 8 listopa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III APa 13/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsunięcie pracownika od pracy, jak też zwolnienie go z pełnionej funkcji czy kontrola dokumentacji finansowej prowadzonej przez pracownika, nie mogą być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika, uzasadniające zasądzenie odszkodowania z art. 55 § 1[1] k.p. Z UZASADNIENIA Powód - R. D. wniósł o zasądzenie od pozwanej Lacma Spółki z o.o. w N. odszkodowania w kwocie 12 570 zł w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie art. 55 § l1 k.p., ekwiwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III APa 21/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wybór przez pracownika "odprawy ekonomicznej" w związku z likwidacją zakładu pracy w razie zbiegu prawa do jej otrzymania z odprawą emerytalną, nie pozbawia go, w przypadku ponownego podjęcia zatrudnienia, otrzymania odprawy emerytalnej od nowego pracodawcy. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Jana P., przeciwko Urzędowi Miasta S., o odprawę emerytalną, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sieradzu z dnia 9 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 31, Sygnatura: III APa 17/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spełnienie przez pracownika skonkretyzowanych i zobiektywizowanych przesłanek premiowych, powoduje powstanie prawa podmiotowego do przyznania dla niego premii. Z UZASADNIENIA Powód - W. K. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej Świat Internet S.A. w W. premii w kwocie 135 000,00 zł wraz z odsetkami, a po ostatecznym sprecyzowaniu roszczenia dochodził kwoty 78 750,00 zł, stanowiącej 30% wynagrodzenia pobranego w roku 2002 z odsetkami od dnia 31 grudnia 2002 r. oraz kwoty 52 500,00 zł, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: III APa 20/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strony układu zbiorowego pracy uprzednio nie dokonały wykładni zapisów zawartych w układzie, a ich obecne stanowisko co do rozumienia treści tych zapisów jest sprzeczne ze sobą, to Sąd jest uprawniony do ustalenia na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego celu, woli i zamiaru stron, które zawarły taki układ. Z UZASADNIENIA Powód K. J. wnosił o zasądzenie kwoty 71 196 zł tytułem wyrównania odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotycząc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 34, Sygnatura: III AUa 2118/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury z art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) należy brać pod uwagę czy zgłaszane przez strony umowy o pracę, potwierdzające pracowniczy charakter ubezpieczenia, nie były zarówno umowami pozornymi w rozumieniu art. 83 k.c., jak też zawieranymi w celu obejścia prawa w rozumieniu art. 58 k.c. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III APa 1/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik dochodzący odszkodowania z tytułu zawartej umowy o zakazie konkurencji, nie ma obowiązku udowodnienia w postępowaniu sądowym, że miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę. Z UZASADNIENIA Powód - M. T. wnosił o zasądzenie odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji w kwocie 90 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2001 r. od pozwanej "Awas Polska" Sp. z o.o. w W. Wyrokiem z dnia 20 października 2004 r [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, [38], 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU