STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 1025/07
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dniem przyznania ekwiwalentu w rozumieniu art. 47 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych jest dzień zawarcia umowy o przyznanie ekwiwalentu, który w odniesieniu do żołnierzy rozpoczynających służbę wojskową po wejściu w życie ustawy nie może być późniejszy aniżeli dzień zwolnienia ich ze służby. Złożenie wniosku przez uprawnionego żołnierza jest jedynym i wystarczającym ustawowym warunkiem zawarcia umowy o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego żołnierzowi zwoln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: VI ACa 964/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie o cofnięcie koncesji na obrót paliwami ciekłymi nie stanowi przesłanki negatywnej wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za nieprzestrzeganie warunków koncesji. UZASADNIENIE Decyzją z dnia 17 października 2006 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcom Sylwii B. i Januszowi J., prowadzącym działalność gospodarc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 847/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania w wyroku wydanym w sprawie karnej jest w zakresie skutków procesowych tożsame ze zwrotem pozwu. 2. Wniesienie aktu oskarżenia i orzeczenie przez sąd karny o obowiązku naprawienia szkody nie powodują przerwy biegu przedawnienia roszczenia. UZASADNIENIE Powód, PPH "T." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z., w pozwie z dnia 27 marca 2001 r., skierowanym przeciwko Zbigniewowi K., domagał się zasądzenia kwoty 481 642,4 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 7 lutego 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 611/07
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby określony składnik „wyszedł z masy upadłości” winno dojść do jego wyłączenia czy to na wniosek zainteresowanego, czy też z inicjatywy syndyka i dopóki to nie nastąpi, dopóty określony składnik (udział) znajduje się w masie upadłości. Zgodnie z art. 42 k.r. i o. w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, od chwili ustania wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio do majątku, któr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 1050/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawodawca nakładając na zamawiającego obowiązek zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych (a więc w istocie złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu) przyznaje wykonawcy jednocześnie roszczenie o wykonanie tego świadczenia (złożenia oświadczenia woli). Roszczenie to może być dochodzone przed sądem, a uwzględniające je prawomocne orzeczenie wywołuje skutki przewidziane w art. 64 k.c. 2. Wykazanie szkody w postaci utraconych korzyści wymaga udowodnienia tak dużego prawdopodobieństwa osi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 1065/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała ostatniego walnego zgromadzenia członków spółdzielni może określić cel, na który zostanie przeznaczony pozostały majątek, w szczególności iż zostanie on w całości lub w części podzielony między członków. Ustawodawca w art. 125 § 5 Prawa spółdzielczego wyraz „ostatniego” odniósł do walnego zgromadzenia, a nie do uchwały. Wynika więc, że na ostatnim walnym zgromadzeniu spółdzielni może zostać podjęta uchwała dotycząca przeznaczenia pozostałego majątku. Sąd Apelacyjny w Pozna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 1057/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstępne nagranie prywatnej rozmowy godzi w konstytucyjną zasadę swobody i ochrony komunikowania się (art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2008 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Mariana F., przeciwko Janowi F., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt I C 3675/05, oddala apelację. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 30 października 2007 r., Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 231/07
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprzedaż poniżej kosztów własnych nie wystarcza do zakwalifikowania jako czynu nieuczciwej konkurencji, gdyż konieczne jest wykazanie, że doszło do niej w celu eliminacji innych przedsiębiorców a nie w innym celu (np. próba wejścia na rynek). UZASADNIENIE Powód – A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (dalej Spółka A), wniósł w powództwie skierowanym przeciwko pozwanemu B. Polska Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (dalej Spółka B) o zaniechanie czynów nieuczciwej konk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 905/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamieszczenie nieprawdziwych informacji o gratisowym, lub częściowo gratisowym, nabyciu produktu w sytuacji gdy klient nabywa go odpłatnie lub po cenie nie zawierającej obniżki jako reklama wprowadzająca w błąd, jest czynem nieuczciwej konkurencji. UZASADNIENIE Powód Z. P. T. w W. S.A. wniósł o: 1. nakazanie pozwanemu R. P. F. Sp. z o.o. z siedzibą w K. zaniechania oznaczania produkowanej przez niego margaryny „Śmietankowa” oznaczeniem „+25% GRATIS” oraz sprzedaży lu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 580/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 13 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. nr 215 z 2002 r., poz. 1823 ze zm.), który zawiera otwarty katalog działań konsula wobec osób zatrzymanych, aresztowanych lub w inny sposób pozbawionych wolności, nie daje konsulowi swobody co do podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy, jedynie umożliwia wybór sposobu postępowania. UZASADNIENIE Piotr N. domagał się zasądzenia od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Spraw Zagranicz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, [38], 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU