STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w w Łodzi z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 20, Sygnatura: I ACz 522/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Marek TrzepińskiBrak jest podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie o rozwód do czasu zakończenia procesu o zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 maja 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 62, Sygnatura: II AKr 45/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Jeżeli w konkretnych warunkach i okolicznościach sprawca rozboju dokonuje zaboru mienia w celu przywłaszczenia w sposób, który swoim zasięgiem wykracza poza ustawowe znamiona zwykłych kradzieży i stanowi zarazem kwalifikowany typ kradzieży z włamaniem, to czyn taki podlega - w myśl art. 10 § 2 k.k. - kumulatywnej kwalifikacji z art. 210 § 1 k.k. w zw. z art. 208 k.k.II. Zasada wyrażona w art. 83 § 1 k.k. w powiązaniu z treścią art. 224 k.p.k. jest i analogią do art. 482 k.p.k. obliguje sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 63, Sygnatura: II AKr 57/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znamiona przestępstwa rozboju z art. 210 § 1 k.k. nie można interpretować rozszerzająco przez podciąganie pod te znamiona każdej formy przemocy, gdyż nie stwarza takich podstaw wykładnia przepisu art. 210 § 1 k.k. W art. 210 § 1 obowiązującego kodeksu karnego celowo wyeliminowano istniejące uprzednio w art. 259 k.k. z 1932 r. znamię rozboju w postaci “użycia przemocy” i to jednoznaczne stanowisko ustawodawcy nie pozwala na jego pomijanie. W miejsce dawnego znamienia “użycia prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 64, Sygnatura: II AKr 145/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sprawca nakłonienia innej osoby do dokonania przestępstwa, który następnie przyjmuje - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - rzecz lub pieniądze pochodzące z tego przestępstwa, nie może zostać skazany także za czyn z art. 215 k.k., gdyż jego zachowanie, wyczerpujące znamiona tego przepisu jest współukaranym czynem następnym.2. Korzyść majątkowa ma pewną wartość ekonomiczną polegającą przeliczeniu na pieniądze. Tego rodzaju wartości ekonomicznej pozbawiona jest korzyść osobista, służy bo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 65, Sygnatura: II AKr 117/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w przedmiotowej sprawie doszło do skazania oskarżonego także za umyślne przestępstwo sprowadzenia pożaru (art. 138 § 1 k.k.) polegające między innymi na umyślnym spowodowaniu szkody w mieniu, a ponadto szkoda wystąpiła w określonej wymaganej przez art. 59 “a” pkt 2 k.k. formie (zniszczenia), przesłanki orzeczenia nawiązki zostały w sposób oczywisty spełnione także w stosunku do tego skazanego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 66, Sygnatura: II AKz 91/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienie sądu, jakie wynika z treści art. 368 § 1 k.p.k. dotyczy tylko kwestii nie rozstrzygniętej, co w przypadku wydania w tym trybie postanowienia ustalającego wysokość kosztów postępowania oznacza, że niedopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 556 k.p.k., o zwolnieniu skazanego od obowiązku zwrotu Skarbowi Państwa poniesionych kosztów, mimo zaistnienia warunków przewidzianych w tym przepisie. Dlatego też kontrola odwoławcza postanowienia ustalającego wysokość kosztów obejmuje tylko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 67, Sygnatura: II AKz 96/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy rozważaniu zachowania proporcjonalności dóbr poświeconych i uzyskanego, czy też rażącej dysproporcji między tymi dobrami (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.) nie można dóbr poświęconych zestawiać z tym generalnym nadrzędnym dobrem jakim jest niepodległy byt Państwa Polskiego. Przy badaniu tej kwestii dobro, “które uzyskano lub zamierzano uzyskać” oznacza rzeczywisty lub tylko zamierzony skutek określonego czynu, tzn. bliższy niż cel generalny, jakim był - ze względu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: I ACz 272/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa między dwoma podmiotami gospodarczymi, z których jeden jest ubezpieczonym a drugi ubezpieczycielem, o odszkodowanie z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia mienia, jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 76, Sygnatura: I ACz 200/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uzasadnione jest przypisywanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym gminy funkcji stationis municipii. W obrocie cywilnoprawnym i w procesie działają one /wyłączając komunalne osoby prawne/ w zastępstwie gminy. Zdolność prawną i zdolność sądową posiada gmina jako osoba prawna.W procesie należy zadbać o należyte oznaczenie strony. Jako powoda lub pozwanego należy wskazać gminę; zawsze gmina jest strona procesu. Jeżeli dochodzone roszczenie jest związane z działalnością wyodrębnionej jednostki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: I ACz 272/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa między dwoma podmiotami gospodarczymi, z których jeden jest ubezpieczonym a drugi ubezpieczycielem, o odszkodowanie z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia mienia, jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 k.p.c. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, [371], 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU