STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 388/08
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakres świadczeń majątkowych ograniczony jest do represji związanych z wydanymi orzeczeniami, których nieważność stwierdzono w trybie przewidzianym ustawą oraz decyzji o internowaniu w stanie wojennym, a także z pozbawieniem życia lub wolności przez wymienione w ustawie organy bez zakończonego orzeczeniem postępowania. Z UZASADNIENIA W dniu 28 lutego 2008 r. M. M. złożył wniosek o zasądzenie na jego rzecz odszkodowania za represjonowanie oraz za utratę zdrowia, w tym psychicznego w związku z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKz 639/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek przedstawienia dowodów świadczących o popełnieniu przez oskarżonego przestępstwa oraz przytoczenie okoliczności wskazujących na istnienie podstawy i konieczność stosowania tymczasowego aresztowania, o których mowa w art. 251 § 3 k.p.k., odnosi się nie tylko do postanowienia o zastosowaniu tego środka zapobiegawczego, ale również do decyzji o przedłużeniu jego stosowania. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w sprawie Adama R., oskarżonego o przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 306/08
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działania oskarżonych, którzy przez blisko 2 lata przetrzymywali ofiarę przykutą łańcuchem do ścian piwnicy, bez możliwości utrzymywania higieny, normalnego (intymnego) wykonywania czynności fizjologicznych, dostępu światła dziennego, ciągłej obserwacji przez zamontowaną w tym celu kamerę itd. itp. – uznać trzeba za bezprecedensowe okrucieństwo. Z UZASADNIENIA W sprawie o przestępstwa związane z wzięciem i przetrzymywaniem zakładnika w osobie K. O., a następnie jego zabójstwem, Prokura [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKzw 996/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie dalszej przerwy w rozumieniu art. 153 § 5 k.k.w. ma miejsce tylko wówczas, gdy wniosek w tym przedmiocie zostanie złożony przed upływem okresu wskazanego we wcześniejszym postanowieniu o udzielenie przerwy w karze. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2008 r., sprawy Piotra W., na skutek zażalenia obrońcy skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Ś. z dnia 12 września 2008 r., zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy. Z UZASADNIENIA (...) Udzielenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: II AKa 282/08
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sąd nie może samodzielnie dokonywać zmian w treści wniosku złożonego na podstawie art. 335 § 1 k.p.k. Zmiana treści wniosku dokonana samodzielnie przez sąd stanowi wszak zmianę warunków porozumienia zawartego pomiędzy prokuratorem a oskarżonym. Każda modyfikacja treści wniosku wymaga zatem zgody stron, a bez uzyskania ich akceptacji odnośnie do dokonanych zmian, wniosek nie może stanowić podstawy wydania wyroku na podstawie art. 343 § 1 i § 6 k.p.k. Jeżeli zaś sąd samodzielnie, bez zgody upra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II AKzw 972/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt oczekiwania przez osadzonego na leczenie operacyjne jest z reguły niewystarczający do udzielenia przerwy, o zasadności której może być mowa dopiero wówczas, gdy wyznaczony został już termin zabiegu, a nadto jest on możliwy do przeprowadzenia jedynie w szpitalu wolnościowym. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Piotra D., skazanego za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i in., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 14 paźd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: II AKa 361/08.
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zajmowanie się sprawami majątkowymi w rozumieniu art. 296 § 1 k.k. to m.in.: wykonywanie czynności o kompetencjach władczych, kierowanie sprawami majątkowymi w sposób identyczny lub zbliżony zakresowo do tego, co czynić może sam mocodawca, podejmowanie czynności polegających na zarządzaniu mieniem, decydowanie w zakresie składników majątkowych, zawieranie umów, w wyniku których następuje przeniesienie własności, obciążenie majątku, zniesienie obowiązków lub przyjęcie zobowiązań obciążających m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 547/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doręczenie odpisu postanowienia wymierzającego karę porządkową ma znaczenie tylko dla biegu terminu do złożenia usprawiedliwienia, co wynika jednoznacznie z treści art. 286 k.p.k. Przepis ten nie ma natomiast wpływu na bieg terminu do wniesienia zażalenia, gdyż stosowne regulacje w tym względzie zawierają powołane wyżej art. 100 k.p.k. i art. 460 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Dariuszowi P. i in. oskarżonym o przestępstwo z art. 282 k.k. i in., zażalenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 50, Sygnatura: II AKzw 885/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Obowiązek doręczenia obrońcy skazanego odpisu postanowienia powiązany jest z obowiązkiem doręczenia odpisu stronie (art. 140 k.p.k. w związku z art. 1 § 2 k.k.w.). 2. Zgłoszenie się obrońcy do postępowania, po wydaniu postanowienia na posiedzeniu, w którym strona uczestniczyła i była obecna przy ogłoszeniu postanowienia, nie obliguje sądu do doręczenia obrońcy odpisu postanowienia, a termin do wniesienia zażalenia przez obrońcę wynosi 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia. Sąd Ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: II AKo 238/08
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 58 k.p.k. Natomiast według art. 554 § 1 k.p.k., zamieszczonego w wymienionym rozdziale, sądem właściwym do rozpoznania tego rodzaju spraw jest sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie tymczasowo aresztowanego lub zwolnienie zatrzymanego. Z UZASADNIENIA Pełnomocnik wnioskodawcy A. P. wystąpił do Sądu Okręgowego w K. z wnioskiem o zadośćuczynienie za internowanie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, [38], 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU